Bài tập câu Wish lớp 9 có đáp án

Bài tập cấu trúc Wish lớp 9 có đáp án

Mệnh đề Wish là mệnh đề quen thuộc trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 chương trình hệ 7 năm và hệ 10 năm, tuy nhiên có nhiều dạng câu bạn cần chú ý, vì vậy, hãy cùng VnDoc.com thực hành và ôn tập cùng bài tập ngữ pháp Tiếng Anh để có được kết quả học tập cao nhất. Dưới đây là bài tập mệnh đề Wish có đáp án mà Vndoc đã sưu tầm, chọn lọc, mời các bạn tham khảo.

I. Put the verbs in brackets into correct tenses:

1. I wish I (go)……………………………. to the movie with you.

2. I wish I (have)……………………………………… day off.

3. I wish I (study)…………………………… Latin instead of Greek.

4. I wish I (not / spend)………………………………. so much money.

5. I wish the weather (be) …………..…………….warm, so we could go swimming.

6. I wish I (ask)…………………………….………. him how to get there.

7. I wish I (not stay)………….……………….. at home.

8. I wish I (not/ buy) …………….……………..that book.

9. I wish I (not/see) ……………….…………….him.

10. I wish I (not/call)……………….………………. him a liar.

11. I don’t have time to go to “High Quality Good Fair “. I wish I (go)………there.

12. The weather is very hot. I wish it (be) ………………………… cooler.

13. We seldom write to her. I wish we (write) ………………… to her more often.

14. John doesn’t know how to swim. He wishes he (can) ………………..…… swim.

15. John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ……………………..… it.

16. Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) ……………..…… harder.

17. We will not go to Ha Long Bay next week. I wish we (go) …………… there.

18. It is raining now. I wish it (stop) ……………………… raining soon.

19. My parents are not in now. I wish they (be) ……….……at home with us now.

20. I know Nam will not lend me his car . I wish he (lend). ……………… it to me.

Đáp án:

1. could go

2. had

3. studied

4. hadn't spent

5. were

6. had asked

7. wouldn't stay

8. hadn't bought

9. hadn't seen

10. hadn't called

11. could go

12. were

13. wrote

14. could

15. had bought

16. had studied

17. would go

18. would stop

19. were

20. would lend

II. Rewrite the following sentences, using "Wish"

1. I don't know more people.

I wish............................................................................................................................

2. I don't have a key.

I wish.............................................................................................................................

3. Ann isn't here.

I wish............................................................................................................................

4. It is cold .

I wish............................................................................................................................

5. I live in a big city (I don't like it).

I wish............................................................................................................................

6. I can't go to the party (and I like it).

I wish............................................................................................................................

7. I have to work tomorrow (I like to stay in bed).

I wish............................................................................................................................

8. I don't get good marks.

I wish............................................................................................................................

9. I'm not lying on a beautiful sunny beach.

I wish............................................................................................................................

10. Hoa and Ba won't go fishing this weekend.

They wish .....................................................................................................................

Đáp án

1. I wish I knew more people.

2. I wish I had a key.

3. I wish Ann were here.

4. I wish it weren't cold.

5. I wish I lived in the countryside.

6. I wish I didn't have to go to the party,

7. I wish I could stay in bed tomorrow.

8. I wish I had good marks.

9. I wish I was lying on a beautiful sunny beach.

10. They wish Hoa ad Ba would go fishing this weekend.

III. Rewrite the following sentences, using "Wish"

1. I don’t have a car.

__________________________________________________

2. I can’t play the piano.

__________________________________________________

3. I’m at work.

__________________________________________________

4. It’s winter.

__________________________________________________

5. I’m ill.

__________________________________________________

6. I don’t have new shoes.

__________________________________________________

7. I can’t afford to go on holiday.

__________________________________________________

8. I don’t have time to read lots of books.

__________________________________________________

9. I can’t drive.

__________________________________________________

10. My laptop is broken.

__________________________________________________

Đáp án:

1. I wish (that) I had a car.

2. I wish (that) I could play the piano.

3. I wish (that) I weren’t at work.

4. I wish (that) it weren’t winter.

5. I wish (that) I weren’t ill.

6. I wish (that) I had new shoes.

7. I wish (that) I could afford to go on holiday.

8. I wish (that) I had time to read lots of books.

9. I wish (that) I could drive.

10. I wish (that) my laptop weren’t broken.

IV. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. I wish he ……………. here now. (be)

2. She wishes you ……………. better. (feel)

3. I wish that you ……………. here yesterday. (be)

4. I wish he ……………. he work tonight. (finish)

5. We wish you ……………. tomorrow. (come)

6. She wishes she ……………. the window last night. (open)

7. I wish you ……………. earlier yesterday. (leave)

8. We wish they ……………. with us last weekend. (come)

9. They wish he ……………. with them the next day. (come)

10. They wish we ……………. them some food yesterday. (give)

11. We wish you ……………. yesterday. (arrive)

12. I wish I ……………. the answers. (not lose)

13. You wish you ……………. what to do last year. (know)

14. I wish that he ……………. us next year. (visit)

15. She wishes that she ……………. at home now. (be)

16. I wish I ……………. the news. (hear)

17. You wish that he ……………. you last week. (help)

18. I wish I ……………. the subject more interesting. (find)

19. He always wishes he ……………. rich. (be)

20. The boy wishes that he ……………. the competition the next day. (win)

Đáp án:

1. were 2. felt 3. had been 4. would finish

5. would come 6. had 7. had left 8. had come

9. would come 10. had given 11. had arrived 12. had not lost

13. had known 14. would visit 15. were 16. had heard

17. had helped 18. found 19. were 20. would win

Trên đây là Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh mệnh đề Wish. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
60 80.965
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm