Bài tập câu tường thuật - Reported speech

Bài tập Reported Speech

Bài tập câu tường thuật - Reported speech do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến bám sát ngữ pháp trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Bài tập câu tường thuật - Reported speech

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Turn the following statements into reported speech

1. “Don’t repeat this mistake!” the instructor warned the sportsman

____________________________________________

2. “Leave your address with the secretary” the assistant said to me

____________________________________________

3. “Don’t be so silly” Mr. John said to his wife

____________________________________________

4. Ann asked her brother “What are you planning to do tomorrow?”

____________________________________________

5. “Shall we go somewhere for a cup of coffee after class?” Tom said

____________________________________________

Exercise 2: Rewrite the following sentences using questions words + to-infinitives

1. Could you tell me where I can find a good hotel?

____________________________________________

2. We must find out what we are to do next.

____________________________________________

3. A good dictionary tells you how you should pronounce the words.

____________________________________________

4. They are not sure who they will meet at the entrance.

____________________________________________

5. She can’t remember when she has to turn off the oven.

____________________________________________

Exercise 3: Circle the correct answer

1. Jim said to me: “ They will build a new bridge across this river this year”.

A. Jim said to me that they will build a new bridge across this river this year.

B. Jim said to me that they would build a new bridge across this river this year.

C. Jim said to me that they would build a new across that river that year.

2. The doctor said:’ You will suffer from diabetes if you don’t reduce sugar in your daily meals”

A. The doctor said I would suffer from diabetes if I didn’t reduce sugar in my daily meals

B. The doctor said I would suffer from diabetes if I don’t reduce sugar in my daily meals

C. The doctor said I suffered from diabetes if I didn’t reduce sugar in my daily meals.

3. Peter asked me: “would you go to the prom with me?”

A. Peter asked me if I would go to the prom with me.

B. Peter asked me whether I would go to the prom with him

C. Peter asked me whether would I go to the prom with him

4. Peter and Jane said to me:’ Our wedding will be held next week”.

A. Peter and Jane said to me that my wedding would be held next week.

B. Peter and Jane said to me that their wedding would be held the next week.

C. Peter and Jane said to me that their wedding would be held the following week.

5. Peter informed me : “ They canceled the meeting yesterday”.

A. Peter informed me that they canceled the meeting yesterday.

B. Peter informed me that they had canceled the meeting yesterday.

C. Peter informed me that they had canceled the meeting the day before.

-The end-

Đáp án bài tập câu tường thuật - Reported speech

Exercise 1: Turn the following statements into reported speech

1. The instructor warned the sportsman not to repeat that mistake

2. The assistant asked me to leave my address with the secretary

3. Mr. John told his wife not to be so silly

4. Ann asked her brother what he was planning to do the next day

5. Tom suggested going somewhere for a cup of coffee after class

Exercise 2: Rewrite the following sentences using questions words + to-infinitives

1. Could you tell me where to find a good hotel?

2. We must find out what to do next.

3. A good dictionary tells you how to pronounce the words.

4. They are not sure who to meet at the entrance.

5. She can’t remember when to turn off the oven.

Exercise 3: Circle the correct answer

1. C

2. A

3. B

4. C

5. C

Bài tập tự luận và trắc nghiệm câu tường thuật trong Tiếng Anh tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập câu tường thuật - Reported speech. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Bài tập câu phức trong Tiếng Anh - Complex sentences, Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Teen Stress and Pressure.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay : Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
7 2.433
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm