Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam Then and Now

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 6

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam Then and Now

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Rewrite these following sentences

1. He suggested visiting MocChau to learn about Thai and H’mong people.

What about ______________________________________

2. They believe that touching the head of a Buddha statue is a sign of disrespect.

It ______________________________________________

3. It’s a pity I can’t get my visa extended.

I wish __________________________________________

4. Robert always hated other children teasing him.

_______________________________________________

5. Somebody should have offered Marry a drink when she arrived.

_______________________________________________

Xem đáp án

1. What about visiting Moc Chau to learn about Thai and H’mong people?

2. It is believed that touching the head of a Buddha statue is a sign of disrespect.

3. I wish I could get my visa extended.

4. Robert always hated being teased by other children.

5. Marry should have been offered a drink when she arrived. / A drink should have been offered to Mary when she arrived.

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Vietnamese prefer riding motorbikes ____________ walking to work.

a. to

b. for

c. than

d. rather than

2. ____________ease traffic congestion, it is necessary to promote the development of public transport.

a. Because of

b. Despite

c. In order to

d. Since

3. We suggest that the authorities ____________ street children from following foreign tourists in the downtown.

a. should stop

b. will stop

c. stopped

d. would stop

4. It is hard ____________us to persuade him to believe what we said.

a. to

b. of

c. for

d. with

5. Last Wednesday witnessed a sudden drop in raw oil price.

a. significant

b. gradual

c. sharp

d. considerable

Xem đáp án

1. a

2. c

3. a

4. c

5. C

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam Then and Now. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 5, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 954
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm