Unit 5 lớp 9 Getting started

Soạn SGK tiếng Anh 9 mới Unit 5 Getting started nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit hướng dẫn giải bài tập 1 - 4 trang 50 - 51 SGK tiếng Anh lớp 9 mới Unit 5 Wonders of Viet Nam giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- know the key language and structures to be learnt in this unit.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to “Wonders of Viet Nam”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Getting started

A trip to Hue city

tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Getting started

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Bài nghe

a. Read the conversation again and fill in each gap with no more than three words. Đọc lại đoạn hội thoại và điền vào chỗ trống với không quá 3 từ.

tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Getting started

Đáp án

1. Hue City

2. three

3. go by air

4. beautiful sights

5. use rickshaws

6. the museums

Lời giải chi tiết

1. Veronica’s family is going to Hue City next week.

(Gia đình của Veronica sẽ tới thăm thành phố Huế vào tuần tới.)

2. Mi has been to Hue City three times.

(Mi đã đến Thành phố Huế 3 lần.)

3. Veronica’s father suggested they should go by air .

(Bố của Veronica đã gợi ý họ nên đi bằng máy bay.)

4. Mi suggested going by train because Veronica’s family can meet people and see a lot of beautiful sights.

(Mi đã gợi ý họ nên đi bằng tàu vì gia đình của Veronica có thể gặp gỡ nhiều người và xem nhiều cảnh đẹp.)

5. Mi suggested Veronica should use rickshaws to get around Hue City.

(Mi gợi ý Veronia nên đi xe kéo xung quanh thành phố Huế.)

6. In Mi’s opinion, Veronica shouldn’t go to the museums.

(Theo quan điểm của Mi, Veronia không nên đi tới bảo tàng.)

Hướng dẫn dịch bài đọc

Bố: Quà cho con trai này.

Nguyên: Ôi 1 cái diều! Thật tuyệt! Con cảm ơn bố.

Bố: Bố đã làm nó cho con đấy, giống như ông nội đã từng làm cho bố.

Nguyên: Đó là truyền thống gia đình à bố?

Bố: Đúng con à, truyền thống theo từng thế hệ.

Nguyên: Con rất thích. Vậy khi còn nhỏ bố hay làm gì để giải trí?

Bố: À, mọi thứ đều rất giản đơn. Bố không có tivi hay mạng gì cả. Đội chiếu phim thường tới 2 tháng 1 lần, và tất cả mọi người trong làng sẽ tới xem. Trẻ con thì luôn đến sớm, cố gắng lấy 1 vị trí gần màn chiếu.

Nguyên: Con đoán đó là dịp rất đặc biệt phải không bố?

Bố: Chắc chắn rồi.

Nguyên: Con ước bây giờ cũng có đội chiếu phim như thế.

Bố: Ừ, vui lắm.

Nguyên: Làm thế nào để bố biết về thế giới bên ngoài.

Bố: Nhà mình có 1 cái đài. Chỉ người có điều kiện mới có nó thôi. Cả làng nghe các chương trình tin tức qua loa phát thanh.

Nguyên: Wow, con không thể tưởng tượng được.

Bố: Bố biết, cuộc sống đã thay đổi quá nhiều con trai à. Mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nguyên: Bố có nhớ ngày xưa không?

Bố: Bố nghĩ là có. Đôi khi bố ước mình có thể quay lại thời đó.

b. Read the conversation again and find the expressions Veronica and Mi use to ask for, make, and respond to recommendations. Đọc lại đoạn hội thoại và tìm những câu của Veronica và Mi sử dungj để xin, đưa ra và trả lời gợi ý.

Đáp án

Asking for recommendations:

- And do you know any good place to stay in Hue city?

- What is the best way to get around?

- So what are the thing we shouldn’t miss – any museum?

- So what else is worth seeing?

Making recommendations:

- My father suggests we should go by air

I'd recommend the Romance Hotel

It’s probably the best to use rickshaws

Er no don’t bother going to the museum

You should definitely see the Royal Citadel.

Responding to recommendations

- That sound better.

- Great, thanks.

- That’s good to know.

- That’s what I’ve heard.

2. a. Write the responses below into the correct columns. Viết câu trả lời vào đúng cột.

Asking for recommendations

- What about places outside Hue City?

- Have you got any other tips?

Recommending things

- It's well worth seeing.

- It's probably best to go by train.

- You really must go to Agra.

Not recommending things

- Don't drink the water.

- I wouldn't eat anything that's sold in the street.

- It isn't really worth seeing.

Responding to recommendations

- Thanks, that's really useful.

b. Match sentences (1-4) to sentences (a-d) to make exchanges. Then pratise the exchanges with a partner. Nối các câu (1-4) với các câu (a - d) để tạo nên các trao đổi. Sau đó luyện tập các trao đổi với người bên cạnh.

Đáp án

1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a;

3. a. Below are some places of interest in Viet Nam. Write them under the pictures. Dưới đây là một vài địa danh ở Việt nam. Viết tên chúng dưới các bức tranh.

tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Getting started

Đáp án

a. Ha Long Bay

b. Phong Nha Cave

c. Po Nagar Cham Towers

d. One Pillar Pagoda

e. Saigon Notre- Dame Cathedral

f. Cuc Phuong Nation Park

b. Now put them in the correct column. Đặt vào đúng cột.

Natural wonders

Man-made wonders

Ha Long Bay

Phong Nha Cave

Cuc Phuong National Park

Po Nagar Cham Towers

One Pillar Pagoda

Saigon Notre-Dame Cathedral

4. Work in pairs. Ask and answer questions about some wonders of Viet Nam. Làm việc theo cặp. Hỏi và trẻ lời các câu hỏi về các kì quan của Việt Nam.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam Getting started.

Đánh giá bài viết
10 2.560
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm