Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 10 Space Travel

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 10

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 10 Space Travel do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 10 Space Travel

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Write the correct form or tense of the verbs in brackets

1. Helen Sharman _______ (send) to the Mir space station in May 1991.

2. While she _______ (work) last week, the astronaut _______ (realize) that she _______ (need) a medium - size suit for spacewalking.

3. In 22 years, Columbia _______ (fly) 27 space flights before disaster _______ (strike) on the 28th mission.

Xem đáp án

1. Helen Sharman __was sent_____ (send) to the Mir space station in May 1991.

2. While she __was working_____ (work) last week, the astronaut ___realized____ (realize) that she ____needed___ (need) a medium - size suit for spacewalking.

3. In 22 years, Columbia ___had flown____ (fly) 27 space flights before disaster ___struck____ (strike) on the 28th mission.

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Dan: Do you like to drink tea?

Ben: I love coffee, but I only drink tea ______________ in a blue moon.

A. one

B. once

C. first

D. only

2. Yuri Gagarin became the first person to eat and drink in _______________.

A. weightless

B. gravity

C. specific gravity

D. microgravity

3. The mission _______________ they are talking about plans to send humans to Mars by2030.

A. where

B. X

C. who

D. when

4. In 2010, Naoko Yamazaki, the second female Japanese astronaut, ___________on Discovery space shuttle to the ISS alter she __________ her training at the Johnson Space Center.

A. had flown – completed

B. flew – had completed

C. flew – was completing

D. was flying – was completing

5. For people _____________ work hard at this company, the sky’s the limit.

A. which

B. who

C. whom

D. X

6. The first ____________ was done by Alexei Leonov, a Russia cosmonaut on March 18th, 1965. It was 10 minutes long.

A. spaceward

B. spacesuit

C. spacewalk

D. spaceship

Xem đáp án

1. B

2. D

3. B

4. B

5. B

6. C

Finish each of the following sentences in such a way that it is as similar as possible in meaning to the original sentences. Use the word given and other words as necessary.

1. We read about an astronaut. The astronaut travelled into space in 1961.

We read about ____________________________________

2. Dennis Tito became the first space tourist in 2001. Anousheh Ansari travelled into space as a tourist in 2006.

When Anousheh Ansari _____________________________

3. This is the man. He works for NASA.

The is the ________________________________________

Xem đáp án

1. We read about an astronaut who travelled into space in 1961.

2. When Anousheh Ansari travelled into space as a tourist in 2006, Dennis Tito had become the first space tourist in 2001.

3. This is the man who works for NASA.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 10 Space Travel. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Space Travel, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 9 English in the World.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 2.085
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm