Skills 2 Unit 10 lớp 9 Space Travel

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Skills 2 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn unit 10 lớp 9 Space travel gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 6 có trong trang 55 SGK tiếng Anh 9 mới.

Skills 2 Unit 10 lớp 9 Space Travel

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Look at the pictures and discuss with your partner what is happening in them. Can you guess what the recording is about? Now listen and check.

( Nhìn vào những bức tranh và thảo luận với bạn của mình cái gì đang xảy ra trong đó. Bạn có đoán bài ghi âm nói về cái gì không? Bây giờ nghe và kiểm tra.)

Bài nghe

Skills 2 Unit 10 lớp 9 Space Travel

Gợi ý đáp án

The recording is about space tourism

Nội dung bài nghe

Dreaming of a holiday sunbathing on Mars, or playing some sports at a lunar resort and spa? While it may take decades for these ideas to come true, space tourism, which is space travel for recreational, leisure, or business purposes is becoming, more realistic. Since 2001, the American company Space Adventures has flown tourists to the International Space Station to live and work alongside professional astronauts for up to 10 days. The company now offers a service called "Spacewalk" where clients can leave the ISS and float above the Earth. It also plans to launch by 2018 its "Circumlunar Mission", which takes clients to within 100 kilometers of the moon's surface. Virgin Galactic, the world's first manned spaceflight. By 2015, almost 700 people from more than 50 different countries have paid deposits at the price of $250,000 per ticket. The possibility of traveling into space sounds wonderful, but it has been criticized as well. People say it's costly, dangerous, and unsustainable since its growth could cause environmental problems including speeding up global warming.

2. Listen again then answer the questions with NO MORE THAN THREE WORDS.

(Nghe lại sau đó trả lời các câu hỏi với không quá 3 từ)

Bài nghe

Skills 2 Unit 10 lớp 9 Space Travel

Gợi ý đáp án

1. recreational, leisure, business

2. International Space Station

3. “Spacewalk”

4. manned spaceflight

5. costly, dangerous, unsustainable

3. Match the numbers to their references, then listen and check your answers.

( Nối những con số với tư liệu của chúng, sau đó nghe và kiểm tra câu trả lời)

Skills 2 Unit 10 lớp 9 Space Travel

Gợi ý đáp án

1. D

2. C

3. A

4. E

5. B

4. Look at these advertising examples from websites of some space tourism companies. Underline the words/phrases that you think make the advertisements sound persuasive.

( Nhìn vào những ví dụ quảng cáo từ trang web của một công ty du lịch không gian. Gạch dưới những từ/ cụm từ mà bạn nghĩ rằng làm cho bài quảng cáo có sức thuyết phục hơn)

Skills 2 Unit 10 lớp 9 Space Travel

Gợi ý đáp án

"Become a lunar explorer. Join the greatest private expedition of our time."

"An amazing, life-changing experience."

"Ready To Become An Astronaut?".

5. Can you guess what is being advertised? Find the answer in the box.

( Bạn có thể đoán đang được quảng cáo cái gì không? Tìm câu trả lời trong khung)

Skills 2 Unit 10 lớp 9 Space Travel

Gợi ý đáp án

1. a bakery slogan

2. a shampoo product

3. a coffee product

4. a fuel-efficient car

5. a tourism slogan

6. a chocolate product

6. Write a short ad (2-4 sentences) to advertise these products. You can use strong adjectives, active verbs, imperatives, comparatives questions, etc.

( Viết một bài quảng cáo ngắn 2- 4 câu để quảng cáo những sản phẩm này. Bạn có thể sử dụng những tính từ nhấn mạnh, câu mệnh lệnh, câu hỏi so sánh, vân vân)

Xem thêm: Write a short ad (2-4 sentences) to advertise these products

Xem tiếp: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Space travel Looking back MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Space travel Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 447
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm