Unit 5 lớp 9 Getting started

Soạn SGK tiếng Anh 9 mới Unit 5 Getting started nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit hướng dẫn giải bài tập 1 - 4 trang 50 - 51 SGK tiếng Anh lớp 9 mới Unit 5 Wonders of Viet Nam giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- know the key language and structures to be learnt in this unit.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to “Wonders of Viet Nam”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Getting started

A trip to Hue city

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Bài nghe

a. Read the conversation again and fill in each gap with no more than three words. Đọc lại đoạn hội thoại và điền vào chỗ trống với không quá 3 từ.

Đáp án

1 - Hue City

2 - three

3 - go by air

4 - beautiful sights

5 - use rickshaws

6 - the museums

b. Read the conversation again and find the expressions Veronica and Mi use to ask for, make, and respond to recommendations. Đọc lại đoạn hội thoại và tìm những câu của Veronica và Mi sử dungj để xin, đưa ra và trả lời gợi ý.

Đáp án

Asking for recommendations:

- And do you know any good place to stay in Hue city?

- What is the best way to get around?

- So what are the thing we shouldn’t miss – any museum?

- So what else is worth seeing?

Making recommendations:

- My father suggests we should go by air

I'd recommend the Romance Hotel

It’s probably the best to use rickshaws

Er no don’t bother going to the museum

You should definitely see the Royal Citadel.

Responding to recommendations

- That sound better.

- Great, thanks.

- That’s good to know.

- That’s what I’ve heard.

2. a. Write the responses below into the correct columns. Viết câu trả lời vào đúng cột.

Asking for recommendations

- What about places outside Hue City?

- Have you got any other tips?

Recommending things

- It's well worth seeing.

- It's probably best to go by train.

- You really must go to Agra.

Not recommending things

- Don't drink the water.

- I wouldn't eat anything that's sold in the street.

- It isn't really worth seeing.

Responding to recommendations

- Thanks, that's really useful.

b. Match sentences (1-4) to sentences (a-d) to make exchanges. Then pratise the exchanges with a partner. Nối các câu (1-4) với các câu (a - d) để tạo nên các trao đổi. Sau đó luyện tập các trao đổi với người bên cạnh.

Đáp án

1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a;

3. a. Below are some places of interest in Viet Nam. Write them under the pictures. Dưới đây là một vài địa danh ở Việt nam. Viết tên chúng dưới các bức tranh.

Đáp án

a. Ha Long Bay

b. Phong Nha Cave

c. Po Nagar Cham Towers

d. One Pillar Pagoda

e. Saigon Notre- Dame Cathedral

f. Cuc Phuong Nation Park

b. Now put them in the correct column. Đặt vào đúng cột.

Natural wonders

Ha Long Bay

Phong Nha Cave

Cuc Phuong National Park

Man-made wonders

Po Nagar Cham Towers

One Pillar Pagoda

Saigon Notre-Dame Cathedral

4. Work in pairs. Ask and answer questions about some wonders of Viet Nam. Làm việc theo cặp. Hỏi và trẻ lời các câu hỏi về các kì quan của Việt Nam.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam Getting started. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 1.655
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm