Unit 6 lớp 9 A Closer Look 2

Lời giải A closer look 1 SGK tiếng Anh lớp 9 mới Unit 6 Viet Nam Then and Now dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 9 Viet Nam Then and Now A closer look 2 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 63 - 64 SGK tiếng Anh 9 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

Unit 6 lớp 9 A Closer Look 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Fill in each blank with the past perfect form of the verb in brackets.

(Điền mỗi chỗ trống một động từ ở dạng quá khứ hoàn thành)

Unit 6 lớp 9 A Closer Look 2

Gợi ý đáp án

1. had been

2. had played

3. had you used

4. had only seen

5. had had

6. had experienced

2. Ask and answer the following questions using the cues.

(Hỏi và trả lời những câu hỏi sau có sử dụng gợi ý. )

Unit 6 lớp 9 A Closer Look 2

Gợi ý đáp án

1. What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

- They had lived in extended families

2. How had people in Vietnam travelled before the first motorbike was imported?

- They had travelled by bicycle

3. How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

- They had had a harder life

4. Where had your family spent holidays before 2005?

-We had spent our holidays only in Vietnam before then

5. Who had ruled Vietnam right before the Tran dynasty?

- Ly Chieu Hoang had ruled the country beofore the Tran dynasty

3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B.

(Nối một nửa của câu ở mục A với một nửa của câu ở mục B)

Unit 6 lớp 9 A Closer Look 2

Gợi ý đáp án

1. F

2. A

3. B

4. E

5. D

6. C

4. Fill in each blank with one adjective from the box. More than one adjective can be used.

(Điền vào mỗi chỗ trống 1 tính từ trong bảng. Nhiều hơn 1 tính từ được chấp nhận)

Unit 6 lớp 9 A Closer Look 2

Gợi ý đáp án

1. glad/ pleased

2. sorry

3. relieved/ sorry/ pleased

4. sure/ certain

5. surprised/ astonished

6. relieved/ pleased

5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause.

(Viết câu bằng cách kết hợp 2 câu sử dụng cấu trúc S+ be+ tính từ+ that+ mệnh đề.)

Unit 6 lớp 9 A Closer Look 2

Gợi ý đáp án

1. We were relieved that we had done well in the exam.

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

3. Everyone was glad that the government had decided to invest more in education.

4. Everyone is aware that it will be much safer to have elevated walkways and underpass systems for pedestrians

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner.

(Hoàn thành các câu sau sử dụng ý tưởng của bạn. Sau đó so sánh với bạn cặp của mình. )

Unit 6 lớp 9 A Closer Look 2

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam Then and Now A closer look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS .

Đánh giá bài viết
1 973
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm