A closer look 2 Unit 9 lớp 9 English in the world

Hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh Unit 9 lớp 9 A closer look 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn A Closer Look 2 Unit 9 tiếng Anh lớp 9 English in the world gồm hướng dẫn giải đáp án chi tiết các bài tập 1 - 6 trong trang 35 - 36 SGK tiếng Anh lớp 9 mới.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- use conditional sentences type 2 correctly and appropriately

- use relative clauses correctly and appropriately

2. Objectives:

- Vocabulary related to the topic: English in the world

- Grammar : conditional sentences type 2; relative clauses

II. Soạn giải A closer look 2 tiếng Anh Unit 9 lớp 9 English in the world

1. a. Read this sentence from the conversation in GETTING STARTED. Do you remember when we use conditional sentences type 2? Đọc câu sau đây từ đoạn đối thoại ở phần GETTING STARTED. Bạn có nhớ khi nào chúng ta dùng câu điều kiện loại 2 không?

Đáp án

Sử dụng câu điều kiện loại hai để nói về sự việc không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

b. Write Yes or No to answer the questions about each sentence. Viết Yes hoặc No để trả lời câu hỏi về mỗi câu.

Đáp án

1 - No; 2 - Yes; 3 - No; 4 - No; 5 - No;

2. Rewrite the sentences using the conditional sentences type 2. Viết lại câu sử dụng câu điều kiện loại 2.

Đáp án

1. If my English were/was good, I would feel confident at interviews.

2. If Minh had time, she would read many English books.

3. If I were you, I would spend more time improving my pronunciation.

4. Mai didn't have some friends who were/are native speakers of English, she wouldn't be so good at the language.

5. If you could speak English, we would offer you the job.

3. a. Read part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to underlined part. Đọc lại phần của đoạn đối thoại ở phần GETTING STARTED. Chú ý đến phần được gạch chân.

b. When do we use relative clauses? Can you think of any rules? Khi nào sử dụng mệnh đề quan hệ? Bạn có thể nghĩ ra bất cứ quy luật nào không?

We use relative clauses to give extra information about something/someone or to identify which particular thing/person we are talking about.

'Which' được sử dụng cho vật hoặc động vật.

'Who' sử dụng đối với người.

'Whom' được sử dụng cho người đóng vai trò tân ngữ trong câu.

'Where' được sử dụng cho địa điểm.

'whose' sử dụng cho sự sở hữu.

'That' thay thế cho người, vật, động vật, thời gian.

"Why" thay thế cho lí do

4. Circle the correct word. Sometimes more than one answer is possible. Khoanh tròn từ đúng. Thình thoảng có nhiều hơn 1 đáp án đúng.

Đáp án

1. who/that; 2. where; 3. whose;

4. when/that; 5. whom/who; 6. why;

5. Write true sentences about yourself. Then share them with your partner. How many things do you have in common? Viết những câu đúng về chính bản thân bạn. Sau đó chia sẻ với bạn của bạn. Bạn bạn có bao nhiêu điểm chung?

Gợi ý

I would like to:

have a friend who are humorous and kind.

go to a country where the weather is cloudy and sunny.

buy a book which is the best-seller.

meet a person whose mind is interesting.

do something that I never did before.

6. Rewrite these sentences as one sentence using a relative clause. Viết lại các câu này thành một câu sử dụng mệnh đề quan hệ.

Đáp án

2. Parts of the palace where/in which the queen lives are open to the public.

3. English has borrowed many words which/that come from other languages.

4. I moved to a new school where/in which English is taught by native teachers.

5. There are several reasons why I don't like English.

6. The new girl in our class, whose name is Mi, is reasonably good at English.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English around the world A Closer look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 1.140
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm