Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 7

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

I. Choose the word (A, B, C or D) whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. proud B. plough C. though D. noun

2. A. arrived B. expressed C. studied D. recalled

II. Choose the word (A, B, C or D)whose main stress is placed differently from the others in each group.

3. A. permit B. refuse C. support D. offer

4. A. composer B. funeral C. musician D. tradition

III. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.

5. On Independence Day, people have a chance to see the military ......................at Ba Đinh Square in front of Ho Chi Minh the Mausoleum.

A. parade B. gift C. line D. celebration

6. The men and animals………………..you saw on TV were from China.

A. which B. who C. that D. whom

7. My manager is very kind. He is always ............................towards his emplyees.

A. distinguished B. proud C. considerate D. happy

8. Do you think it’s good if we burn trash to reduce the………………of garbage?

A. lots B. measure C. number D. amount

9. Our school always has one of the greatest educational …………………...

A. innovations B. advance C. academy D. category

10. Mai: How about making a cake and buying some flowers for our mom on Women’s Day?. -Lan...............!

A. I’m sorry B. Thank you C. That’s a good idea D. Don’t worry

11. The air in the city………………….with traffic fumes.

A. is heavy polluted B. heavily polluted C. is heavily polluted D.polluted heavily

12. They are still worried about the dinner party………………….they have ordered the food and drinks from the restaurant nearby.

A. but B. although C. however D. so

13. Tet is a festival which…………………………………us a chance to have family reunions.

A. gives B. turns C. makes D. causes

14. Well done, Linh. -......................................

A. It’s very nice of you to say so B. Thanks

C. That’s very kind of you D. All are correct

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 7, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

>> Bài tiếp theo: Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 8

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm