Bài tập a, an, some, any lớp 9

A, An, Some, Any có đáp án

Bài tập a, an, some, any lớp 9 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến bám sát ngữ pháp trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Bài tập a, an, some, any lớp 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Complete “a/ an/ some/ any” to complete these sentences

1. Have you heard _____________ news about the accident on the main road?

2. My brother likes _____________ modern music.

3. I think _____________ black dress is not suitable for you.

4. Jim has made _____________ impression on his new co-workers.

5. _____________ people find it difficult to learn a foreign language.

6. David doesn’t have _____________ expectations of his future career

7. Would you like _____________ cup of coffee?

8. I asked Mr. Brown to keep _____________ eye on your house when we were away.

Xem đáp án

1. Have you heard any news about the accident on the main road?

2. My brother likes some modern music.

3. I think a black dress is not suitable for you.

4. Jim has made an impression on his new co-workers.

5. Some people find it difficult to learn a foreign language.

6. David doesn’t have any expectations of his future career.

7. Would you like a cup of coffee?

8. I asked Mr. Brown to keep an eye on your house when we were away.

II. Identify the one mistake that must be changed to make the sentence correct.

1. You might need a sugar to perfect your dish

2. Would you like any more tea?

3. I have never watched an horror movie before.

4. They haven’t made a decisions yet

5. Have you put some salt in the curry?

6. There aren’t some piece of news about the robbery.

Xem đáp án

1. a => some

2. any => some

3. an => a

4. a => any

5. some => any

6. some => any

III. Circle the correct answer

1. We went shopping although we didn’t intend to by (some/any) clothes.

2. I wish that my teacher wouldn’t give us (some/any) homework today.

3. I bought (some/any) milk and (some/any) cheese yesterday.

4. I was a pity that they didn’t have (some/any) more tickets to sell.

5. Do we have (some/any) money to buy a new carpet? This one is too old.

6. My shirt is dry now, but I need (a/ an/ any / some) iron to press it with.

7. Would you like (a/ an/ any / some) chicken? And how about (a/ an/ any/ some) potatoes?

8. I can’t make pizza because I haven’t got (a/ an/ any/ some) cheese.

9. Have you got (a/ an/ any/ some) money for the machine? I didn’t bring (a/ an / any/ some).

10. Is there (a/ an/ any/ some) soup left? - Yes. There is (a/ an/ any/ some) soup left for you in the microwave oven.

11. I’d like to drink some water, but I can’t find (a/ an/ any/ some) glass.

Xem đáp án

1. We went shopping although we didn’t intend to by any clothes.

2. I wish that my teacher wouldn’t give us any homework today.

3. I bought some milk and some cheese yesterday.

4. I was a pity that they didn’t have any more tickets to sell.

5. Do we have any money to buy a new carpet? This one is too old.

6. My shirt is dry now, but I need an iron to press it with.

7. Would you like some chicken? And how about some potatoes?

8. I can’t make pizza because I haven’t got any cheese.

9. Have you got some money for the machine? I didn’t bring some

10. Is there any soup left? - Yes. There is some soup left for you in the microwave oven.

11. I’d like to drink some water, but I can’t find a glass.

Xem thêm: Câu điều kiện loại 1 lớp 9 MỚI

Bài tập tự luận và trắc nghiệm a, an, some, any trong Tiếng Anh tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập a, an, some, any lớp 9. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Local environment nâng cao (số 3), Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1, Bài tập câu phức trong Tiếng Anh - Complex sentences.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 4.543
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm