Unit 5 lớp 9 A closer look 2

Soạn A closer look 2 Unit 5 SGK tiếng Anh 9 mới nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đáp án Unit 5 lớp 9 Wonders of Viet Nam A closer look 2 gồm lời giải các phần bài tập 1 - 6 trang 53 - 54 SGK tiếng Anh lớp 9 mới Unit 5 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

learn about the grammar of the unit

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Wonders of Viet Nam".

Structures: The impersonal passive

suggest + ving/ clause with should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 5 A Closer look 2

Grammar

The impersonal passive

1. a. Read part of the conversation. Pay attention to the underlined part. Đọc đoạn sau của đoạn hội thoại. Tập trụng vào phần được gạch chân.

Can you find another example of the impersonal passive in the conversation? Bạn có thể tìm thêm các ví dụ về cấu trúc bị động khách quan trong đoạn hội thoại.

It's said that this complex of monuments is one of the wonders of Viet Nam.

b. When do we use the impersonal passive? Can you think of any rules? Khi nào ta sử dụng bị động khách quan? Có bất kì quy luật gì không?

Chúng ta sử dụng thể bị động không ngôi để diễn tả ý kiến của người khác. Nó có thể sử dụng với động từ tường thuật, bao gồm say, think, believe, know, hope, expect, report, understand, claim...

2. Complete the sentences using the correct passive form of the verbs in brackets. The first one has been completed for you. Hoàn thành các câu sử dụng đúng thể bị động của động từ trong ngoặc đơn. Câu đầu tiên đã được hoàn thành cho em.

Đáp án

1. It is known.

2. It is believed.

3. It is reported.

4. It is claimed.

5. It is understood.

6. It is expected.

3. Here are some things we hear about Po Nagar Cham Towers. Write sentences about it using the impersonal passive. Đây là những điều chúng ta nghe về Tháp Chàm Po Nagar. Viết các câu sử dụng bị động khách quan.

Đáp án

1. It is claimed that Po Nagar Cham Tower were built in the 8th century by the Cham people in central Viet Nam.

2. It is said that the Cham people built Po Nagar Cham temple complex to honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom

3. It is believed that the Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D.774

4. It is understood that the Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

5. It is know that a sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance to the main temple.

6. It is thought that in the 17th century, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

4. a. Read part of the conversation. Pay attention to the underlined part. Đọc lại phần sau của đoạn hội thoại. Tập trung vào phần gạch chân.

After the verb suggest, we can use M-ing or a clause with should:

S + suggest + V-ing

S + suggest + [that) + S + (should) + bare infinitive

5. Write answers to the following questions using suggest + Ving/clause with should and the prompts in brackets. Then practise them with your partner. The first one has been completed for you. Viết các câu trả lời cho các câu hỏi sau sử dụng "suggest+Ving/mệnh đề chứa should" và các từ trong ngoặc. Thực hành với bạn nhóm. Câu 1 được làm mẫu cho bạn.

Đáp án

2 - that the government should limit the number of visitors everyday

3 - I suggest that we should control the deforestation

4 - I suggest that we should put these valuable things in high-security places

5 - I suggest raising money

6 - I suggest reducing smoke from exhaust fumes

6. a. Work in pairs. Tell your partners what they should do in the following situations using suggest + Ving/clause with should. Làm việc thoe cặp. Kể cho các bạn cặp bạn nên làm gì trong các tình huống sau sử dụng cấu trúc "suggest+Ving/Mệnh đề chứa should"

- Your bicycle has been stolen.

I suggest calling the police.

- You have lost your way in the city centre.

I suggest you should buy a map.

- You have left your workbook at home.

I suggest you should tell the teacher.

- Your laptop isn't working.

I suggest you should get your laptop fixed.

- You have forgotten to bring your wallet when going shopping.

I suggest you come back home and take your wallet.

b. Now report your partner's ideas to another partner. Tường thuật lại ý kiến của gười bạn cặp của bạn cho 1 bạn cặp khác.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam A Closer Look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
5 2.490
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm