Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử vào 10 môn tiêng Anh Nghệ An số 2

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 Nghệ An do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1. A. talked B. missed C. wanted D. stopped

Question 2. A. although B. cough C. laugh D. enough

Question 3. A. musician B. social C. ocean D. century

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 4. A. relation B. mechanic C. character D. impression

Question 5. A. mission B. meteorite C. astronaut D. career

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 6. She suggested ________ money for the poor people in the region

A. saved B. save C. to save D. saving

Question 7. My mother is often _______ first person to get up in the family.

A. the B. a C. an D. Ø

Question 8. One of the greatest advantages of using the Internet is that people can_____more quickly.

A. interfere B. interact C. intervene D. interrupt

Question 9. It was generous of you _________ me the money.

A. lending B. to lend C. lend D. to lending

Question 10. If Jenny _____________ ill, she would go out with us.

A. not been B. isn't C. aren't D. weren't

*Tải file để xem chi tiết*

Xem tiếp: Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 Nghệ An, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
1 901
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm