Tiếng Anh 9 Unit 11 Getting Started

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 11 Getting Started dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn unit 11 lớp 9 Changing Roles in Society gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 4 có trong trang 58 59 60 SGK tiếng Anh 9 mới.

Tiếng Anh 9 Unit 11 Getting Started

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Listen and read

(Nghe và đọc)

Bài nghe

Interviewer: We have invited some students from Oak Tree School in Happy Valley to this Beyond 2030 forum, and they are going to share with us their vision of the future. Would you like to go first, Phong?

Phong: I believe the biggest change will take place within the school system. Apart from at school, we will also be learning from places which will give us real-life knowledge and experience, such as at a railway station, in a company, or on a farm.

Mai: I agree. This real-life application of learning will give us a sense of participation, a feeling that we are part of the process.

Interviewer: And what about the role of teachers?

Phong: Ah, they will be more like facilitators, rather than information providers.

Interviewer: Fascinating. How else do you see the future, Nguyen?

Nguyen: Well, I think the role of fathers will drastically change.

Interviewer: Oh yes? In what way?

Nguyen: The modern father will not necessarily be the breadwinner of the family. He may be externally employed or he may stay at home to take care of his children.

Interviewer: And do the housework?

Nguyen: Yes. It's work, paid or not, isn't it?

Mai: Absolutely. The benefit will be that children will see their fathers more often and have a closer relationship with them. I don't see much of my dad, but I love every moment I spend with him.

Interviewer: Well, we are certainly covering some interesting topics …

a. Tick (√) the person who has this idea.

(Đánh dấu √ vào người có ý kiến sau đây.)

Gợi ý đáp án

Idea

Phong

Nguyen

Mai

1. Students will learn from a real workplace

2. Students love seeing themselves as part of the process

3. The teacher will act more like a facillitator

4. The father will not necessarily be the breadwinner of the family

5. With the involvement of fathers in the home, they will develop a closer bond with their children

b. Answer the question.

(Trả lời câu hỏi.)

Tiếng Anh 9 Unit 11 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. It's for people to share their vision of the future.

(Đó là để mọi người chia sẻ tầm nhìn của họ về tương lai.)

2. Some students from Oak Tree School in Happy Valley.

(Một số học sinh từ Trường Oak Tree ở Happy Valley.)

3. He says that learning will also take place outside school.

(Anh ấy nói rằng việc học cũng sẽ diễn ra bên ngoài trường học.)

4. It will give them a sense of participation and of being part of the process.

(Nó sẽ mang lại cho họ cảm giác được tham gia và là một phần của quá trình).

5. No, he won't. He may still go to work.

(Không, anh ấy sẽ không. Anh ấy có thể vẫn đi làm).

6. No, he doesn't.

(Không, anh ấy không)

c. Work in groups. Discuss and find the meaning of the phrases and sentences

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận về ý nghĩa của những cụm từ và câu sau đây.)

Tiếng Anh 9 Unit 11 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. after the year 2030

2. Ideas about what life will be like in the future

3. Both housework and paid work are worthy of respect

4. I love being with my father

2. These words/phrases are taken from the conversation. Tick (√) the correct explanation for each one.

(Những từ và cụm từ này được trích từ bài đối thoại. Đánh dấu (V) vào giải thích đúng cho mỗi từ)

Tiếng Anh 9 Unit 11 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. B

2. A

3. B

3. Work in groups. These pictures represent some visions of the future. Discuss what they may mean.

(Làm việc theo nhóm. Những bức tranh này thể hiện những quan điểm về tương lai. Thảo luận xem chúng có thể có nghĩa gì.)

Tiếng Anh 9 Unit 11 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. Cars will be running on solar energy.

2. People will live in houses in the sky.

3. People will be able to talk with their pets.

4. Robots will be doing the housework.

5. Trains will be running as fast as 300km/h.

6. Land will become barren.

4. Make two big groups. One group names a service. The other group gives their vision of that service in the future. Take turns to do this. The group with the most predictions wins.

(Chia thành hai nhóm. Một nhóm nêu tên dịch vụ. Nhóm còn lại đưa ra quan điểm dịch vụ đó trong tương lai. Thay phiên nhau cứ như thế. Nhóm nào có nhiều tiên đoán nhất sẽ thắng)

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 11 Getting Started. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 440
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm