Từ vựng Unit 1 lớp 9 Local Environment

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Local Environment

Nằm trong tập tài liệu Để học tốt tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit, Từ vựng Tiếng Anh Unit 1 lớp 9 chương trình mới dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

I. VOCABULARY Unit 1 Local Environment

Từ mới

Phiên âm

Nghĩa

1. artisan

/ɑtɪ:’zæn/ (n.)

thợ làm nghề thủ công

2. handicraft

/’hændikrɑ:ft/ (n.)

sản phẩm thủ công

3. workshop

/’wɜ:kʃɒp/ (n.)

xưởng, công xưởng

4. attraction

/ə’trækʃn/ (n.)

điểm hấp dẫn

5. preserve

/prɪ’zɜ:v/ (v.)

bảo tồn, gìn giữ

6. authenticity

/ɔ:θen’tɪsəti/ (n.)

tính xác thực, chân thật

7. cast

/kɑ:st/ (v.)

đúc (đồng…)

8. craft

/krɑ:ft/ (n.)

nghề thủ công

9. craftsman

/’krɑ:ftsmən/ (n.)

thợ làm đồ thủ công

10. team-building

/’ti:m bɪldɪŋ/ (n.)

xây dựng đội ngũ, tinh thần đồng đội

11. drumhead

/drʌmhed/ (n.)

mặt trống

12. embroider

/ɪm’brɔɪdə(r)/ (v.)

thêu

13. frame

/freɪm/ (n.)

khung

14. lacquerware

/’lækəweə(r)/ (n.)

đồ sơn mài

15. layer

/’leɪə(r)/ (n.)

lớp (lá…)

16. mould

/məʊld/ (v.)

đổ khuôn, tạo khuôn

17. sculpture

/’skʌlptʃə(r)/ (n.)

điêu khắc, đồ điêu khắc

18. surface

/’sɜ:fɪs/ (n.)

bề mặt

19. thread

/θred/ (n.)

chỉ, sợi

20. weave

/wi:v/ (v.)

đan (rổ, rá…), dệt (vải…)

21. turn up

/tɜ:n ʌp/ (phr. v.)

xuất hiện, đến

22. set off

/set ɒf/ (phr. v.)

khởi hành, bắt đầu chuyến đi

23. close down

/kləʊz daʊn/ (phr. v.)

đóng cửa, ngừng hoạt động

24. pass down

/pɑ:s daʊn/ (phr. v.)

truyền lại (cho thế hệ sau…)

25. face up to

/feɪs ʌp tu/ (phr. v.)

đối mặt, giải quyết

26. turn down

/tɜ:n daʊn / (phr. v.)

từ chối

27. set up

/set ʌp/ (phr. v.)

thành lập, tạo dựng

28. take over

/teɪk əʊvə/ (phr. v.)

tiếp quản, kế nhiệm, nối nghiệp

29. live on

/lɪv ɒn/ (phr. v.)

sống bằng, sống dựa vào

30. treat

/tri:t/ (v.)

xử lí

31. carve

/kɑ:v/ (v.)

chạm, khắc

32. stage

/steɪdʒ/ (n.)

bước, giai đoạn

33. artefact

/’ɑ:tɪfækt/ (n.)

đồ tạo tác

34. loom

/lu:m/ (n.)

khung cửi dệt vải

35. versatile

/’vɜ:sətaɪl/ (adj.)

nhiều tác dụng, đa năng

36. willow

/’wɪləʊ/ (n.)

cây liễu

37. charcoal

/’tʃɑ:kəʊl/

chì, chì than (để vẽ)

38. numerous

/’nju:mərəs/ (adj.)

nhiều, đông đảo, số lượng lớn

39. birthplace

/ˈbɜːθpleɪs/ (n.)

nơi sinh ra, quê hương

40. deal with

/diːl wɪð/ (phr. v.)

giải quyết

41. get on with

/get ɒn wɪð/ (phr. v.)

có quan hệ tốt

42. knit

/nɪt/ (v.)

đan (len,sợi)

43. look foward to

/lʊk ˈfɔːwəd tu/ (phr. v.)

trông mong

44. marble sculpture

/ˈmɑːbl ˈskʌlptʃər/

điêu khắc đá

45. memorable

/ˈmemərəbəl/ (adj)

đáng nhớ

46. pottery

/ˈpɒtəri/ (n.)

đồ gốm

47. great- grandparent

/ɡreɪt/ /ˈɡrænpeərənt/ (n)

cụ (người sinh ra ông bà)

48. Place of interest

/pleɪs/ /əv/ /ˈɪntrəst/ (n.)

địa điểm hấp dẫn

49. tug of war

/tʌɡ/ /əv/ /wɔː(r)/ (n.)

trò kéo co

50. riverbank

/ˈrɪvəbæŋk/ (n.)

bờ sông

51. conical hat

/ˈkɒnɪkl/ /hæt/ (n)

nón lá

52. minority ethnic

/maɪˈnɒrəti/ /ˈeθnɪk/ (n)

dân tộc thiểu số

II. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 9

Làm ngày: Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 9 Local Environment

III. Bài tập vận dụng

Complete the sentences using the given words/ phrases

team-building

embroider

workshop

craft

drumheads

knitting

reminds

numerous

versatile

stage

treated

conical

cast

weave

surface

craftman’s

frame

artisan

1. The traditional .................... village attracts millions of foreign tourists each year.

2. His parents want him to take over their family’s .................... which was set up by his grandparents.

3. People use buffalo skin to make the ....................

4. I need to buy a new .................... for the picture. Do you know any shops near here?

5. We are looking for a manager with good .................... and leadership skills.

6. It takes great skill to .................... a statue in gold.

7. I’m not allowed to tell you about the plan at this .................…

8. The .................... piece of pottery must be worth a million dollars.

9. They .................... the scarves with flowers to make them more colorful.

10. It’s hard to find a marble with such a smooth and shiny ....................

11. .................... handicraft products from different countries are displayed for sale at the fair.

12. That picture always .................... me of my hometown.

13. The problem of air pollution cannot be .................... until they work together.

14. This basket is extremely .................... - You can use it for lots of different purposes.

15. The woman shut themselves behind doors to ………….. their cloth.

16. Jane is ……………. her a sweater for Christmas

17. The Bai Tho ……………. hat was first made in Tay Ho village, Hue

18. To become a professional ………….., a trainee must work hard in more than twenty years.

Xem đáp án

1. The traditional ...........craft......... village attracts millions of foreign tourists each year.

2. His parents want him to take over their family’s ...........workshop......... which was set up by his grandparents.

3. People use buffalo skin to make the .........drumheads...........

4. I need to buy a new ...........frame......... for the picture. Do you know any shops near here?

5. We are looking for a manager with good .....team-building............... and leadership skills.

6. It takes great skill to ......cast.............. a statue in gold.

7. I’m not allowed to tell you about the plan at this ........stage.........…

8. The ...........craftman’s......... piece of pottery must be worth a million dollars.

9. They ...........embroider......... the scarves with flowers to make them more colorful.

10. It’s hard to find a marble with such a smooth and shiny ...........surface.........

11. .........numerous........... handicraft products from different countries are displayed for sale at the fair.

12. That picture always ..........reminds.......... me of my hometown.

13. The problem of air pollution cannot be ..........treated.......... until they work together.

14. This basket is extremely ......versatile.............. - You can use it for lots of different purposes.

15. The woman shut themselves behind doors to ……weave…….. their cloth.

16. Jane is ……knitting………. her a sweater for Christmas

17. The Bai Tho ………conical……. hat was first made in Tay Ho village, Hue

18. To become a professional ………artisan….., a trainee must work hard in more than twenty years.

Choose the best answer A, B or C

1. Vietnamese ___________ is now available to purchase online.

A. lacquer

B. lacquers

C. lacquerware

2. How many ___________ of leaves does a Hue’s conical hat have?

A. surface

B. layers

C. frames

3. He works as a/ an ___________ in his uncle’s workshop.

A. attraction

B. artisan

C. embroider

4. The car has been ___________ in clay.

A. moulded

B. woven

C. embroidered

5. They need to find a solution to ___________ the local environment.

A. preserve

B. cast

C. weave

6. Burglars broke into the museum and stole dozens of valuable marble _________.

A. crafts

B. sculptures

C. workshops

Xem đáp án

1. C

2. B

3. B

4. A

5. A

6. B

Match the word with its definition. 

1. artisan

a. the process of encouraging members of a group to work well together by having them take part in activities and games

2. workshop

b. a long, thin strand of cotton, nylon, or other fibers used in sewing or weaving

3. authenticity

c. a product that is made by hand rather than by using a machine

4. handicraft

d. the place where something first started to exist

5. team-building

e. a work of art that is a solid figure or object made by carving or shaping wood, stone, clay, metal, etc.

6. birthplace

f. the quality of being real or true

7. thread

g. a person who does skilled work, making things with their hands

8. sculpture

h. a room or building where things are made using tools or machines

Xem đáp án

1. g

2. h

3. f

4. c

5. a

6. d

7. b

8. e

Give the correct form of the words in capital.

1. Children have to have moral lessons at school to avoid behavior of ___________ in the future. (MORALITY)

2. If you don’t go to work regularly, you will be punished for ___________ in work. (REGULARITY)

3. In our country, men and women are equal. No one supports sexual ___________. (EQUALITY)

4. Every young man undergoing military training is bound to experience ___________. (COMFORT)

5. Tom’s failure was due not to ___________ but to his own mistakes. (FORTUNE)

6. He is a notorious___________who robbed a bank yesterday. (CRIME)

Xem đáp án

1. Children have to have moral lessons at school to avoid behavior of _____immorality______ in the future. (MORALITY)

2. If you don’t go to work regularly, you will be punished for ____irregularity_______ in work. (REGULARITY)

3. In our country, men and women are equal. No one supports sexual _____inequality______. (EQUALITY)

4. Every young man undergoing military training is bound to experience ____discomforts_______. (COMFORT)

5. Tom’s failure was due not to _____misfortune______ but to his own mistakes. (FORTUNE)

6. He is a notorious____criminal_______who robbed a bank yesterday. (CRIME)

Check new words

1. to impress (v): tạo ấn tượng

=> …………………… (n): sự ấn tượng

=> …………………… (adj): được gây ấn tượng

=> …………………… (adj): ấn tượng

=> …………………… (adv): một cách ấn tượng

2. to correspond (v): trao đổi thư tín

=> …………………… (n): sự trao đổi thư

=> …………………… (n): người viết thư, phóng viên

3. to educate (v): giáo dục

=> …………………… (n): sự giáo dục

=> …………………… (adj): thuộc về giáo dục

=> …………………… (adv): về giáo dục

=> …………………… (adj): được/ có giáo dục

=> …………………… (adj): có tính giáo dục

4. friend (n): bạn bè

=> …………………… (adj): thân thiện

=> …………………… (n): sự thân thiện

=> …………………… (adj): không thân thiện

=> …………………… (n): sự không thân thiện

=> …………………… (n): tình bạn

=> …………………… (adj): không có bạn

5. beauty (n): nét đẹp, vẻ đẹp

=> …………………… (adj): vẻ đẹp

=> …………………… (adv): hay, đẹp

=> …………………… (v): làm đẹp

6. peace (n): sự thanh bình, hòa bình

=> ……………………(adj): thanh bình

=> …………………… (adv): một cách thanh bình

7. enjoy (v): thích thú, tận hưởng

=> …………………… (n): sự thích thú, sự thú vị

=> …………………… (adj): thú vị

=> …………………… (adv): một cách thú vị

8. to compel (v): bắt buộc

=> …………………… (n): sự bắt buộc

=> …………………… (adj): bắt buộc

=> …………………… (adv): một cách bắt buộc

9. to instruct (v): hướng dẫn, chỉ dẫn, dạy, đào tạo

=> …………………… (n): sự hướng dẫn, sự giảng dạy

=> …………………… (n): người hướng dẫn, giáo viên

=> …………………… (adj): mang lại thông tin

=> …………………… (adv): một cách hữu ích

10. to differ (v): khác với

=> …………………… (n): sự khác nhau

=> …………………… (adj): khác nhau

=> …………………… (adv): một cách khác nhau

Xem đáp án

1. to impress (v): tạo ấn tượng

=> ………impression…………… (n): sự ấn tượng

=> ………impressed…………… (adj): được gây ấn tượng

=> ………impressive…………… (adj): ấn tượng

=> ………impressively…………… (adv): một cách ấn tượng

2. to correspond (v): trao đổi thư tín

=> ………correspondence…………… (n): sự trao đổi thư

=> ………correspondent…………… (n): người viết thư, phóng viên

3. to educate (v): giáo dục

=> ………education…………… (n): sự giáo dục

=> ………educational…………… (adj): thuộc về giáo dục

=> ………educationally…………… (adv): về giáo dục

=> ………educated…………… (adj): được/ có giáo dục

=> ………educative…………… (adj): có tính giáo dục

4. friend (n): bạn bè

=> ………frienfly…………… (adj): thân thiện

=> ………friendliness…………… (n): sự thân thiện

=> ………unfriendly…………… (adj): không thân thiện

=> ………unfrienliness…………… (n): sự không thân thiện

=> ………friendship…………… (n): tình bạn

=> ………friendless…………… (adj): không có bạn

5. beauty (n): nét đẹp, vẻ đẹp

=> ………beautiful…………… (adj): vẻ đẹp

=> ………beautifully…………… (adv): hay, đẹp

=> ………beautify…………… (v): làm đẹp

6. peace (n): sự thanh bình, hòa bình

=> ………peaceful……………(adj): thanh bình

=> ………peacefully…………… (adv): một cách thanh bình

7. enjoy (v): thích thú, tận hưởng

=> ………enjoyment…………… (n): sự thích thú, sự thú vị

=> ………enjoyable…………… (adj): thú vị

=> ………enjoyably…………… (adv): một cách thú vị

8. to compel (v): bắt buộc

=> ………compulsion…………… (n): sự bắt buộc

=> ………compulsory…………… (adj): bắt buộc

=> ………compulsorily…………… (adv): một cách bắt buộc

9. to instruct (v): hướng dẫn, chỉ dẫn, dạy, đào tạo

=> ………instruction…………… (n): sự hướng dẫn, sự giảng dạy

=> ………instructor…………… (n): người hướng dẫn, giáo viên

=> ………instructive…………… (adj): mang lại thông tin

=> ………instructively…………… (adv): một cách hữu ích

10. to differ (v): khác với

=> ………difference…………… (n): sự khác nhau

=> ………different…………… (adj): khác nhau

=> ………differently…………… (adv): một cách khác nhau

Complete each sentence with a word/ phrase from the box

paintings

pottery

drum

lacquerware

conical hats

1. These products are called ………….. because they are decoratively covered with lacquer.

2. To play this ………….., you should use your hands, not sticks.

3. This vase is a beautiful piece of ………….. It’s made from clay dug from our river banks.

4. Lots of Vietnames girls wearing ………….. and Ao Dai.

5. When I am on holiday, I usually buy ………….. as souvenirs because I love works of art.

Xem đáp án

1. These products are called ……lacquerware…….. because they are decoratively covered with lacquer.

2. To play this ………drum….., you should use your hands, not sticks.

3. This vase is a beautiful piece of ……pottery…….. It’s made from clay dug from our river banks.

4. Lots of Vietnames girls wearing ……conical hats…….. and Ao Dai.

5. When I am on holiday, I usually buy ……paintings…….. as souvenirs because I love works of art.

* Xem thêm Đề ôn tập Ngữ âm, Từ vựng lớp 9 Unit 1 có đáp án tại:

* Nếu bạn đọc đang theo học Tiếng Anh lớp 9 chương trình cũ, mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Từ vựng Tiếng Anh theo từng Unit sách cũ hệ 7 năm tại đây: Từ vựng tiếng Anh lớp 9 cũ Unit 1: A visit from a pen pal.

Từ vựng tiếng Anh (Vocabulary) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học tiếng Anh cơ bản cũng như Tiếng Anh nâng cao và tiếng Anh giao tiếp thông dụng. Song song với nắm chắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, việc mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh giúp bạn đọc phát triển câu và vận dụng vào giao tiếp tiếng Anh hàng ngày hiệu quả.

Xem thêm:

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh của các em học sinh lớp 9, bên cạnh tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh 9 theo chương trình mới + chương trình cũ, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu từ vựng tiếng Anh theo từng Unit khác nhau.

* Xem chi tiết hướng dẫn học tiếng Anh 9 Unit 1 chương trình mới tại: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Local Environment. FULL

Lý thuyết Từ vựng Unit 1 SGK tiếng Anh 9 mới gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài 1, kèm theo phiên âm chuẩn xác và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu là tài liệu học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 9. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo và download tiện cho việc học tập và giảng dạy.

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh quan trọng trong Unit 1 Local Environment sách mới lớp 9.

Đánh giá bài viết
44 79.557
Sắp xếp theo

    Từ vựng tiếng Anh

    Xem thêm