Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating Habits

Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Recipes and Eating Habits

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating Habits do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ nằm trong chủ đề Recipes and Eating Habits ở Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating Habits

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Write “a”, “an”, “Ø” to complete the sentences

1. Mary spent ____________ hours preparing a four-course meal for her family.

2. ____________ apple a day keeps the doctor away

3. Can you take ____________ care of the house when I am not home?

4. It is ____________ honor for me to be invited to your party.

5. ____________ sheep were gazing in the fields over there.

6. I asked Mr. Brown to keep ____________ eye on your house when we were away.

7. The English test was just ____________ piece of cake to me. I didn’t worry much about it.

Xem đáp án

1. Mary spent Ø hours preparing a four-course meal for her family.

2. An apple a day keeps the doctor away

3. Can you take Ø care of the house when I am not home?

4. It is an honor for me to be invited to your party.

5. Ø sheep were gazing in the fields over there.

6. I asked Mr. Brown to keep an eye on your house when we were away.

7. The English test was just a piece of cake to me. I didn’t worry much about it.

II. Fill in the blanks with: much/ many/ few/ little/ most.

1. She isn’t very popular. She has ____________ friends.

2. Ann is very busy these days. She has ____________ free time.

3. ____________of my friends live in HCM city.

4. Did you take ____________ photographs when you were on holiday?

5. Did it cost ____________ to repair the car?

Xem đáp án

1. She isn’t very popular. She has _____few_______ friends.

2. Ann is very busy these days. She has _____little_______ free time.

3. ____Most________of my friends live in HCM city.

4. Did you take _______many_____ photographs when you were on holiday?

5. Did it cost _____much_______ to repair the car?

III. Complete the second sentence in each pair so that it has similar meaning to the first sentence.

1.Eating healthy foods is very important.

It is _______________________________________

2. I suggest having spaghetti and pizza tonight.

Let’s ______________________________________

3. You need to peel the onion and slice it.

The onion _________________________________

4. Follow these safety instructions or you may get burnt.

If you ___________________________________

5. My aunt has never tasted sushi before.

This is __________________________________

Xem đáp án

1. It is very important to eat healthy foods.

2. Let’s have spaghetti and pizza tonight.

3. The onion needs to be peeled and sliced.

4. If you don’t follow these safety instructions, you may get burnt.

5. This is the first time (that) my aunt has ever tasted sushi.

Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ ngữ pháp phổ biến từ Unit 7, có đáp án giúp học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating Habits. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Ôn tập từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Wonders of Vietnam, Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 9 Unit 4: Life in the past.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 1.183
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm