Choose one negative effect that you have discussed above and write a paragraph about it

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Tourism Skills 2 Writing bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập ôn luyện kỹ năng viết giúp các em lên dàn ý & cách viết đoạn văn tiếng Anh ngắn về ảnh hưởng tiêu cực của du lịch tại đất nước của em.

5. Choose one negative effect that you discussed above and write a paragraph about it. Make sure you use the right connectors. Chọn một ảnh hưởng tiêu cực mà bạn đã thảo luận ở trên và viết một đoạn văn về nó. Đảm bảo sử dụng từ nối phù hợp

First/Firstly/The first.. ./

One of the...

Second/Secondly/Another...

Third/Thirdly/Furthermore/In addition...

Negative effects of tourism on a region or country - Tác hại của ngành du lịch bằng tiếng Anh

Included:

 • Destruction of nature and habitat loss
 • Pressure on the resources of the area
 • Loss of the cultural identity of the place and community
 • Growth of aggression and crime rates
 • The exploitation of animals to entertain the tourists
 • Congested human and vehicle traffic
 • Increased prices on goods and services
 • Dependence on tourism
 • Increased pollution (plastic, noise, light, sewage)
 • Destruction of historical monuments and natural landmarks

Hướng dẫn dịch

Những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của ngành du lịch

Bao gồm:

 • Phá hủy thiên nhiên và mất môi trường sống
 • Áp lực lên nguồn tài nguyên của khu vực
 • Làm mất bản sắc văn hóa của địa điểm và cộng đồng
 • Sự gia tăng của hành vi xâm lược và tỷ lệ tội phạm
 • Khai thác động vật để giải trí cho khách du lịch
 • Tắc nghẽn giao thông người và phương tiện
 • Tăng giá hàng hóa và dịch vụ
 • Sự phụ thuộc vào du lịch
 • Gia tăng ô nhiễm (nhựa, tiếng ồn, ánh sáng, nước thải)
 • Phá hủy di tích lịch sử và thắng cảnh tự nhiên

Writing Skills 2 Unit 8 lớp 9 Tourism - Bài viết số 1

Tourism plays an important role in a economic development; however, it causes some negative effects. One of the most catastrophic effect is environmental pollution. The first thing is that tourism often puts pressure on natural resources through over-comsuption, often in places where resources are already scare. Next, tourism puts enormous stress on local land use, and can lead to soil erosion, increased pollution, natural habitat loss, and more pressure on endangered species. The habitats of plants and wildlife are lost due to the construction of tourist areas and tourist activities. To sum up, the development of tourism has a serious effect without a suitable control.

Xem bản dịch

Du lịch đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế; tuy nhiên, nó gây ra một số tác động tiêu cực. Một trong những ảnh hưởng thảm khốc nhất là ô nhiễm môi trường. Điều đầu tiên là du lịch thường gây áp lực lên tài nguyên thiên nhiên thông qua việc khai thác quá mức, thường là ở những nơi mà tài nguyên đã bị đe dọa. Tiếp theo, du lịch gây áp lực vô cùng lớn cho việc sử dụng đất của địa phương, và có thể dẫn đến xói mòn đất, gia tăng ô nhiễm, mất môi trường sống tự nhiên và gây thêm áp lực lên các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Môi trường sống của thực vật và động vật hoang dã bị mất đi do việc xây dựng các khu du lịch và các hoạt động du lịch. Tóm lại, sự phát triển của du lịch sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không có một biện pháp kiểm soát phù hợp.

Write about one negative effect of tourism - Bài viết số 2

So many places in the world rely heavily on tourism as a key source of income and employment nowadays, however, tourism can also be a source of problems too. One of the drawbacks of tourism is the pressure on population. For example, the number of arrival raises the number of people in an area, which causes traffic jams and social vices. Many cities and towns become overcrowded with tourists, their vehicles increase traffic jams as well as air and noise pollution.Besides, tourists consume a lot of local resources such as water, food, energy, etc., which results in many other depressions. Secondly, Things like ancient buildings, monuments, and temples often struggle to cope with the vast amounts of tourist traffic and they suffer wear and tear or damage.. Some areas can be inundated with visitors during busy times, and then virtually deserted for many months. In conclusion, the development of tourism has both benefits and disadvantages, we need to have the right control over it and prevent the damage caused by tourism.

Xem bản dịch
Rất nhiều nơi trên thế giới dựa vào du lịch như là nguồn thu nhập chính và việc làm hiện nay, tuy nhiên, du lịch cũng có thể là một vấn đề. Một trong những hạn chế của du lịch là sức ép về dân số. Ví dụ: số lượng người đến làm tăng số người trong khu vực, gây ùn tắc giao thông và các tệ nạn xã hội. Nhiều thành phố và thị trấn trở nên quá tải với khách du lịch, xe cộ gia tăng ùn tắc giao thông cũng như ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Bên cạnh đó, khách du lịch tiêu thụ rất nhiều nguồn tài nguyên địa phương như nước, thực phẩm, năng lượng, vv ... dẫn đến nhiều sự khủng hoảng khác. Thứ hai, Những thứ như các tòa nhà cổ, tượng đài, và đền thờ thường phải vật lộn để đối phó với một lượng lớn lưu lượng du lịch và chúng bị hao mòn, tàn phá dần. Một số khu vực có thể bị ngập tràn du khách trong lúc cao điểm, và sau đó hầu như bỏ hoang trong nhiều tháng. Tóm lại, phát triển du lịch có cả lợi ích và bất lợi. Chúng ta cần có quyền kiểm soát nó và ngăn ngừa những thiệt hại do du lịch gây ra.

Viết 1 đoạn văn về ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch - Bài viết số 3

One of the drawbacks of tourism is the severe damage to the environment of a country or an area. In the first place, tourists use a lot of local resources such as water, food, energy, etc., and this puts pressure on the environment. Secondly, It is the population problem. Many cities and towns become overcrowded with tourists, their vehicles increase traffic jams as well as air and noise pollution. Another bad effect of tourism is the destruction of the wildlife in some places. The habitat of wild plants and animals is lost because of the building of resorts, and by visitors' activities. In conclusion, the development of tourism has caused bad effects on the environment and the goverment need to pass laws to prevent this continuing.

Xem bản dịch
Một trong những mặt trái cua du lịch đó là sự phá hủy trầm trọng đối với môi trường của một quốc gia hay một khu vực. Trước tiên, du khách sử dụng rất nhiều tài nguyên ở nơi đó như nước, thức ăn, năng lượng,.. và điều này thì gây áp lực đối với môi trường. Thứ hai, đó là vấn đề dân số. Nhiều thành phố trở nên quá đông đúc bởi khách du lịch, phương tiện của họ làm gia tăng kẹt xe cũng như là ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn. Một tác động tồi tệ khác của du lịch đó là sự phá hủy thế giới hoang dã ở một số khu vực. Nơi sinh sống cảu nhiều động vật bị mất đi do việc xây dựng các tòa nhà nghỉ dưỡng, và các hoạt động cảu khách du lịch. Như vậy, việc phát triển du lịch đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề đến môi trường và chính phủ cần đưa ra những đạo luật để ngăn ngừa điều này tiếp diễn.)

Viết đoạn văn nói về ảnh hưởng của ngành du lịch - Bài viết số 4

One of the undesirable aspects of tourism development is environmental degradation in destinations. Firstly, more and more natural resources such as water, energy, and soil are exploited due to the increase in visitor numbers, which may lead to the depletion of local resources. Secondly, pollution is also a serious issue making the authorities worried. Obviously, beverage bottles or cans and plastic bags are freely disposed of at the tourist sites, posing a threat to the natural environment. Besides, the growth of vehicles to meet travel demand accidentally triggers or worsens traffic congestion, air and noise pollution in the overcrowded regions. Another bad influence of tourism is the devastation of the wildlife. The habitats of many wild plants and animals have been gradually lost because of building hotels, resorts and recreational zones. In brief, these negative impacts on the environment will be more serious if there are not appropriate measures.

Xem bản dịch
Một trong những khía cạnh không mong muốn của phát triển du lịch là suy thoái môi trường tại các điểm đến. Thứ nhất, ngày càng có nhiều tài nguyên thiên nhiên như nước, năng lượng, đất đai bị khai thác do lượng du khách tăng lên, có thể dẫn đến cạn kiệt tài nguyên địa phương. Thứ hai, ô nhiễm cũng đang là vấn đề nhức nhối khiến các cơ quan chức năng lo ngại. Rõ ràng, những chai, lon nước giải khát và túi ni lông được vứt bừa bãi tại các điểm du lịch, gây nguy hại đến môi trường tự nhiên. Bên cạnh đó, sự gia tăng của các phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại vô tình gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở những khu vực quá đông đúc. Một ảnh hưởng xấu khác của du lịch là sự tàn phá của động vật hoang dã. Môi trường sống của nhiều loài động thực vật hoang dã dần bị mất đi do việc xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí. Tóm lại, những tác động tiêu cực này đến môi trường sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu không có những biện pháp phù hợp.

Bài viết tiếng Anh về ảnh hưởng tiêu cực của du lịch - Bài viết số 5

One of the disadvantages of tourism is damage to the environment of a country or region. In the first place, tourists use a lot of local resources like water, food, energy, etc., and this puts pressure on the environment. Secondly, there is pollution problem. Many cities and towns become overcrowded with tourists, with all their vehicles causing traffic jams as well as air and noise pollution. Another bad effect of tourism is the destruction of wildlife in some places. The habitats of plants and wildlife are lost due to the construction of tourist areas and tourist activities. In short, the development of tourism has an adverse impact on the environment.

Xem bản dịch
Một trong những nhược điểm của du lịch là thiệt hại cho môi trường của một quốc gia hoặc khu vực. Ở nơi đầu tiên, khách du lịch sử dụng rất nhiều tài nguyên địa phương như nước, thực phẩm, năng lượng, v.v., và điều này gây áp lực lên môi trường. Thứ hai, có vấn đề ô nhiễm. Nhiều thành phố và thị trấn trở nên quá đông khách du lịch, với tất cả các phương tiện của họ gây ùn tắc giao thông cũng như ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Một tác động xấu khác của du lịch là phá hủy động vật hoang dã ở một số nơi. Môi trường sống của thực vật và động vật hoang dã bị mất do xây dựng các khu du lịch và các hoạt động của du khách. Nói tóm lại, sự phát triển của du lịch có tác động xấu đến môi trường.

Tác hại của du lịch bằng tiếng Anh số 6

The impacts of the global tourism industry today are impressive and far reaching. Besides positive aspects, there are several negative impacts. First, the environment is degraded. Increased tourism can lead to environmental degradation, such as soil erosion, deforestation, and pollution of water bodies and air. Next, popular tourist destinations can become overcrowded, leading to a decline in quality of life for both tourists and local residents. Last but not least, the local culure will be affected. Mass tourism can lead to the homogenization of local cultures, with local traditions and customs being replaced by tourist-oriented businesses and activities.

Xem đáp án
Những tác động của ngành du lịch toàn cầu ngày nay rất ấn tượng. Bên cạnh những mặt tích cực thì cũng có một số tác động tiêu cực. Thứ nhất, môi trường bị suy thoái. Du lịch gia tăng có thể dẫn đến suy thoái môi trường, chẳng hạn như sự xói mòn đất, nạn phá rừng và ô nhiễm nguồn nước và không khí. Tiếp theo, các điểm du lịch nổi tiếng có thể trở nên quá đông đúc, dẫn đến chất lượng cuộc sống của cả khách du lịch và người dân địa phương bị suy giảm. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, văn hóa địa phương sẽ bị ảnh hưởng. Du lịch đại chúng có thể dẫn đến sự đồng nhất của các nền văn hóa địa phương, với các truyền thống và phong tục địa phương được thay thế bằng các hoạt động và hoạt động kinh doanh hướng đến khách du lịch.

Trên đây là toàn bộ Writing tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Tourism.

Đánh giá bài viết
17 78.149
Sắp xếp theo

  Luyện viết tiếng Anh

  Xem thêm