Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Life On The Other Planets

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án - Đề thi và kiểm tra Tiếng Anh lớp 9

Trong bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Life On The Other Planets, các em sẽ được ôn tập các bài tập dạng chia động từ sau động từ khuyết thiếu, câu điều kiện loại 1 và loại 2, bài tập phát âm và trọng âm. Sau khi nộp bài, các em sẽ được biết kết quả. Chúc các em làm bài tốt!

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Choose the word whose underlined part in pronounced differently from the rest in each group.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Choose the word whose syllable is stressed differently from the rest in each group.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • III. Choose the best option to complete each of the following sentences.
 • 1. The students may ______ a parting meeting before they leave school.
 • 2. It might ______ tonight because of the cold climate.
 • 3. She cannot ______ a word because she’s so moved.
 • 4. Scientist could not ______ about the egg-shaped object in some fields.
 • 5. You should ______ more books on UFO if you want to know about life on other planets.
 • 6. They will ______ their friends at the airport.
 • 7. She had ______ what she has seen to the police.
 • 8. This chair needs ______ It’s almost broken.
 • 9. The students need ______ some new books on Math.
 • 10. The children must ______ their homework before going out for the games.
 • 11. If she ______ enough money, she’ll buy an apartment.
 • 12. If they tried hard. They ______ past record easily.
 • 13. If I ______ an alien, I would talk to him/her without fear.
 • 14. If today ______ Sunday, we could go to the beach.
 • 15. If the firemen ______ in time, they could save the victims.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

Môn Tiếng Anh lớp 9

Xem thêm