Unit 3 lớp 9 Skills 2

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 9 mới Unit 3 theo từng lesson, hướng dẫn giải Skills 2 SGK tiếng Anh Unit 3 lớp 9 Teen stress and pressure dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 3 Teen stress and pressure SGK tiếng Anh lớp 9 mới trang 33 giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– listen for general and specific information about the work of an advice columnist

- write a short note to ask for advice and to give advice

2. Objectives:

- Vocabulary: knowledge about teen stress and pressure

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Skills 2

LISTENING

1. a. Listen to an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine. Nghe bài phỏng vấn cô Sweetie, chuyên mục lời khuyên của tạp chí 4Teen.

Bài nghe

b. Choose the best answer. Chọn câu trả lời đúng.

Đáp án

1 - likes; 2 - no longer in; 3 - not easy; 4 - takes time; 5 - need;

2. Answer the questions. Trả lời câu hỏi.

1 - Hai điều mà Miss Sweetie thích trong công việc của cô ấy là gì?

2 - Cô ấy nói gì là quan trọng nhất khi đưa cho người khác lời khuyên?

3 - Tại sao cô ấy nghĩ rằng ngôn ngữ được sử dụng để đưa ra lời khuyên cũng rất quan trọng?

Đáp án

1. She feels like she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.

2. She said it's most important that we put ourselves in other people's shoes.

3. Because language should be used sensitively so :hat the person can get over the negative feelings.

Nội dung bài nghe

Interviewer:.. .So how do you like this work?

Miss Sweetie: Oh very much. I feel like I'm living my teenage years again! ( laugh) But really, it's great that I can help our dear readers in this way.

Interviewer: Do you find it difficult to give advice?

Miss Sweetie: Well, yes... I take time to think of the best possible advice that I can give. I think it's most important that we put ourselves r other people's shoes.

Interviewer: So it's about being able to empathise...

Miss Sweetie: Exactly. But even so, we also need to be very careful about how to put the advice into words. We need to be sensitive... It's not only -about giving the best solution, it's also about helping the person get over negative feelings. For example, I often use ‘It might be a good idea to...’ rather than ‘You ought to..Or perhaps ‘I think you should...’ for me sounds much better than ‘You must.’

Hướng dẫn dịch

Người phỏng vấn: .. Vậy chị thích công việc này thế nào?

Cô Sweetie: Oh rất nhiều. Tôi cảm thấy như tôi đang sống tuổi niên thiếu của tôi một lần nữa! (cười) Nhưng thực sự, thật tuyệt vời khi tôi có thể giúp độc giả của chúng ta theo cách này.

Người phỏng vấn: Chị có gặp khó khăn khi đưa ra lời khuyên không?

Cô Sweetie: Vâng, vâng ... tôi dành thời gian để suy nghĩ về lời khuyên tốt nhất có thể mà tôi có thể cung cấp. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi tự đặt mình vào vị trí của người khác.

Người phỏng vấn: Vì vậy, đó là về khả năng đồng cảm ...

Cô Sweetie: Chính xác. Nhưng ngay cả như vậy, chúng tôi cũng cần phải rất cẩn thận về cách đưa lời khuyên vào lời nói. Chúng ta cần phải nhạy cảm ... Nó không chỉ là giải pháp tốt nhất, nó còn giúp người đó vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, tôi thường sử dụng "Có thể là một ý hay ..." thay vì "Bạn nên ..." Có lẽ "Tôi nghĩ bạn nên ..." Với tôi nghe có vẻ tốt hơn nhiều so với "Bạn phải ".

3. Which of the following expressions are more likely to be used by Miss Sweetie when she gives advice? Cụm nào sau đây có khả năng được cô Sweetie dùng khi đưa ra lời khuyên.

Đáp án

2. “I think you should talk to her” (Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện với cô ấy)

5. “It might be a good idea to talk to her” (Nó có thể là một ý tưởng hay để nói chuyện với cô ấy)

WRITING

4. Look at 2, A closer look 1 and give one piece of advice to each student. Nhìn vào bài 2 phần A closer Look 1 và đưa ra lời khuyên cho mỗi học sinh.

Gợi ý

A: I think you should take some extra class or ask your teacher, your classmate to teach you. (Tôi nghĩ bạn nên học thêm hoặc hỏi giáo viên, bạn cùng lớp để dạy bạn)

B. I don't think you should worry about this change. It's normal and you are growing up. (Tôi không nghĩ rằng bạn nên lo lắng về sự thay đổi này. Nó là điều bình thường và bạn đang lớn lên)

C. If I were you, I wouldn't be so stressed out. Try your best in the exam but don't pay attention too much into the ranking in the class. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không bị quá căng thẳng. Cố gắng tốt nhất trong kì kiểm tra nhưng đừng tập trung quá nhiều vào thứ hạng trên lớp)

D. Have you thought about telling this to your parents? They might guide you some solutions to help you overcome it. (Bạn đã từng nói điều này cho bố mẹ ban? Họ có thể chỉ dẫn một vài giải pháp để giúp bạn vượt qua nó)

E. You should divide this big task into smaller tasks and then do them one by one. (Bạn nên chia các nhiệm vụ lớn thành những phần nhỏ hơn and sau đó làm từng cái một)

F. It might be a good idea to talk about this to your teacher or your parents. (Nó có thể là một ý tưởng hay khi nói điều này tới giáo viên hoặc bố mẹ bạn)

5. a. Write a short note to Miss Sweetie to her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 to you. Sign the letter with a made up name not your real name. Viết 1 đoạn ngắn tới cô Sweetie xin lời khuyên về bấn đề gặp ở trường hoặc với bạn bè mình. Sử dụng much "Xin lời khuyên" ở phần Skills 1 trang 32. Kí bằng tên không phải tên thật.

Gợi ý

Hello Mrs Sweetie, I'm students in grade 12 and I'm so confuse about my higher education. There are a lot of options for me with different range of points as well as diveristy majors. At this time I do not know what I like and which school is suitable for me. I really need your help. Could you give me some advice about making decision on choosing the university?

My Le

b. As a whole class, put the notes in a pile and take a different note. Write a short answer (2-3 sentences) to give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help. Cả lớp tập hợp các chú thích và làm 1 cái chủ thích khác. Viết 1 câu trả lời ngắn gọn(2-3 câu) để đưa ra lời khuyên về vấn đề. Sử dụng mục "Cho lời khuyên" để làm.

Gợi ý đáp án

I think you should talk to your parents about this situation and tell them about what you really want. About your schedule, you should ask your parents to rearrange it so that you can have time to relax. That must be better for not only your physical but also mental health.

(Cô nghĩ cháu nên nói chuyện với bố mẹ về tình huống này và nói cho họ biết điều mà cháu thực sự mong muốn. Còn về lịch học, cháu nên đề nghị bố mẹ sắp xếp lại để mà cháu có thể có thời gian thư giãn. Điều đó sẽ tốt cho không chỉ sức khỏe thể chất mà còn cho sức khỏe tinh thần của cháu.)

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 3 Teen stress and pressure Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
4 5.150
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm