Unit 5 lớp 9 Communication

Soạn Communication Unit 5 SGK tiếng Anh 9 mới nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 7 Wonders of Viet Nam Communication gồm gợi ý đáp án các phần bài tập 1 - 4 trang 55 SGK tiếng Anh lớp 9 mới Unit 5 Wonders of Viet Nam giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- use lexical items to describe wonders of Viet Nam

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Wonders of Viet Nam".

Structures: The impersonal passive

suggest + ving/ clause with should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Communication

Extra vocabulary

- proper name

- contestant(n

- spectacular(n)

- round(in a game)

1. Listen to the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F). Nghe chương trình 4Teen. Xem những câu sau câu nào đúng (T), câu nào sai (F).

Bài nghe

Đáp án

1 - F; 2 - T; 3 - F; 4 - T; 5 - F;

Lời giải chi tiết

1. F

The MC will read out five sentences that describe one of the wonders of Viet Nam.

(MC sẽ đọc 5 câu mô tả một trong những cảnh quan của Việt Nam.)

2. T

The MC won't mention the proper names of any place in her description.

(MC sẽ không đề cập đến tên chính xác của bất kỳ địa điểm nào trong mô tả của cô ấy.)

3. F

The players have to work out where the wonder is and whoever gives the correct answer first wins.

(Người chơi phải tìm ra địa điểm của kì quan đó và ai là người đưa ra câu trả lời chính xác đầu tiên sẽ thắng.)

4. T

If any player can give the correct answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is the winner and gets a special gift.

(Nếu bất kỳ người chơi nào có thể đưa ra câu trả lời chính xác trước khi MC hoàn thành việc đọc tất cả các câu hỏi, anh / cô ấy sẽ là người chiến thắng và nhận được một món quà đặc biệt.)

5. F

If any player gives the incorrect answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is still allowed to continue the game.

(Nếu bất kỳ người chơi nào trả lời sai trước khi MC hoàn thành việc đọc tất cả các câu, anh ta vẫn được phép tiếp tục trò chơi.)

Nội dung bài nghe

Ann: Welcome to our game show called ‘What's What?’. Please welcome our three guests Mary, Linda, and Duong who will be taking part in the game today.

(Chào mừng bạn đến với chương trình trò chơi mang tên 'Cái gì là gì?'. Xin chào mừng ba vị khách mời Mary, Linda và Dương, những người sẽ tham gia vào trò chơi ngày hôm nay.)

Mary, Linda, and Duong: Good evening, everyone!

(Chào buổi tối, mọi người!)

Ann: Now, the rules of the game are simple. I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam, either natural or man-made. This description won't include the proper names of any places. My three contestants have to work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner.

(Bây giờ, các quy tắc của trò chơi rất đơn giản. Tôi sẽ đọc sáu câu mô tả một trong những kỳ quan của Việt Nam, tự nhiên hoặc nhân tạo. Mô tả này sẽ không bao gồm tên chính xác của bất kỳ địa điểm nào. Ba thí sinh phải tìm ra điều kỳ diệu là gì. Ai trả lời chính xác trước tiên là người chiến thắng.)

Duong: Sounds easy.

(Nghe có vẻ dễ.)

Ann: Well, let's see... you are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I finish reading out all six sentences. But if you give the incorrect answer, you're out of that round of the game.

(Vâng, chúng ta hãy xem ... bạn là người chiến thắng và nhận được một món quà đặc biệt nếu bạn có thể đưa ra câu trả lời chính xác trước khi tôi đọc hết cả 6 câu. Nhưng nếu bạn đưa ra câu trả lời không chính xác, bạn sẽ bị loại khỏi vòng chơi đó.)

Mary: Exciting!

(Thật thú vị!)

Ann: Now, do all of you understand how to play the game?

(Bây giờ, làm tất cả các bạn hiểu luật chơi?)

Mary, Linda, and Duong: Yes.

(Vâng)

Ann: OK, then let's play ‘ What's What? ’!

(OK, vậy chúng ta hãy bắt đầu 'Cái gì là gì? '!)

2. Listen to the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/ numbers you hear. Nghe phần tiếp theo. Sau đó điền vào chỗ trống những từ/số mà bạn nghe được.

Bài nghe

Đáp án

1 - central

2 - 200

3 - park

4 - discovered.

5 - Paradise

3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know. Viết 6 câu miêu tả các kì quan ở Việt Nam mà bạn biết.

Gợi ý 1

Ha Long Bay is a famous beauty-spot in the North-east coast of Vietnam, belongs to Quang Ninh province, 151km far from Hanoi to the east. This is one of Vietnam's tourist destinations recognized by UNESCO as a World Natural Heritage. Ha Long attracts many tourists with a special beauty including both excellent and romantic charm. Tourists coming to Ha Long in any season of the year also discover its own seductive and charming beauty.

Gợi ý 2

It is a UNESCO World Heritage Site and popular travel destination in Quảng Ninh Province. There are two bigger islands, Tuan Chau and Cat Ba. The protected area is from the Cai Dam petrol store to Quang Hanh commune, Cam Pha town and the surrounding zone. It has two seasons: hot and moist summer, and dry and cold winter. It is home to 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species.

4. Work in groups. Play the game " What's What ?"  Làm việc theo nhóm. Chơi trò "What's what"

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam Communication.

Đánh giá bài viết
1 2.415
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm