Ngữ pháp Unit 9 lớp 9 English in the World

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 9 lớp 9 English in the world

Ngữ pháp tiếng Anh 9 Unit 9 English in the world dưới đây nằm trong bộ Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Ngữ pháp Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 9 liên quan đến điều kiện loại 2 và mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh hiệu quả.

A. Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 9

Làm ngay: Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 có đáp án

B. Ngữ pháp Unit 9 lớp 9 English in the World

I. CONDITIONAL SENTENCE - TYPE 2: PRESENT UNREAL

- Điều kiện loại 2 diễn tả tình huống, hành động không có thật ở hiện tại.

- Cấu trúc

If + S + V (past subjunctive/ simple past), S + would/ could/ might + V.

Ex: I don't win a lot of money, so I can’t spend most of it travelling round the world.

→ If I won a lot of money, I could spend most of it travelling round the world.

II. RELATIVE CLAUSES (MỆNH ĐỂ QUAN HỆ)

A. BẢNG TÓM TẮT

Relative pronoun

(Đại từ quan hệ)

Noun replaced

(Danh từ được thay thế)

Functions

(Chức năng)

Who

Danh từ chỉ người

Làm chủ ngữ

Whom

Danh từ chỉ người

Làm tân ngữ

Which

Danh từ chỉ vật

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ

That

Danh từ chỉ người, vật, thay thế cho “who, whom, which” trong mệnh đề hạn định

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ

Whose

Tính từ sỡ hữu hoặc sỡ hữu cách

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ

Where

Danh từ chỉ nơi chốn

Làm tân ngữ

When

Danh từ chỉ thời gian

Làm tân ngữ

Why

Danh từ chỉ lí do

Làm tân ngữ

B. RELATIVE PRONOUNS (ĐẠI TỪ QUAN HỆ)

1. Who: dùng để thay thế cho danh từ chỉ người, làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ

Ex: The man is Mr. Pike. He is standing over there.

=> The man who is standing over there is Mr. Pike.

2. Whom: dùng để thay thế cho danh từ chỉ người, làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ

Ex: That is the girl I told you about her.

=> That is the girl whom I told you about.

- Note: Whom làm tân ngữ có thể được bỏ đi trong mệnh đề quan hệ xác định.

3. Which: which dùng để thay thế cho danh từ chỉ vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ.

Ex: The dress is very beautiful. I bought it yesterday.

=> The dress which I bought yesterday is very beautiful.

- Note: Which làm tân ngữ có thể được bỏ đi trong mệnh đề quan hệ xác định.

4. That: là đại từ chỉ cả người và vật, đứng sau danh từ để làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ.

Ex: This is the book. I like it best.

=> This is the book that I like best.

- Note: + Sau dấu phẩy không bao giờ dùng That

+ That luôn được dùng sau các danh từ hỗn hợp (gồm cả người lẫn vật) everything, something, anything, all little, much, none và sau dạng so sánh nhát

5. Whose: là đại từ quan hệ chỉ sở hữu. Whose đứng trước danh từ chỉ người hoặc vật và thay thế cho tính từ sở hữu hoặc sở hữu cách trước danh tù. Sau whose là danh từ.

Ex: John found a cat. Its leg was broken.

=> John found a cat whose leg was broken.

C. RELATIVE ADVERBS (TRẠNG TỪ QUAN HỆ)

1. When: dùng để thay thế cho danh từ chỉ thời gian, When được thay cho at/on/ in + danh từ thời gian hoặc then.

Ex: May Day is a day. People hold a meeting on that day.

2. Where: dùng để thay thế cho danh từ chỉ nơi chốn, Where được thay cho at/on/ in + danh từ nơi chốn hoặc there.

Ex: Do you know the country? I was born.

=> Do you know the country where I was born?

3. Why: dùng để thay thế cho danh từ chỉ lí do. Why thay cho for which.

Ex: I don’t know the reason. She left him alone.

=> I don’t know the reason why she left him alone.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tại đây: Ngữ pháp Tiếng Anh Unit 9 lớp 9 English in the World. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 376
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 9 mới

    Xem thêm