Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 có đáp án

Tiếng Anh lớp 9 chương trình cũ Unit 5: The Media

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 khác nhau giúp hoc sinh lớp 9 học Từ vựng Tiếng Anh theo từng đơn vị bài học hiệu quả.

Môt số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

 • 1. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Inventor  a. Sự phát minh
  ii. Invention b. Người phát minh
  iii. Invent c. Phát minh 
 • i. Inventor - ...
 • ii. Invention - ...
 • iii. Invent - ....
 • 2. Crier - .....
 • 3. ___________: tin giờ chót
 • 4. Noun form of word "Popular" is _____________.
 • 5. __________ his parents he tried his best to win a place at a university.
 • 6. Synonym of the word "far" is _________.
 • 7. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Channel  a. Người xem
  ii. Event b. Kênh truyền hình
  iii. Media c. Phương tiện truyền thông
  iv. Viewer d. Sự kiện
 • i. Channel - ...
 • ii. Event - ....
 • iii. Media - ....
 • iv. Viewer - ....
 • 8. Verb form of "Development" is ___________.
 • 9. ____________: sự khác nhau, sự đa dạng
 • 10. Telling about your experience of transition from being a _________ to becoming an _________.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.932
Sắp xếp theo

Từ vựng tiếng Anh lớp 9

Xem thêm