Write about what you use English for in your daily life

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world skills 2 Writing bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập ôn luyện kỹ năng viết giúp các em lên dàn ý & cách viết đoạn văn tiếng Anh ngắn về việc sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống của em.

Writing

4. a Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life. Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 3 để viết về những gì bạn sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.

Writing a paragraph about the uses of English in everyday life - bài viết số 1

It’s undeniable the English is the most popular language in the world. I am good at English and use it every day. First of all, I write emails in English to send cover letters or scholarship application to international organizations or universities. Besides, If I have free time, I go to Hoan Kiem lake and talk with foreign tourists in English to exchange cultures, improve my speaking skill and expand my knowledge. Traveling abroad is one of my hobbies. I used to go to China, Indonesia and Malaysia, most of the time I spoke English with my companions or the volunteers in those countries. Sometimes, I met local people there but actually they can’t speak English. Fortunately, supporters here helped me to translate and convey my ideas. And last but not least, understanding English, I can read English news, books or movies. Thanks to English, I can see the world outside.

Dịch:

Không thể phủ nhận rằng tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Tôi giỏi tiếng Anh và sử dụng nó hàng ngày. Trước hết,, tôi viết thư điện tử bằng tiếng Anh để gửi thư xin việc hoặc nộp học bổng cho các tổ chức quốc tế hoặc các trường đại học. Bên cạnh đó, khi rảnh rỗi, tôi thường đến hồ Hoàn Kiếm và nói chuyện với các du khách nước ngoài để trao đổi văn hóa, cải thiện kĩ năng nói tiếng Anh và mở rộng hiểu biết. Đi du lịch cũng là một sở thích của tôi. Tôi từng đến Trung Quôc, Indonesia và Malaysia, hầu hết thời gian tôi đều nói tiếng Anh với các bạn đồng hành hay các bạn tình nguyện viên ở đó. Đôi khi tôi gặp người bản địa ở quốc gia đó, thực sự thì họ không biết tiếng Anh. Thật may mắn, những người hỗ trợ đã giúp tôi dịch và truyền đạt ý tưởng của tôi. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hiểu được tiếng Anh, tôi có thể đọc tin tức, sách, phim ảnh bằng tiếng Anh. Nhờ tiếng Anh, tôi đã có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

The uses of English in everyday life - bài viết số 2

I use English for different purposes in my daily life. Firstly, English helps me to communicate with people all over the world. I have made friends with some students from the UK and Australia. I use English to chat with them about many things. Secondly, English helps me to get information and improve my knowledge. Because almost any information is available in English, it is easy for me to get access to all source of information with my English. Finally, English is useful when I want to go abroad to study. A lot of schools and universities in different countries provide scholarships and courses in English. I am learning English hard to get an IELTS score of 6. 5 so that next year I can go to Australia to study. In conclusion, English is useful for me in various ways.

Nội dung dịch

Tôi sử dụng tiếng Anh cho các mục đích khác nhau trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Thứ nhất, tiếng Anh giúp tôi giao tiếp với mọi người trên thế giới. Tôi đã kết bạn với một số sinh viên đến từ Anh và Úc. Tôi sử dụng tiếng Anh để trò chuyện với họ về nhiều thứ. Thứ hai, tiếng Anh giúp tôi tiếp thu thông tin và nâng cao kiến ​​thức. Bởi vì hầu hết mọi thông tin đều có sẵn bằng tiếng Anh, tôi rất dễ dàng tiếp cận với tất cả các nguồn thông tin bằng tiếng Anh của mình. Cuối cùng, tiếng Anh rất hữu ích khi tôi muốn ra nước ngoài học tập. Rất nhiều trường học và trường đại học ở các quốc gia khác nhau cung cấp học bổng và các khóa học bằng tiếng Anh. Em đang chăm chỉ học tiếng Anh để đạt điểm IELTS 6. 5 để năm sau có thể sang Úc du học. Tóm lại, tiếng Anh hữu ích đối với tôi theo nhiều cách khác nhau.

Talk about the uses of English in everyday life - bài viết số 3

English is the most popular language in the world. I am good at English and use it everyday. I can write email in English to send cover letters or submit scholarships to international organizations or universities. Besides, when I have free time, I often go to tourist resorts to get acquainted and talk with foreign tourists to exchange cultures, improve my English speaking skills and expand my understanding. Traveling is also a hobby of mine. I've been to China, Indonesia and Malaysia, most of the time I speak English with my companions or the volunteers there. Sometimes I meet natives in that country, they don't really speak English. Fortunately, the supporters helped me translate and convey my ideas. Last but not least, understand English, I can read news, books, movies in English. Thanks to English, I was able to see the outside world.

Hướng dẫn dịch

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Tôi giỏi tiếng Anh và sử dụng nó hàng ngày. Tôi có thể viết email bằng tiếng Anh để gửi thư xin việc hoặc nộp học bổng cho các tổ chức quốc tế hoặc trường đại học. Bên cạnh đó, khi rảnh rỗi, tôi thường đến các khu du lịch để làm quen, trò chuyện với du khách nước ngoài để giao lưu văn hóa, trau dồi khả năng nói tiếng Anh và mở mang tầm hiểu biết. Đi du lịch cũng là một sở thích của tôi. Tôi đã đến Trung Quốc, Indonesia và Malaysia, phần lớn thời gian tôi nói tiếng Anh với những người bạn đồng hành của mình hoặc các tình nguyện viên ở đó. Đôi khi tôi gặp những người bản xứ ở đất nước đó, họ không thực sự nói tiếng Anh. May mắn thay, những người hỗ trợ đã giúp tôi dịch và truyền đạt ý tưởng của mình. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hiểu tiếng Anh, tôi có thể đọc tin tức, sách báo, phim ảnh bằng tiếng Anh. Nhờ có tiếng Anh, tôi đã có thể nhìn ra thế giới bên ngoài.

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học tiếng Anh - bài viết số 4

As you know, English is the most used language in the world. Because of that, many good learning materials of educational institutions and universities are written in English. More than half of the web pages on the Internet are also written in English, such as newspapers, tools, and online services on the Internet. Just know this language and you will be able to access this endless source of information. This is one of the biggest benefits of showing how important it is to learn English. English Helps improve yourself, your life and your future. English also helps you in communicating with foreigners and native speakers. Knowing English will give you the chance to travel more, have fun, get to know many friends all over the world tank, live together, talk and communicate well and find understand the cultures, customs and traditions of different countries.

English is an equally important subject for humans, let's also learn English to reach out to the outside world.

Bản Dịch

Như bạn đã biết, tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Chính vì vậy, rất nhiều tài liệu học tập tốt của các cơ sở giáo dục và trường đại học được viết bằng tiếng Anh. Hơn một nửa số trang web trên Internet cũng được viết bằng tiếng Anh, chẳng hạn như báo chí, công cụ và dịch vụ trực tuyến trên Internet. Chỉ cần biết ngôn ngữ này và bạn sẽ có thể truy cập vào nguồn thông tin vô tận này. Đây là một trong những lợi ích lớn nhất của việc cho thấy tầm quan trọng của việc học tiếng Anh. Tiếng Anh Giúp cải thiện bản thân, cuộc sống và tương lai của bạn. Tiếng Anh cũng giúp bạn giao tiếp với người nước ngoài và người bản xứ. Biết tiếng Anh sẽ giúp bạn có cơ hội đi du lịch nhiều hơn, vui vẻ hơn, làm quen với nhiều bạn bè trên khắp thế giới, cùng nhau sống, trò chuyện và giao tiếp tốt và tìm hiểu văn hóa, phong tục, truyền thống của các quốc gia khác nhau.

Tiếng Anh là một môn học quan trọng không kém đối với con người, chúng ta hãy cũng học tiếng Anh để vươn ra thế giới bên ngoài.

Write about what you use English for in your daily life - bài viết số 5

Since I started learning English in grade 3, English has become an important part of my daily life. I use English for several activities from educational ones to entertainment. At school, I read schooling materials in English, which helps me widen my knowledge and study better. In my free time, I listen to English songs and watch English films. Besides, I also need English to communicate with my international friends. I really want to get much more better at English as it is very helpful for me.

Dịch

Từ khi con bắt đầu học tiếng Anh năm lớp 3, tiếng Anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con. Tôi sử dụng tiếng Anh cho một số hoạt động từ giáo dục đến giải trí. Ở trường, tôi đọc các tài liệu học tập bằng tiếng Anh, điều này giúp tôi mở mang kiến ​​thức và học tập tốt hơn. Khi rảnh rỗi, tôi nghe các bài hát tiếng Anh và xem phim tiếng Anh. Bên cạnh đó, tôi cũng cần tiếng Anh để giao tiếp với bạn bè quốc tế của mình. Tôi thực sự muốn học tiếng Anh tốt hơn nữa vì nó rất hữu ích cho tôi.

Writing Skills 2 Unit 9 lớp 9 - Bài viết số 6

English plays an essential role in my life. I have been learning English for 10 years. When I was a little girl, my mom taught me how to read alphabet English table. I was excited about a new language. I started listening more Engish songs and watching more foreign films. Now I can use English fluently when I communicated with my international friends. English also brings me more chances to travel more and have more fun. I can be more confident to go to any places I want. To sum up, English is really helpful .

Bài dịch

Tiếng Anh đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống của tôi. Tôi đã học tiếng Anh được 10 năm. Khi tôi còn là một cô bé, mẹ tôi đã dạy tôi cách đọc bảng chữ cái tiếng Anh. Tôi rất hào hứng với một ngôn ngữ mới. Tôi bắt đầu nghe nhiều bài hát tiếng Anh hơn và xem nhiều phim nước ngoài hơn. Giờ đây, tôi có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh khi giao tiếp với bạn bè quốc tế. Tiếng Anh cũng mang lại cho tôi nhiều cơ hội để đi du lịch nhiều hơn và vui vẻ hơn. Tôi có thể tự tin hơn để đến bất kỳ nơi nào tôi muốn. Tóm lại, tiếng Anh thực sự hữu ích.

Writing Skills 2 Unit 9 lớp 9 số 7

Everyday, I use English to write emails to my pen pals and chat with friends in a hobby forum. Besides, English helps me to speak with foreign tourists so that I can improve my knowledge about their cultures. I can go abroad for study or travel because I know English. And finally, I can read English news and website to get more information.

Bài dịch

Hàng ngày tôi sử dụng Tiếng Anh để viết thư điện tử cho bạn qua thư của tôi và nói chuyện với những người bạn trong nhóm chat sở thích. Bên cạnh đó, tiếng Anh giúp tôi nói chuyện với khách du lịch nước ngoài, vì vậy tôi có thể cải thiện kiến thức của tôi về nền văn hóa của họ. Tôi có thể đi du học hoặc đi du lich nước ngoài bởi vì tôi biết tiếng Anh. Và cuối cùng, tôi có thể đọc tin tức tiếng Anh trên tạp chí và website để có thêm thông tin

What you use english for in your daily life số 8

For many people, English is a global language that is used extensively in their daily lives. It is a crucial tool for communication in both personal and professional settings. As a regular person, I may use English for a variety of purposes in my daily life. For instance, I might use it to communicate with friends or colleagues who speak English as their first language, or to read and understand news articles, social media posts, or emails written in English. English is also essential for me to interact with people from different cultures and backgrounds. Whether it's traveling to an English-speaking country or communicating with people online, English allows me to connect with others and learn about their perspectives and experiences. Furthermore, learning English can provide me with access to a wealth of information and resources, including books, videos, and online courses. It can also open up new opportunities for personal and professional growth, such as pursuing higher education or working in an international organization. In summary, English is a valuable language that has a wide range of applications in daily life, from communication and learning to personal and professional development.

Trên đây là Writing tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world.

Đánh giá bài viết
16 57.742
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm