Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 1 Local Environment

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 1 Local Environment do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 1 Local Environment

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given.

1. Where did you find out about Disneyland Resort? (get)

Where __________________________________?

2. When did you get up this morning? (out of)

When __________________________________?

3. I’ll look through this leaflet to see what activities are organised at this attraction. (read)

I’ll _____________________________________.

4. They’re going to bring out a guidebook to different beauty spots in Viet Nam. (publish)

They’re __________________________________?

5. I’m looking forward to the weekend. (thinking)

I’m ______________________________________.

II/ Choose the best answer

1. He works as a/ an ______________ in his uncle’s workshop.

A. attraction

B. artisan

C. embroider

2. Vietnamese ___________ is now available to purchase online.

A. lacquer

B. lacquers

C. lacquerware

3. Those handicrafts may face the challenges of losing their ___________.

A. authenticity

B. sculpture

C. craft

4. How many ____________ of leaves does a Hue’s conical hat have?

A. surface

B. layers

C. frames

5. I know some interesting tourist __________ in the city that you would love to visit.

A. sculptures

B. attractions

C. handicrafts

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 1

I/ Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given.

1. Where did you get the information about Disneyland Resort?

2. What time did you get out of bed this morning?

3. I’ll read this leaflet to see what activities are organized at this attraction.

4. They’re going to publish a guidebook to different beauty spots in Viet Nam.

5. I’m thinking with pleasure about the weekend.

II/ Choose the best answer

1. B

2. C

3. A

4. B

5. B

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 1 Local Environment. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Bài tập Word Form lớp 9 Unit 1, Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Local Environment nâng cao (số 3).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 1.945
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm