Skills 2 Unit 9 lớp 9 English in the world

Soạn SGK tiếng Anh Unit 9 lớp 9 Skills 2 nằm trong bộ đề Hướng dẫn giải tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Skills 2 Unit 9 tiếng Anh lớp 9 English in the world gồm đáp án, hướng dẫn dịch các phần bài tập 1 - 4 trong trang 39 SGK tiếng Anh lớp 9 mới.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- listen for general and specific information about some students’ experiences in learning and using languages

- write a paragraph about the uses of English in everyday life

2. Objectives:

- Vocabulary: knowledge about the work of students’ experiences in learning and using languages

II. Soạn giải Skills 2 tiếng Anh Unit 9 lớp 9 English in the world

Listening

1. Listen to four different people talking about speaking and learning languages. Match the summaries (A-E) to each speaker. There is one extra summary.

(Nghe đoạn nói chuyện của bốn người nói chuyện khác nhau về việc nói và học ngôn ngữ. Nỗi các đoạn tóm tắt (A-E) vào mỗi người nói. Ở đây có một tóm tắt thừa.)

Hướng dẫn dịch

1. Cô ấy có thể nói tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh thuần thục.

2. Anh ấy đã quyết định học Tiếng Anh một cách đúng đắn sau kì nghỉ lễ ở Anh Quốc.

3. Một người ban khuyên cô ấy tới Anh để học Tiếng Anh.

4. Cô ấy phải học Tiếng Anh bởi vì cô ấy làm việc trong một công ty đa quốc gia.

5. Lý do mà anh ấy giỏi tiếng Đức vì anh ấy sống ở gần biên giới.

Bài nghe

Đáp án

1 - E; 2 - A; 3 - B; 4 - D;

2. Listen to the extracts again and answer the questions. Nghe các đoạn ghi âm một lần nữa và trả lời các câu hỏi.

Bài nghe

Đáp án

1. He went to Rome.

2. She can have a conversation in Italian, but it's a bit rusty.

3. He used to be quite bad at English.

4. He picked up enough words and phrases to get by.

5. She thinks that she has learned a lot since she started an English course at an English centre.

Nội dung bài nghe

Speaker 1 (male): My first language is French, but I live near the border, so I'm reasonably good at German. I can also get by in Italian. We went to Rome last summer and I picked up the basics.

(Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là tiếng Pháp, nhưng tôi sống gần biên giới, vì vậy tôi khá giỏi tiếng Đức. Tôi cũng có thể giao tiếp được bằng tiếng Ý. Chúng tôi đến Rome vào mùa hè năm ngoái và tôi đã học những điều cơ bản)

Speaker 2 (female): My mother is Spanish and my father is French so I'm bilingual. I'm also fluent in English which I need for my job. I can have a conversation in Italian, but it's a bit rusty.

(Mẹ tôi là người Tây Ban Nha và cha tôi là người Pháp nên tôi là người song ngữ. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh mà tôi cần cho công việc của tôi. Tôi có thể có một cuộc trò chuyện bằng tiếng Ý, nhưng nó hơi cơ bản)

Speaker 3 (male): I used to be quite bad at English. I knew a few words of everyday English that I learned at school, but I couldn't speak a word of anything else. Last summer, I went to England on holiday. While I was travelling around the country, I picked up enough words and phrases to get by. I was told that my pronunciation was quite good, so when I got home I decided to learn English properly.

(Tôi đã từng khá là dốt tiếng Anh. Tôi biết một vài từ tiếng Anh hàng ngày mà tôi đã học ở trường, nhưng tôi không thể nói được một điều gì khác. Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi Anh vào kỳ nghỉ. Trong khi tôi đi du lịch khắp đất nước, tôi đã thu thập được đủ từ và cụm từ để sử dụng. Tôi được nghe và nói nên phát âm của tôi khá tốt, vì vậy khi tôi về nhà tôi đã quyết định học tiếng Anh đúng cách).

Speaker 4 (female): Last year, I got a job in a multinational company, so I had to learn English. A friend recommended an English centre and I have been going there for six months. I always enjoy the lessons and the language is taught in a communicative way. I think that I've learned a lot since I started. It's not all fun, though - at the moment I'm studying for my first exam!

(Năm trước, tôi được nhận làm công việc tại một công ty đa quốc gia, vì vậy tôi đã phải học tiếng Anh. Một người bạn giới thiệu một trung tâm tiếng Anh và tôi đã đi đến đó sáu tháng. Tôi luôn thích thú với những bài học và ngôn ngữ được dạy trong giao tiếp. Tôi nghĩ rằng tôi đã học được rất nhiều kể từ khi tôi bắt đầu. Tuy nhiên, không phải là tất cả, lúc này tôi đang làm bài kiểm tra đầu tiên của mình!)

Writing

3. Mark notes of four uses of English in your daily life and give an explanation/example for each of them. Then compare your list with a partner. Ghi chú bốn công dụng của tiếng Anh trong nhật ký hằng ngày và đưa ra ví dụ hoặc lời giải thích cho mỗi công dụng đó. Sau đó so sánh danh sách của bạn với bạn cùng học.

Gợi ý

Write emails.

Speak with foreign tourists.

Go abroad.

Read English news.

4. a. Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life. Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 3 để viết về những gì bạn sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.

Gợi ý

Everyday, I use English to write emails to my pen pals and chat with friends in a hobby forum. Besides, English helps me to speak with foreign tourists so that I can improve my knowledge about their cultures. I can go abroad for study or travel because I know English. And finally, I can read English news and website to get more information.

(Hàng ngày tôi sử dụng Tiếng Anh để viết thư điện tử cho bạn qua thư của tôi và nói chuyện với những người bạn trong nhóm chat sở thích. Bên cạnh đó, tiếng Anh giúp tôi nói chuyện với khách du lịch nước ngoài, vì vậy tôi có thể cải thiện kiến thức của tôi về nền văn hóa của họ. Tôi có thể đi du học hoặc đi du lich nước ngoài bởi vì tôi biết tiếng Anh. Và cuối cùng, tôi có thể đọc tin tức tiếng Anh trên tạp chí và website để có thêm thông tin)

* Xem thêm: Write about what you use English for in your daily life

b. Swap your writing with a partner and review each other's drafts. Make revisions corrections if necessary. Then present final writing to the class. Trao đổi bài viết của bạn với bạn bề và xem những bài viết khác. Tạo bản chính xác khác nếu cần. Sau đó trình bày bài viết hoàn chỉnh với cả lớp.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
5 3.156
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm