Từ vựng Unit 7 lớp 9 Recipes and Eating habits

Từ vựng Unit 7 tiếng Anh lớp 9: Recipes And Eating Habits

Nằm trong tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating habits dưới đây gồm toàn bộ Từ mới Tiếng Anh quan trọng, phiên âm và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu xuất hiện trong Unit 7 Recipes and Eating habits SGK tiếng Anh lớp 9 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời Thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 9 tham khảo và download thuận tiện cho việc học tập.

* Xem thêm: Ngữ pháp Unit 7 lớp 9 Recipes and Eating habits

VOCABULARY

Từ mới Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. Prawn (n)  con tôm
2. Fantastic (adj)  tuyệt vời
3. ingredient (n) thành phần, nguyên liệu
4. celery (n)  cần tây
5. supper (n)  bữa tối
6. starve (v) chết đói
7. vinegar (n) giấm
8. chunk (n) khúc gỗ
9. allergic (adj) dị ứng
10. nutrious (adj) bổ dưỡng
12. chop  (v) /tʃɒp/ chặt
13. cube (n) /kjuːb/ miếng hình lập phương
14. deep-fry  (v) /diːp-fraɪ/ rán ngập mỡ
15. dip  (v) /dɪp/ nhúng
16. drain  (v) /dreɪn/ làm ráo nước
17. garnish (v) /ˈɡɑːrnɪʃ/  trang trí (món ăn)
18. grate  (v) /ɡreɪt/ nạo
19. grill  (v) /ɡrɪl/ nướng
20. marinate  (v) /ˈmærɪneɪt/ ướp
21. peel  (v) /piːl/ gọt vỏ, bóc vỏ
22. purée  (v) /ˈpjʊəreɪ/ xay nhuyễn
23. roast  (v) /rəʊst/ quay
24. shallot  (n) /ʃəˈlɒt/ hành khô
25. simmer  (v) /ˈsɪmə(r)/ om
26. spread  (v) /spred/ phết
27. sprinkle  (v) /ˈsprɪŋkl/ rắc
28. slice (v) /slaɪs/ cắt lát
29. staple  (n) /ˈsteɪpl/ lương thực chính
30. starter  (n) /ˈstɑːtə(r)/ món khai vị
31. steam  (v) /stiːm/ hấp
32. stew (v) /stjuː/ hầm
33. stir-fry  (v) /stɜː(r)-fraɪ/ xào
34. tender (adj) /ˈtendə(r)/ mềm
35. versatile  (adj) /ˈvɜːsətaɪl/ đa dụng
36. whisk (v) /wɪsk/ đánh (trứng…)

II. Bài tập vận dụng

Fill each of the numbered blanks in the following passage. Use only one word in each space.

Aboriginal

barbecues

recipes

cookery

espresso

food

bush

meat

cooking

emu

Australia is a huge country and it has a lot of different kinds of (1) ____________. In the past, the Aboriginal people of Australia ate animals like crocodiles and some insects like the witchetty grub. Aboriginal Australians travelled around the Australian countryside, or ‘bush’, to find food.

When the first British and Irish people moved to Australia in the 1830s, they brought sheep and cows from Europe. They also brought traditional English and Irish recipes. Many of these (2) ____________, like fish and chips and (3) ____________ pies, are still popular today. They also created new Australian recipes such as the pavlova (a fruit dessert - named after a Russian dancer) and damper (a bread cooked in the bush).

After 1945, a lot of people came to live in Australia from countries like Italy, Germany, Greece, Thailand and India. They brought recipes with them and Australians began to eat and drink different things. People started to drink (4)____________coffee and eat Mediterranean and Asian food.

A lot of modern Australians love (5)____________ with fresh food. They often cook food on (6)____________ in their gardens or on the beach. Today more people also eat (7)____________ food like kangaroo and (8)____________. Mark Olive, an Aboriginal chef, has a popular TV (9) ____________ programme about traditional; (10)____________ food. There are always new recipes to try in Australia!

Đáp án

1. food

2. recipes

3. meat

4. espresso

5. cooking

6. barbecues

7. Aboriginal

8. emu

9. cookery

10. bush

Write the correct form of the words in brackets.

1. I don’t like airplane food. It’s so ________. (taste)

2. Don’t ________ your food as this can lower the vitamin and mineral content. (cook)

3. Vietnamese food culture is ________ by rice, fish sauce, soup, vegetables and regional diversity. (character)

4. A ________ Vietnamese meal includes rice, meat or seafood, vegetable and soup. (type)

5. Most nutritionists consider junk foods as ________ and harmful. (health)

6. Milk is a very ________ food, containing protein, vitamins and minerals. (nutrition)

Xem đáp án

1. I don’t like airplane food. It’s so ___tasteless_____. (taste)

2. Don’t ____overcook____ your food as this can lower the vitamin and mineral content. (cook)

3. Vietnamese food culture is ____characterized____ by rice, fish sauce, soup, vegetables and regional diversity. (character)

4. A ____typical____ Vietnamese meal includes rice, meat or seafood, vegetable and soup. (type)

5. Most nutritionists consider junk foods as ____unhealthy____ and harmful. (health)

6. Milk is a very ___nutritious_____ food, containing protein, vitamins and minerals. (nutrition)

* Tham khảo thêm Bài tập Unit 7 lớp 9 có đáp án:

Soạn Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating habits

Kiểm tra Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Recipes And Eating Habits

Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Recipes And Eating Habits

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh Unit 7: Recipes And Eating Habits SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnTừ vựng Tiếng Anh lớp 9 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit . Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 13.743
Sắp xếp theo

Từ vựng tiếng Anh

Xem thêm