Review 2 lớp 9 Skills

Soạn Tiếng Anh lớp 9 Review 2

Lời giải Skills SGK tiếng Anh lớp 9 mới Review 2 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Review 2 lớp 9 Skills hướng dẫn giải các phần bài tập trang 72 SGK tiếng Anh 9 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

Review 2 lớp 9 Skills

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Reading

1. Read the text and choose the correc answer A, B, C or D for the questions

(Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D cho các câu hỏi)

Review 2 lớp 9 Skills

Gợi ý đáp án

1. A

2. D

3. D

4. B

5. C

Speaking

2. These are some ideas taken from Reading. Do you agree or disagree with them? Support your answers with ideas from the passage or of your own.

(Những ý sau được lấy ra từ bài đọc. Bạn đồng ý hay không đồng ý? Đưa ra các căn cứ để bao vệ ý tưởng của mình.)

Review 2 lớp 9 Skills

Gợi ý đáp án

1. I totally agree with that because those days we didn’t have any Internet and modern toys. We all together played on the roads or on the green fields or by the river and we created our own games or used traditional games to play together.

2. It is completely true also because we have to learn how to play together and share toys. Every new game brings them new friends.

3. I can’t say. No the reason is that we spend quite a long time playing and studying together from childhood to adulthood. Therefore, our bonds seem stronger and deeper.

Listening

3. Listen to Nguyen's presentation about a natural wonder in Viet Nam and decide if the sentences are true (T) or false (F).

(Nghe bài thuyết trình của Nguyên về kì quan tự nhiên ở Việt Nam và quyết định xem câu nào đúng (T) câu nào sai (F) )

Bài nghe

Review 2 lớp 9 Skills

Gợi ý đáp án

1. F

2. T

3. F

4. T

5. T

6. F

Writing

4. Based on the notes below, write a short paragraph about a traditional home in the countryside of Viet Nam in the past. In your writing, you can include all or some of the ideas below.

(Dựa vào các chú ý sau đây để viết 1 đoạn văn ngắn về ngôi nhà truyền thống ở vùng quê Việt Nam ngày xưa. Bạn có thể sử dụng các gợi ý sau.)

Review 2 lớp 9 Skills

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Review 2 Skills. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 179
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 9 mới

    Xem thêm