Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 có đáp án số 2

Ôn tập Tiếng Anh 9 Unit 9: English In The World 

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Tiếng Anh Unit 9 lớp 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 khác nhau được biên tập bám sát nội dung Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm bài 9: Câu điều kiện loại 2. 

 • Find the word which has different sound in the part underlined.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • Choose the best answer A ,B ,C or D.
 • 1. If I ………….….a lot of money now, I …………..a new car.
 • 2. If I ……………you, I …………………….do that.
 • 3. If I were offered the job, I think I ………………………….…. it.
 • 4. I would be very surprised if he…………………….…………..
 • 5. Many people would be out of work if that factory………..down.
 • 6. If she sold her car, she ……………………..… much money.
 • 7. They would be disappointed if we………………………………….
 • 8. Would John be angry if I ……………..…. ……his bicycle without asking?
 • 9. She ………………….….terribly upset if I lost this ring.
 • 10. If someone…………in here with a gun, I would be very frightened.
 • 11. What would happen if you ……………..to work tomorrow?
 • 12. We' ll get wet if we ……………………………….out.
 • 13. If I go shopping, I …………………….…some food.
 • 14. If I find it, I ……………………..………you.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.207
Sắp xếp theo

Môn Tiếng Anh lớp 9

Xem thêm