Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập câu Wish lớp 9 có đáp án

Bài tập cấu trúc Wish lớp 9 có đáp án

Mệnh đề Wish là mệnh đề quen thuộc trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 chương trình hệ 7 năm và hệ 10 năm, tuy nhiên có nhiều dạng câu bạn cần chú ý, vì vậy, hãy cùng VnDoc.com thực hành và ôn tập cùng bài tập ngữ pháp Tiếng Anh để có được kết quả học tập cao nhất. Dưới đây là bài tập mệnh đề Wish có đáp án mà Vndoc đã sưu tầm, chọn lọc, mời các bạn tham khảo.

Cấu trúc Wish

1. Cấu trúc wish ở hiện tại

Thể hiện mong ước một điều gì đó không có thật ở hiện tại hoặc giả định một điều trái ngược so với thực tế.

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed

Cấu trúc If only: If only + (that) + S + (not) + V-ed

2. Cấu trúc Wish ở quá khứ

Thể hiện mong ước, thường là nuối tiếc về một việc không có thật ở quá khứ hoặc giả định điều gì đó trái ngược với quá khứ.

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + had + V3

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + had not + V3

Cấu trúc If only: If only + (that) + S + had (not) + V3

3. Cấu trúc câu Wish ở tương lai

Thể hiện mong ước một việc nào đó xảy ra hoặc một điều gì đó tốt đẹp trong tương lai.

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + would/could + V

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + would/could + not + V

Cấu trúc If only: If only + S + would/could + (not) + V

I. Put the verbs in brackets into correct tenses:

1. I wish I (go)……………………………. to the movie with you.

2. I wish I (have)……………………………………… day off.

3. I wish I (study)…………………………… Latin instead of Greek.

4. I wish I (not / spend)………………………………. so much money.

5. I wish the weather (be) …………..…………….warm, so we could go swimming.

6. I wish I (ask)…………………………….………. him how to get there.

7. I wish I (not stay)………….……………….. at home.

8. I wish I (not/ buy) …………….……………..that book.

9. I wish I (not/see) ……………….…………….him.

10. I wish I (not/call)……………….………………. him a liar.

11. I don’t have time to go to “High Quality Good Fair “. I wish I (go)………there.

12. The weather is very hot. I wish it (be) ………………………… cooler.

13. We seldom write to her. I wish we (write) ………………… to her more often.

14. John doesn’t know how to swim. He wishes he (can) ………………..…… swim.

15. John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ……………………..… it.

16. Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) ……………..…… harder.

17. We will not go to Ha Long Bay next week. I wish we (go) …………… there.

18. It is raining now. I wish it (stop) ……………………… raining soon.

19. My parents are not in now. I wish they (be) ……….……at home with us now.

20. I know Nam will not lend me his car . I wish he (lend). ……………… it to me.

Xem đáp án

1. I wish I (go)………………could go……………. to the movie with you.

2. I wish I (have)……………had………………………… day off.

3. I wish I (study)…………studied………………… Latin instead of Greek.

4. I wish I (not / spend)……………hadn't spent…………………. so much money.

5. I wish the weather (be) …………were..…………….warm, so we could go swimming.

6. I wish I (ask)…………………had asked………….………. him how to get there.

7. I wish I (not stay)…………wouldn't stay.……………….. at home.

8. I wish I (not/ buy) ………hadn't bought…….……………..that book.

9. I wish I (not/see) ………………hadn't seen.…………….him.

10. I wish I (not/call)………………hadn't called.………………. him a liar.

11. I don’t have time to go to “High Quality Good Fair “. I wish I (go)…could go……there.

12. The weather is very hot. I wish it (be) …………were……………… cooler.

13. We seldom write to her. I wish we (write) ………wrote………… to her more often.

14. John doesn’t know how to swim. He wishes he (can) ………could………..…… swim.

15. John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ………had bought……………..… it.

16. Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) ………had studied……..…… harder.

17. We will not go to Ha Long Bay next week. I wish we (go) …would go………… there.

18. It is raining now. I wish it (stop) …………would stop…………… raining soon.

19. My parents are not in now. I wish they (be) ……were….……at home with us now.

20. I know Nam will not lend me his car . I wish he (lend). ………would lend……… it to me.

II. Rewrite the following sentences, using "Wish"

1. I don't know more people.

I wish............................................................................................................................

2. I don't have a key.

I wish.............................................................................................................................

3. Ann isn't here.

I wish............................................................................................................................

4. It is cold .

I wish............................................................................................................................

5. I live in a big city (I don't like it).

I wish............................................................................................................................

6. I can't go to the party (and I like it).

I wish............................................................................................................................

7. I have to work tomorrow (I like to stay in bed).

I wish............................................................................................................................

8. I don't get good marks.

I wish............................................................................................................................

9. I'm not lying on a beautiful sunny beach.

I wish............................................................................................................................

10. Hoa and Ba won't go fishing this weekend.

They wish .....................................................................................................................

Đáp án

1. I wish I knew more people.

2. I wish I had a key.

3. I wish Ann were here.

4. I wish it weren't cold.

5. I wish I lived in the countryside.

6. I wish I didn't have to go to the party,

7. I wish I could stay in bed tomorrow.

8. I wish I had good marks.

9. I wish I was lying on a beautiful sunny beach.

10. They wish Hoa ad Ba would go fishing this weekend.

III. Rewrite the following sentences, using "Wish"

1. I don’t have a car.

__________________________________________________

2. I can’t play the piano.

__________________________________________________

3. I’m at work.

__________________________________________________

4. It’s winter.

__________________________________________________

5. I’m ill.

__________________________________________________

6. I don’t have new shoes.

__________________________________________________

7. I can’t afford to go on holiday.

__________________________________________________

8. I don’t have time to read lots of books.

__________________________________________________

9. I can’t drive.

__________________________________________________

10. My laptop is broken.

__________________________________________________

Đáp án:

1. I wish (that) I had a car.

2. I wish (that) I could play the piano.

3. I wish (that) I weren’t at work.

4. I wish (that) it weren’t winter.

5. I wish (that) I weren’t ill.

6. I wish (that) I had new shoes.

7. I wish (that) I could afford to go on holiday.

8. I wish (that) I had time to read lots of books.

9. I wish (that) I could drive.

10. I wish (that) my laptop weren’t broken.

IV. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. I wish he ……………. here now. (be)

2. She wishes you ……………. better. (feel)

3. I wish that you ……………. here yesterday. (be)

4. I wish he ……………. he work tonight. (finish)

5. We wish you ……………. tomorrow. (come)

6. She wishes she ……………. the window last night. (open)

7. I wish you ……………. earlier yesterday. (leave)

8. We wish they ……………. with us last weekend. (come)

9. They wish he ……………. with them the next day. (come)

10. They wish we ……………. them some food yesterday. (give)

11. We wish you ……………. yesterday. (arrive)

12. I wish I ……………. the answers. (not lose)

13. You wish you ……………. what to do last year. (know)

14. I wish that he ……………. us next year. (visit)

15. She wishes that she ……………. at home now. (be)

16. I wish I ……………. the news. (hear)

17. You wish that he ……………. you last week. (help)

18. I wish I ……………. the subject more interesting. (find)

19. He always wishes he ……………. rich. (be)

20. The boy wishes that he ……………. the competition the next day. (win)

Xem đáp án

1. I wish he ………were……. here now. (be)

2. She wishes you ………felt……. better. (feel)

3. I wish that you ………had been……. here yesterday. (be)

4. I wish he ………would finish……. he work tonight. (finish)

5. We wish you ……would come………. tomorrow. (come)

6. She wishes she ……had opened………. the window last night. (open)

7. I wish you ……had left………. earlier yesterday. (leave)

8. We wish they ……had come………. with us last weekend. (come)

9. They wish he ……would come………. with them the next day. (come)

10. They wish we ……had given………. them some food yesterday. (give)

11. We wish you ………had arrived ……. yesterday. (arrive)

12. I wish I ……had not lost………. the answers. (not lose)

13. You wish you ………had known ……. what to do last year. (know)

14. I wish that he ……would visit………. us next year. (visit)

15. She wishes that she ……were ………. at home now. (be)

16. I wish I ………had heard……. the news. (hear)

17. You wish that he ……had helped………. you last week. (help)

18. I wish I ……found………. the subject more interesting. (find)

19. He always wishes he ……were………. rich. (be)

20. The boy wishes that he ………would win……. the competition the next day. (win)

V/ Chọn dạng đúng của từ trong ngoặc

1. I’m not tall enough to play volleyball. I wish ______________ tall and strong. (I/ be)

2. I’m fed up with this rain. I wish ______________ raining. (it/ stop)

3. My grandparents don’t like living in the city. They wish ______________ in the countryside. (they/ live)

4. It’s a difficult question. I wish ______________ the answer. (I/know)

5. I wish ______________ here. She’d be able to help us. (Ann/ be)

6. Aren’t they ready yet? I wish ______________. (they/ hurry up)

7. It would be nice to stay here. I wish ______________go now. (we/ not have to)

8. It’s freezing today. I wish ______________ so cold. I hate cold weather. (it/ not be)

9. What’s her name again? I wish ______________ remember her name. (I/ can)

10. You’re driving too fast. I wish ______________ a bit. (you/ slow down)

11. What I said was stupid. I wish ______________ anything. (I/ not say)

12. I should have listened to you. I wish ______________ your advice. (I/ take)

Xem đáp án

1. I’m not tall enough to play volleyball. I wish ______I were________ tall and strong. (I/ be)

2. I’m fed up with this rain. I wish ______it stopped________ raining. (it/ stop)

3. My grandparents don’t like living in the city. They wish _____they lived_________ in the countryside. (they/ live)

4. It’s a difficult question. I wish _______I knew_______ the answer. (I/know)

5. I wish ____Ann were__________ here. She’d be able to help us. (Ann/ be)

6. Aren’t they ready yet? I wish ______they hurried up________. (they/ hurry up)

7. It would be nice to stay here. I wish ______we didn't have to________go now. (we/ not have to)

8. It’s freezing today. I wish ________it weren't______ so cold. I hate cold weather. (it/ not be)

9. What’s her name again? I wish _____I clould_________ remember her name. (I/ can)

10. You’re driving too fast. I wish _______you slowed down_______ a bit. (you/ slow down)

11. What I said was stupid. I wish _____I hadn't said_________ anything. (I/ not say)

12. I should have listened to you. I wish ____I had taken__________ your advice. (I/ take)

VI/Chọn đáp án đúng nhất

1. I wish I ____________ you some money for your rent, but I’m broke myself.

A. can lend

B. would lend

C. could lend

D. will lend

2. I wish I ____________ people with the same interests.

A. meet

B. can meet

C. could meet

D. will meet

3. We all ____________ it were the weekend tomorrow.

A. think

B. hope

C. want

D. wish

4. My brother wishes he __________ English perfectly well.

A. spoke

B. speaks

C. is speaking

D. has spoken

5. Many workers wish that they ___________ labour contracts with the companies.

A. were signing

B. sign

C. signed

D. were signed

6. I wish he _______ to me more often.

A. writes B. wrote C. have written D. is writing

7. I wish he _______ more time now to help you with your lesson

A. have B. had C. would have D. had had

8. I wish I _______ psychology when I was a college student.

A. had studied B. would study C. studied D. study

9. If only I _______ play the guitar as well as you.

A. would B. should C. could D. might

10. I wish I _______ my letter of application earlier.

A. wrote B. had written C. could write D. should write

Xem đáp án

1. C

2. C

3. D

4. A

5. C

6. B

7. B

8. A

9. C

10. B

VII/ Rewrite these following sentences

1. Old/ man/ wish/ his/ grandchild/ visit/ him/ more/ often.

___________________________________________

2. I/ wish/ you/ can/ spend/ more/ time/ on/ study.

___________________________________________

3. They/ wish/ their/ team/ be/champion.

___________________________________________

4. I/ wish/ I/ have/ more/ friend/ and/ I/ not/ be/ lonely.

___________________________________________

5. Mary/ wish/ her/ parents/ not/ have/ go/ on/ business/ trips/ so/ often.

___________________________________________

6. Many/ people/ wish/ they/ be/ wealthy/ but/ I/ do/ not.

___________________________________________

7. I/ wish/ my/ mother/ be/ less/ busy/ so that/ she/ have/ more/ time/ for/ me.

___________________________________________

8. Jim/ wish/ his/ parents/ not/ expect/ too/ much/ from/ him.

___________________________________________

Đáp án

1. The old man wishes his grandchild visited him more often.

2. I wish you could spend more time on study.

3. They wish their team was the champion.

4. I wish I had more friend and I was not lonely.

5. Mary wishes her parents did not have to go on business trips so often.

6. Many people wish they were wealthy but I don’t .

7. I wish my mother was less busy so that she had more time for me.

8. Jim wishes his parents did not expect too much from him.

VIII. Write sentences beginning I wish...

1. It would be nice to be able to fly a plane.

______________________________________

2. It’s a shame I don’t have a key.

______________________________________

3. Ann isn’t here and I need to see her.

______________________________________

4. I don’t like being so short.

______________________________________

5. Unfortunately, I have to work tomorrow.

______________________________________

6. Don’t shout all the time. It’s so annoying.

______________________________________

7. I want to become a doctor.

______________________________________

8. Liz wants to visit her grandparents

______________________________________

9. Tim dreams to travel in Africa.

______________________________________

10. Bob wants to go skateboarding soon.

______________________________________

11. The boys want to win the football match

______________________________________

12. She dreams to spend her vacation in Spain.

______________________________________

Xem đáp án

1. I wish I could fly a plane.

2. I wish I had a key.

3. I wish Ann were here.

4. I wish I were taller.

5. I wish I didn’t have to work tomorrow.

6. I wish you didn’t shout all the time. It’s so annoying.

7. I wish I became a doctor.

8. Liz wishes she visited her grandparents

9. Tim wishes he travelled in Africa.

10. Bob wishes he went skateboarding.

11. The boys wish they won the football match.

12. She wishes she spent her vacation in Spain

IX. Fill the gaps with the correct form. Use the verbs in brackets

1. I wish Anna ________________ (not say) that to Charles. Now he’s upset.

2. I wish the weather ________________ (to be) better here in summer but there’s nothing we can do about it.

3. I wish I ________________ (have) a bigger car. Mine is too small.

4. I wish I ________________ (know) Carol was ill last week. I would have phone her.

5. I wish someone ________________ (answer) that phone. It’s been ringing for ages.

6. I wish you ________________ (not drive) so fast. You are making me angry.

7. I wish I ________________ (can buy) a new computer now. Mine is broken.

8. I wish I ________________ (not forget) my umbrella on the bus. I’ll have to buy a new one.

9. I wish she ________________ (leave) home earlier.

10. I wish she ________________ (behave) more politely to her parents.

11. Margaret wishes she ________________ (not/ forget) to answer her friend’s email.

12. Mother wishes her son ________________ (follow) her advice.

13. I wish you ________________ (not/ make) so much fuss about it! It was just a joke.

14. I wish our gardener ________________ (be) more hard - working. It takes him ages to plants a few seeds.

15. I wish my daughter ________________ (tidy) her room more often.

Xem đáp án

1. I wish Anna _________didn’t say_______ (not say) that to Charles. Now he’s upset.

2. I wish the weather ________was________ (to be) better here in summer but there’s nothing we can do about it.

3. I wish I ________had________ (have) a bigger car. Mine is too small.

4. I wish I _________had known_______ (know) Carol was ill last week. I would have phone her.

5. I wish someone _______answered_________ (answer) that phone. It’s been ringing for ages.

6. I wish you _______didn’t drive_________ (not drive) so fast. You are making me angry.

7. I wish I __________could buy______ (can buy) a new computer now. Mine is broken.

8. I wish I _______didn’t forget_________ (not forget) my umbrella on the bus. I’ll have to buy a new one.

9. I wish she ______had left__________ (leave) home earlier.

10. I wish she ________would behave/ behaved________ (behave) more politely to her parents.

11. Margaret wishes she _______hadn’t forgotten_________ (not/ forget) to answer her friend’s email.

12. Mother wishes her son _______would follow_________ (follow) her advice.

13. I wish you ________hadn’t made________ (not/ make) so much fuss about it! It was just a joke.

14. I wish our gardener _______were_________ (be) more hard - working. It takes him ages to plants a few seeds.

15. I wish my daughter ________tidied________ (tidy) her room more often.

X. Rewrite these following sentences

1. Raymond is always late for all our business meetings. He is so irresponsible

I wish _____________________________________________

2. It’s beautiful here. It’s a pity that you can’t see this beauty together with me.

I wish _____________________________________________

3. The mass media doesn’t give any proven information

Everybody wishes ______________________________________

4. Our balcony needs repairing, but we don’t have money to do it.

We wish ____________________________________________

5. All the passengers want to get home faster. Everyone wants to return to their families.

All the passengers wish _______________________________

6. I didn’t study enough.

I wish _______________________________________________

7. I ate too much.

I wish _______________________________________________

8. My teacher didn’t explain correctly.

I wish _______________________________________________

9. I slept only 3 hours.

I wish _______________________________________________

10. I wasn’t on time for the meeting.

I wish _______________________________________________

11. My friend didn’t come to my party

I wish _______________________________________________

12. He didn’t pay attetion in class.

I wish _______________________________________________

Xem đáp án

1. I wish Raymond was responsible and he wasn’t late for all our business meetings

2. I wish you could see this beauty together with me

3. Everybody wishes the mass media gave some proven information

4. We wish we had money to repair our bacony

5. All the passengers wish wanted to get home faster and return to their families.

6. I wish I had studied enough.

7. I wish I hadn’t eaten too much.

8. I wish she had explained correctly.

9. I wish I had slept more.

10. I wish I had been on time

11. I wish he had come to the party

12. I wish he had paid attention in class

XI. Put the verbs in brackets into the correct forms

1. I wish I (be) _____________ a doctor when I grow up.

2. They wish it (not rain) _____________ tomorrow.

3. If only we (not have) ____________ a test next Tuesday.

4. I wish it (be) ____________ fine on the party next week.

5. I wish tomorrow (be) ____________ a beautiful day.

6. I wish I (have) ____________ a lot of interesting books.

7. I wish I (meet) ____________ her tomorrow.

8. It takes me two hours to go to school everyday. I wish I (live) _______lived_____ somewhere nearer.

9. I wish Cindy (come) _____would come_______ tomorrow. I have prepared a surprise birthday party for her.

10. She wishes the next company excursion (be)______would be______ somewhere near the seaside.

11. They wish she (let) ________would let____ them perform in the next Saturday night show.

12. I'm broke again. I wish my salary (be)______was______ a bit higher.

13. He wishes you (help)___would help_________ him to study Japanese in the future.

14. It's too cold. I wish the weather (be) _______was_____ warmer now.

15. It's sad that Johny has gone back to the U.S. I wish he (visit)_______would visit_____ us next year.

16. We're going to visit Nha Trang tomorrow. I wish it (rain)_____would not rain_______ .

17. She applied for the job three days ago. She wishes she (receive) _____would recieve_______the result soon

Xem đáp án

1. I wish I (be) _____would be________ a doctor when I grow up.

2. They wish it (not rain) ____would not rain_________ tomorrow.

3. If only we (not have) _____would not have_______ a test next Tuesday.

4. I wish it (be) _______would be_____ fine on the party next week.

5. I wish tomorrow (be) _____would be_______ a beautiful day.

6. I wish I (have) ______had______ a lot of interesting books.

7. I wish I (meet) ______would meet______ her tomorrow.

8. It takes me two hours to go to school everyday. I wish I (live) ____________ somewhere nearer.

9. I wish Cindy (come) ____________ tomorrow. I have prepared a surprise birthday party for her.

10. She wishes the next company excursion (be)____________ somewhere near the seaside.

11. They wish she (let) ____________ them perform in the next Saturday night show.

12. I'm broke again. I wish my salary (be)____________ a bit higher.

13. He wishes you (help)____________ him to study Japanese in the future.

14. It's too cold. I wish the weather (be) ____________ warmer now.

15. It's sad that Johny has gone back to the U.S. I wish he (visit)____________ us next year.

16. We're going to visit Nha Trang tomorrow. I wish it (rain)____________ .

17. She applied for the job three days ago. She wishes she (receive) ____________the result soon

XII. Read what this man thinks about himself and then complete the sentences with “I wish …”

1. I’m so shy

__________________________________________________________

2. I don’t have a lot of friends

__________________________________________________________

3. I’m not very good - looking

__________________________________________________________

4. My ears are so big

__________________________________________________________

5. I have too mnay spots on my face

__________________________________________________________

6. I can’t relax

__________________________________________________________

7. People don’t talk to me

__________________________________________________________

8. I find it difficult to meet new people

__________________________________________________________

9. I get embrrassed so quickly.

__________________________________________________________

Xem đáp án

1. I wish I wasn’t so shy/ I was more confident.

2. I wish I had a lot of/ more friends

3. I wish I was/ were very/ better good - looking

4. I wish my ears weren’t so big/ were smaller

5. I wish I didn’t have so many spots on my face.

6. I wish I could relax.

7. I wish people talked to me.

8. I wish I didn’t find it (so) difficult to meet new people.

9. I wish I didn’t get embarrassed so quickly

Complete the sentences with “used to” and the words in the box

Look

Eat

Own

Earn

Work

Be

Play

Live

1. My whole family _____________ aon my father’s salary but now both of my parents work to support our family.

2. My brother _____________ a me when my parents were at work.

3. In the past, women _____________ to stay home, do household chores and farming instead of getting higher education.

4. Those farmers _____________ a hard but _____________ a little money before they were instructed to apply technologies in their farming.

5. We (not) _____________ a when but now we often do because we are sometime too busy to prepare a meal.

6. Women (not) _____________ a an important role in the political field in the past 50 years.

7. My uncle _____________ a sheep farm before he sold it to move to the city.

Xem đáp án

1. My whole family used to live on my father’s salary but now both of my parents work to support our family.

2. My brother used to look after me when my parents were at work.

3. In the past, women used to be expected to stay home, do household chores and farming instead of getting higher education.

4. Those farmers used to work hard but (used to) earn little money before they were instructed to apply technologies in their farming.

5. We (not) didn’t used to eat out when but now we often do because we are sometime too busy to prepare a meal.

6. Women (not) didn’t used to play an important role in the political field in the past 50 years.

7. My uncle used to own a sheep farm before he sold it to move to the city.

Trên đây là Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh mệnh đề Wish, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
123
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • thạc tay thanos
  thạc tay thanos

  11. My friend didn’t come to my party 

  => I wish My friend had came to my party | come -> came | trên bài giải là come

  Thích Phản hồi 21:52 27/07
  • Bánh Bao
   Bánh Bao

   Chào bạn, cấu trúc ước 1 điều không có thật trong quá khứ

   S + wish + S + had + PII

   V là come sang PII là come

   vì vậy đáp án là come đúng rồi nhé bạn

   Thích Phản hồi 17:27 28/07

Tiếng Anh lớp 9

Xem thêm