Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing Roles in Society

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 11

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing Roles in Society do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing Roles in Society

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Rewrite the following sentences using relative clauses.

1. A friend of mine helped me to get a job. His father is the manager of a company.

→ _______________________________________________

2. Mike gave half of the £50,000 he won to his parents.

→ _______________________________________________

3. London was once the largest city in the world, but the population is now falling.

→ _______________________________________________

Xem đáp án

1. A friend of mine, whose father is the manager of a company, helped me to get a job.

2. Mike won £50,000, half of which he gave to his parents.

3. The population of London, which was once the largest city in the world, is now falling.

Write the correct form of the words in brackets.

1. Digital technology can never be the teacher of the future but it will be the teacher’s _______. (assist)

2. Women are more _______ independent than ever before. (finance)

Xem đáp án

1. Digital technology can never be the teacher of the future but it will be the teacher’s __assistant_____. (assist)

2. Women are more __financially_____ independent than ever before. (finance)

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Online learning platforms are becoming more and more ________.

A. individual-oriented

B. individually-orienting

C. individually-oriented

D. orientedly-individual

2. New curricula will ________ to meet the demands of a changing society and in training teachers.

A. develop

B. be developing

C. be developed

D. have developed

3. There’s going to be a new principal in September, ________ is good. It’s time for a change.

A. that

B. which

C. who

D.when

4. Teachers in modern classrooms are _____________ because their main task is to set goals and organise the learning process accordingly.

A. facilities

B. directions

C. decision-makers

D. facilitators

5. The traditional role of a husband is a ___________ of safety and security

A. supply

B. provider

C. deliveryman

D. supporter

Xem đáp án

1. C

2. C

3. B

4. D

5. B

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing Roles in Society. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Space Travel, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 10 Space Travel.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 1.325
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm