Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh 9 Unit 7: Recipes And Eating Habits

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Unit 7 Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức đã học hiệu quả. 

 • Find the word which has different sound in the part underlined.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Circle the best option A, B, C or D to complete each sentence.
 • 1. My students love _________ English very much.
 • 2. My house __________________ yesterday.
 • 3. I don’t have a computer at home, _________I can’t get access to the Internet.
 • 4. Please turn _______ the light when you leave the room.
 • 5. The children in my home village used ______ bare-footed, even in winter.
 • 6. If I _________________free time, I will go swimming.
 • 7. Every nation has respect for their long-preserved ______.
 • 8. They have seen this film, _________________
 • 9. Nam looks forward to _____ Giang soon.
 • 10. I invited him to join our trip to Ha Long Bay, but he ______ down my invitation.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 2.407
Sắp xếp theo

Môn Tiếng Anh lớp 9

Xem thêm