Unit 3 lớp 9 Project

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Project dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 9 mới theo từng lesson do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Project Unit 3 SGK trang 35 tiếng Anh 9 mới giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Produce a group plan on how to support teen students in your school

– Revise and make the use of all the target knowledge in unit 3.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Teen stress and pressure”.

- Structures:

use reported speech with confidence

use question words before to-infinitive

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Project

Teen support group

Work in groups. Prepare some ideas for a teen support group in your school:

- study skills group

- life skills group

- social skills group

- emotion control skills group

- career planning group

Gợi ý đáp án

● study skills group: pay attention to do homewwork; organise your study plan and timetable

(chú trọng vào việc làm bài tập ở nhà; lên kế hoạch việc học tập và thời gian biểu.)

● life skills group: Get to know the danger from fire, electric, water, strangers.

(nhận biết được các nguy hiểm xung quanh mình như những nguy hiểm từ lửa, điện, nước, người lạ.)

● social skills group: cooperate with others; communicate well.

(Hợp tác với người khác; giao tiếp tốt.)

● emotion control skills group: control feelings; know how to get over negative feelings

(kiểm soát cảm xúc; biết cách vượt qua cảm xúc tiêu cực)

● career planning group: Make a plan for future tasks.

(lên kế hoạch cho công việc sắp tới.)

Choose one idea and think about how to set up the support group, focussing on the following

questions:

- What is the name of the support group.

- How is the group organised?

- How does it help teens?

Present your group’s ideas to the rest of class. Get their feedback.

Chọn 1 ý tưởng và nghĩ xem làm thế nào để thiết lập nên nhóm hỗ trợ, tập trung vào các cau hỏi sau.

- Tên nhóm hỗ trợ là gì?

- Nhóm được tổ chức như thế nào?

- Nó có giúp các bạn thanh thiếu niên không?

- Thuyết trình kế hoạch với cả lớp và nhân những góp ý của các bạn

Gợi ý

Good morning teacher and my classmates.

Today, I am here to talk about our team project about a teen support group in this school. My team wants to build a teen support group to help students to improve their social skills as well as communication skill.

We call this group “Like-a-speaker team” since we want to connect all students within all grade 6 - 9. As we planned, the team will include about 10 - 15 students. Half of the team will be responsible for organizing events for students such as talkshow or teambuilding, … They will create a format and environment in which participants have repeated attendance in group sessions. The other half will help students to build bonds with group members for ongoing support and belonging. They will create activities or tasks that require teamwork of all attended members. We focus on facilitating a useful experience for students about society and communication.

Thanks for listening!

Hướng dẫn dịch

Chào buổi sáng giáo viên và các bạn cùng lớp của tôi.

Hôm nay, tôi ở đây để nói về dự án nhóm của chúng tôi về một nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên trong trường này. Nhóm của tôi muốn xây dựng một nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên để giúp học sinh nâng cao kỹ năng xã hội cũng như kỹ năng giao tiếp.

Chúng tôi gọi nhóm này là “Nhóm thích diễn giả” vì chúng tôi muốn kết nối tất cả học sinh trong tất cả các lớp 6 - 9. Theo kế hoạch, nhóm sẽ bao gồm khoảng 10 - 15 học sinh. Một nửa trong nhóm sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện cho sinh viên như talkshow, teambuilding,… Họ sẽ tạo ra một định dạng và môi trường để các học viên tham gia nhiều lần trong các buổi nhóm. Nửa còn lại sẽ giúp học sinh xây dựng mối quan hệ với các thành viên trong nhóm để được hỗ trợ và thuộc về liên tục. Họ sẽ tạo ra các hoạt động hoặc nhiệm vụ yêu cầu tinh thần đồng đội của tất cả các thành viên tham dự. Chúng tôi tập trung vào việc tạo điều kiện trải nghiệm hữu ích cho sinh viên về xã hội và giao tiếp.

Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 3 Teen stress and pressure Project.

Đánh giá bài viết
1 2.692
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm