Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Teen Stress and Pressure

Luyện nghe tiếng Anh lớp 9 chương trình mới

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Teen Stress and Pressure do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đầy đủ file nghe, giúp học sinh Tiếng Anh lớp 9 luyện kỹ năng nghe hiệu quả và đạt điểm cao trong các phần thi Listening.

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Teen Stress and Pressure

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen to a friend talking about stress. Choose the correct answer A, B, C or D

Bài nghe

1. The topic of the talk is _____________.

A. beating stress in your life

B. avoiding stress to have a good life

2. Life in Hong Kong is _______________.

A. peaceful and not stressful

B. full of stress

3. The speaker says _______________.

A. you should be afraid of change

B. Changes are a normal part of everyday life

4. Families in Hong Kong _____________.

A. have lots of people

B. have few people

5. The speaker says ______________.

A. you should avoid other people to reduce stress

B. talking to other people helps to reduce stress

Listen to a man talking about the findings of a survey on teenagers’ stress. Decide if the following statements are true (T) or false (F).

Bài nghe

According to the survey,

1. Unlike teenagers, adults don’t get stressed.

2. 30 – to – 70 - year olds are experiencing higher stress level than they consider to be healthy.

3. The most common reason for teenagers’ stress is school.

4. Thinking about what to do after high school is not a source of stress for teens.

5. Stress affects teens emotionally only.

*Tải file để xem chi tiết*

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Teen Stress and Pressure.

Đánh giá bài viết
7 4.694
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm