Skills 1 Unit 9 lớp 9 English in the world

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh Unit 9 lớp 9 Skills 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Skills 1 Unit 9 tiếng Anh lớp 9 English in the world gồm đáp án, hướng dẫn dịch các phần bài tập 1 - 5 trong trang 38 SGK tiếng Anh lớp 9 mới.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- read for general and specific information about English as a means of international communication.

2. Objectives:

- Vocabulary related to the topic: English in the world

II. Soạn giải Skills 1 tiếng Anh Unit 9 lớp 9 English in the world

Reading

1. Read the following text about English as a means of international communication. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean? Đọc bài đọc sau đây về tiếng Anh như là một phương tiện giao tiếp quốc tế. Nhìn những từ trong khung, sau đó tìm chúng trong bài đọc và gạch chân chúng. Chúng có nghĩa là gì?

Đáp án

settlement (n) = the process of people making their homes in a place (sự định cư)

immersion (n) = the language teaching method in which people are put in situations where they have to use the new language for everything (phương pháp dạy ngôn ngữ với những tình huống thiết thực.)

derivatives (n) = words that have been developed from other words (từ dẫn xuất, ngôn ngữ vay mượn)

establishment (n) = the act of starting or creating something that is meant to last for a long time (sự hình thành)

dominant (adj) = more important, powerful or noticeable than other things (thống trị, vượt trội)

2. a Read the text again and match the headings (a-c) to the paragraphs (1-3). Đọc đoạn văn lại một lần nữa và nối các tiêu đề (a-c) với các đoạn (1-3).

Đáp án

1 - b; 2 - c; 3 - a;

Hướng dẫn dịch

a. Ngôn ngữ đang thay đổi

b. Ngôn ngữ toàn cầu

c. Học tiếng Anh gần như 24 giờ một ngày

b. Read the text again and answer the questions. Đọc đoạn văn lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi.

Gợi ý đáp án

1. What has given the English language its dominance in the world today?

(Điều gì đã làm cho tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thống trị trên thé giới ngày nay?)

It is the export of the English language and the great growth of population in the United States that has led to its dominance in the world today.

(Do sự lan rộng của ngôn ngữ Anh và sự tăng trưởng mạnh mẽ của dân số ở Hoa Kỳ đã dẫn đến sự thống trị của nó trong thế giới ngày nay.)

2. What was the great growth of population in the United States in the 19th and 20th centuries assisted by?

(Sự phát triển dân số mạnh mẽ ở Mỹ thế kỉ 19 và 20 được hỗ trợ bởi cái gì?)

Mass immigration.

(Sự di cư hàng loạt.)

3. What do English learners do in English immersion schools?

(Những người học tiếng Anh làm gì ở những trường chuyên dạy tiếng Anh?)

They do all their school subjects and everyday activities in English.

(Họ học tất cả các môn học và các hoạt động hàng ngày bằng tiếng Anh.)

4. What is Hinglish?

(Hinglish là gì?)

It is a blend of English and Hindi words and phrases.

(Nó là một sự pha trộn của các từ và cụm từ tiếng Anh và Hindi.)

5. How are new English words being invented every day all over the world?

(Những từ tiếng Anh mới đang được phát minh mỗi ngày trên khắp thế giới như thế nào?)

They are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives.

(Chúng được sáng tạo ra mỗi ngày trên khắp thế giới do sự du nhập các từ từ các ngôn ngữ khác và sự tạo ra các cụm từ và các từ phát sinh một cách dễ dàng.)

Nội dung bài đọc

Đoạn 1: Tiếng Anh đã trờ thành ngôn ngữ toàn cầu nhờ vào sự hình thành của nó như là tiếng mẹ đẻ ở tất cả các lục địa trên thế giới. Ngôn ngữ Anh chủ yếu thống trị trên thế giới do hai nhân tố. Yếu tố đầu tiên là do sự du nhập của ngôn ngữ bắt đầu vào thế kỉ 17 với sự định cư đầu tiên ở Bắc Mỹ. Yếu tố thứ hai là sự phát triển mạnh mẽ dân số ở Mỹ, do sự nhập cư ồ ạt ở thế kỷ 19 và 20.

Đoạn 2: Ngày nay, ngày càng nhiều người học tiếng Anh trên thế giới như là một ngôn ngữ thứ hai và cách họ học đang thay đổi. Ở một số nước những trường chuyên dạy tiếng Anh đã được thành lập để tạo môi trường hoàn toàn dùng tiếng Anh cho những người học tiếng Anh. Ở những cộng đồng tiếng Anh này, người học tham gia mọi hoạt động và môn học, chẳng hạn như gọi món ăn ở cantin đều bằng tiếng Anh.

Đoạn 3: Tuy nhiên những người mới học này không chỉ đang học tiếng Anh mà còn đang thay đổi nó. Ngay nay có hàng trăm phong cách tiếng Anh trên thế giới, chẳng hạn như " Singlish" là sự pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Mã lai, Madanrin, vân vân, chẳng hạn như " Hinlish" là ngôn ngữ Ấn Độ pha trộng giữa tiếng Anh và Hindi. Những từ mới đang được tạo ra mỗi ngày trên khắp thế giới là do sự du nhập tự do từ ngôn ngữ khác và sự sáng tạo dễ dàng của những từ ghép và từ vay mượn.

Speaking

3. Put the list of ways to improve your English in order of importance for you. Can you any more ideas? Đặt danh sách các cách để nâng cao Tiếng Anh của bạn theo thứ tự quan trọng với bạn. Có thể bạn có ý tưởng khác?

Hướng dẫn dịch

a. làm bài kiểm tra

b. ghi nhớ từ vựng tiếng Anh

c. viết thư điện tử và bài văn

d. nói trôi chảy mà không cần sửa lỗi

e. nghe nhạc tiếng Anh

f. đọc những trang thông tin xã hội tiếng Anh

g. viết bài luận

h. bắt chước phát âm của người Anh

4. Work in groups. Compare your lists. Explain your order. Làm việc theo nhóm. So sánh với danh sách của bạn. Giải thích thứ tự của bạn.

5. Work in pairs. Take one of the ideas from 3 and think about how you can achieve it. Làm việc theo cặp. Lấy một ý tưởng từ bài 3 và nghĩ làm sao để đạt được nó.

Gợi ý

I will listen to English songs to improve my English because this method is not boring. I will listen again and again every song, then underline the new words and new grammar. Then I will look up them in the dictionary, write them on the note papers and stick to places which are easy to be seen.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 805
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm