Tiếng Anh 9 Unit 11 A Closer Look 1

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 11 A Closer Look 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn unit 11 lớp 9 Changing Roles in Society gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 6 có trong trang 61 62 SGK tiếng Anh 9 mới.

Tiếng Anh 9 Unit 11 A Closer Look 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Complete the table with appropriate words.

(Hoàn thành bảng với từ thích hợp)

Tiếng Anh 9 Unit 11 A Closer Look 1

Gợi ý đáp án

Verb

Noun

Noun (person)

1. attend

attendance

attendant

2. facilitate

facility

facilitator

3. provide

provision

provider

4. develop

development

developer

5. interview

interview

Interview/ interviewee

6. evaluate

evaluation

evaluator

7. participate

participation

partcipant

8. apply

application

applicant

2. Use the words in the table in 1 to complete the sentences

(Sử dụng những từ ở bảng 1 để hoàn thành câu.)

Tiếng Anh 9 Unit 11 A Closer Look 1

Gợi ý đáp án

1. attend

2. facilitate

3. provider

4. developed

5. interviews

6. evaluation

7. participation

8. apply

3. Choose the correct answer A, B or C which is closest in meaning to the underlined word/ phrase in the sentences.

(Chọn đáp án đúng A, B, hay C gần nghĩa nhất với từ/ cụm từ gạch chân trong câu.)

Tiếng Anh 9 Unit 11 A Closer Look 1

Gợi ý đáp án

1. B

2. C

3. A

4. B

5. A

4. Complete the sentences with phrases formed with "sense of".

(Hoàn thành câu với những cụm từ được hình thành từ "sense of")

Tiếng Anh 9 Unit 11 A Closer Look 1

Gợi ý đáp án

1. sense of direction

2. sense of humoour

3. sense of time

4. sense of responsibility

5. sense of style

Hướng dẫn dịch

1. Anh ấy xác định phương hướng rất tốt. Anh ấy chưa bao giờ lạc đường.

2. Cô ấy rất hài hước. Cô ấy làm mọi người cười lúc làm việc.

3. Tôi không giỏi xác định giờ. Tôi luôn đi muộn các cuộc hẹn.

4. Anh ấy cực kỳ có trách nhiệm. Bạn có thể luôn tin tưởng anh ấy.

5. Cô ấy không có phong cách ăn mặc chút nào. Cô ấy chưa bao giờ chọn màu hay quần áo phù hợp với cô ấy.

5. Listen carefully and tick (V) the correct box. Then listen again and repeat.

(Nghe cẩn thận và đánh dấu (V) vào ô đúng. Sau đó nghe lại và lặp lại.)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

Tiếng Anh 9 Unit 11 A Closer Look 1

6. Mark Mike's sentences with falling (agreeing) or rising (disagreeing) arrows. Then listen and check.

(Đánh dấu những câu với mũi tên đi xuống ( đồng ý) hay mũi tên đi lên ( không đồng ý). Sau đó nghe và kiểm tra.)

Bài nghe

Tiếng Anh 9 Unit 11 A Closer Look 1

Gợi ý đáp án

Laura: We have to educate the public about wildlife.

Mike: Yes, that’s important. ↷

Laura: And we must act to save endangered species.

Mike: That helps. ↷

Laura: Keeping wild animals in zoos can help protect them.

Mike: That’s an important point … ⤻

Laura: Zoos can make money for their conservation programmes through charging entrance fees.

Mike: Umm, yes I suppose ⤻ so.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 11 A Closer Look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 281
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm