Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: My future career

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 12

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: My future career do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: My future career

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. She suggested _________ for a drink.

A. being gone

B. go

C. going

D. to go

2. It is raining hard this week but Tom expects_________with his friends this weekend.

A.to go and fish

B.to go fishing

C.going fishing

D.to go to fish

3. John hoped to finish_________two of his essays before the deadline.

A.written

B.write

C.to write

D.writing

4. Evaluation of students' progress in English is_________throughout the session.

A.ongoing

B.existing

C.oncoming

D.developing

5. _________his broken leg in the crash, he managed to get out of the car before it exploded.

A.In spite of

B.Despite the fact that

C.Because

D.However

Join each pair of sentences into one, beginning with the words provided

6. In spite of the high prices, my roommates go to the movies every Saturday. (Although)

_____________________________________________

7. Even though she had a poor memory, she told interesting stories to the children. (Despite)

_____________________________________________

8. In spite of their poverty, they are very generous. (Although)

_____________________________________________

9. He didn’t get the job. He had all the necessary qualifications.

In spite ______________________________________

10. Although the shirts are very expensive, people buy them because they are trendy.

_____________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 12

Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. B

3. D

4. A

5. A

Join each pair of sentences into one, beginning with the words provided

6. Although the prices are high, my roommates go to the movies every Saturday.

7. Despite (having) a poor memory, she told interesting stories to the children.

8. Although they are poor, they are very generous.

9. In spite of having all the necessary qualifications, he didn’t get the job.

10. In spite of the expensive shirts, people buy them because they are trendy.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: My future career. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 10: Space travel, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 11: Changing roles in society.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm