So sánh kép trong Tiếng Anh

Bài tập so sánh kép

So sánh kép trong Tiếng Anh do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến bám sát ngữ pháp trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Phrasal verb với get MỚI

So sánh kép trong Tiếng Anh

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Lý thuyết so sánh kép - Double Comparison

a. Định nghĩa

So sánh kép (Double comparison) là một dạng so sánh gồm có hai mệnh đề sử dụng khi muốn diễn tả về người hoặc vật nào để có sự thay đổi và ảnh hưởng tới người hoặc vật khác. Nó được hình thành bởi tính từ và trạng từ.

b. Phân loại

Comparative and comparative (càng ngày càng)

Tính từ ngắn-er và tính từ ngắn-er (short adjective-er and short adjective-er)

More and more + tính từ dài (more and more + long adjective)

The comparative … the comparative …(càng… thì càng…)

the + tính từ/trạng từ ngắn-er + S + V, the + tính từ/trạng từ ngắn-er + S + V

the more + tính từ/trạng từ dài + S + V, the more + tính từ/trạng từ dài + S + V

the + tính từ/trạng từ ngắn-er + S + V, the more + tính từ/trạng từ dài + S + V

the more + tính từ/trạng từ dài + S + V, the + tính từ/trạng từ ngắn-er + S + V

So sánh của danh từ

The more + N + S + V, The more + N + S + V…

So sánh của động từ

The more + S + V , The more + S + V…

II/ Bài tập luyện tập so sánh kép

Exercise 1: Choose one of the following adjectives and put it into the correct form before placing in a space in the sentences

better

less

loud

happy

hot

merry

probable

late

small

safe

better

fast

more

cheap

rich

more

big

hard

1. The ______________ you study for these exams, the ______________ you will do.

2. She doesn’t really like vodka, so the ______________ a bottle you find, the ______________ it will be for us.

3. My neighbour is driving me mad! It seems that the ______________ it is at night, the ______________ he plays his music!

4. He spent a year in India and loves spicy food. The ______________ the food is, the ______________ he likes it.

5. Of course you can come to the party. The ______________ the ______________.

6. She will be really angry about that vase being broken! The ______________ she knows about it, the ______________.

7. He has 6 large dogs to protect his house. The ______________ the dog, the ______________ he feels.

8. Earning money has always been the thing that pleases him most. The ______________ he becomes, the ______________ he is.

9. You must drive slower in built up areas. The ______________ you drive in the city, the ______________ it is that you will have an accident.

Exercise 2: Rewrite these following sentences

1. If a child is well brought up, he will behave well

__________________________________________________

2. If you always drive so fast, you’re likely to have accident

__________________________________________________

3. If you work so little, you’ll have low marks in your exams

__________________________________________________

4. If you study hard, you’ll find exam quite easy

__________________________________________________

5. I waited for him for a long time and I was getting worried

__________________________________________________

II/ Đáp án bài tập luyện tập so sánh kép

Exercise 1: Choose one of the following adjectives and put it into the correct form before placing in a space in the sentences

1. The _______harder_______ you study for these exams, the ________better______ you will do.

2. She doesn’t really like vodka, so the ______smaller________ a bottle you find, the _____cheaper_________ it will be for us.

3. My neighbour is driving me mad! It seems that the ______later________ it is at night, the ______louder________ he plays his music!

4. He spent a year in India and loves spicy food. The _____hotter_________ the food is, the _______more_______ he likes it.

5. Of course you can come to the party. The _____more_________ the ______merrier________.

6. She will be really angry about that vase being broken! The ______less________ she knows about it, the ______better________.

7. He has 6 large dogs to protect his house. The ______bigger________ the dog, the _____safer_________ he feels.

8. Earning money has always been the thing that pleases him most. The _____richer_________ he becomes, the ______happier________ he is.

9. You must drive slower in built up areas. The ______faster________ you drive in the city, the ______more probable________ it is that you will have an accident.

Exercise 2: Rewrite these following sentences

1. The better a child is brought up, the better he behaves

2. The faster you drive, the more likely you are to have an accident

3. The less you work, the lower marks you’ll have in your exam

4. The harder you study, the easier you’ll find exams

5. The longer I waited for him, the more worried I got

Bài tập tự luận so sánh kép trong Tiếng Anh tổng hợp các dạng câu hỏi phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu So sánh kép trong Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Bài tập Phrasal verb với get, In spite of cấu trúc và bài tập, Bài tập câu phức trong Tiếng Anh - Complex sentences.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay : Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm