Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 4

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Rewrite the sentences using “wish”

1. I am not good at English.

I wish ____________________________________

2. He studies badly.

I wish ____________________________________

3. He doesn’t like playing sports.

I wish ____________________________________

4. I don’t have a computer.

I wish ____________________________________

5. Today isn’t a holiday. [

I wish ____________________________________

Choose the correct answer A, B, C or D

1. I found the letter in my bag. – I _____________ to post it.

A. forgot

B. would forget

C. was forgetting

D. had forgotten

2. I wish I _____________ people with the same interests.

A. meet

B. can meet

C. could meet

D. will meet

3. The policeman is happy _____________ the kids safe and sound now.

A. finding

B. be found

C. to find

D. have found

4. The ___________ between generations seems to be bigger and bigger than ever.

A. blank

B. space

C. gap

D. distance

5. Ben ___________a lot in his job but now, since his promotion, he doesn’t.

A. used travel

B. used to travel

C. used to traveling

D. is used to traveling

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past

Rewrite the sentences using “wish”

1. I wish I were good at English.

2. I wish he didn’t study badly.

3. I wish he liked playing sports.

4. I wish I had a computer.

5. I wish today were a holiday

Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. C

3. C

4. C

5. B

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Vietnam MỚI

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 3 Teen Stress and Pressure, Bài tập Word Form lớp 9 Unit 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
2 2.196
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm