Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 11: Changing roles in society

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 11

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 11 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 11: Changing roles in society

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

1. The system of water pipes has broken. The supply__________.

A. will have reduced

B. will be reducing

C. will reduce

D. will be reduced

2. Although he did his best, he had to be __________ with third place in the competition.

A. pleasing

B. satisfying

C. content

D. pleasant

3. The United Nations, __________ was established in 1945, has over 200 members.

A. which

B. that

C. what

D. it

4. Before the rise of Islam in the early 600s, Arabs lived in a traditional, __________society; men regarded women as their property.

A. man-dominated

B. male-dominated

C. women-dominated

D. female-dominated

5. He’s still dependent on his parents; he regularly receives money to _________ live from them.

A. financially

B. financier

C. finance

D. financial

Use a relative pronoun to combine each pair of sentences. Put in the commas where necessary

6. Is Zedco a company? It was taken over last year.

____________________________________________

7. Felix Reeve is a journalist. His tape recorder was stolen.

____________________________________________

8. This famous picture is worth thousands of pounds. It was damaged during the war.

____________________________________________

9. The river is the Wye. It flows through Hereford.

____________________________________________

10. We climbed to the top of the tower. We had a beautiful view from there.

____________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 11

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

1. D

2. C

3. A

4. B

5. A

Use a relative pronoun to combine each pair of sentences. Put in the commas where necessary

1. Is Zedco a company which / that was taken over last year?

2. Felix Reeve, whose tape recorder was stolen, is a journalist.

3. This famous picture, which was damaged during the war, is worth thousands of pounds

4. The river which flows through Hereford is the Wye.

5. We climbed to the top of the tower from which we had a beautiful view.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 11: Changing roles in society. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 10: Space travel .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.551
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Tiếng Anh

    Xem thêm