Từ vựng Unit 9 lớp 9 English in the world

Từ vựng tiếng Anh Unit 9 lớp 9 English In The World

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world chương trình mới dưới đây nằm trong tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 chương trình theo từng Unit mới nhất năm học 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời Thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 9 tham khảo thêm tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 9 theo từng đơn vị bài học hiệu quả. Chúc bạn đọc học tập hiệu quả.

* Xem thêm: Soạn tiếng Anh 9 Unit 9 English In The World ĐẦY ĐỦ

Vocabulary - Từ vựng tiếng Anh 9 Unit 9 English in the world

Từ mới Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. accent (n) /ˈæksent/ giọng điệu
2. approximately  (adv) /əˈprɒksɪmətli/ xấp xỉ
3. bilingual (adj) /ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/ người sử dụng được hai thứ tiếng; sử dụng được hai thứ tiếng
4. dialect  (n) /ˈdaɪəlekt/ tiếng địa phương
5. dominance  (n) /ˈdɒmɪnəns/ chiếm ưu thế
6. establishment  (n) /ɪˈstæblɪʃmənt/ việc thành lập, thiết lập
7. factor  (n) /ˈfæktə(r)/ yếu tố
8. get by in (a language) (v) /get baɪ ɪn/ cố gắng sử dụng được một ngôn ngữ với với những gì mình có
9. global  (adj) /ˈɡləʊbl/ toàn cầu
10. flexibility   (n) /ˌfl eksəˈbɪləti/ tính linh hoạt
11. fluent  (adj) /ˈfl uːənt/ trôi chảy
12. imitate (v) /ˈɪmɪteɪt/ bắt chước
13. immersion school  (n) /ɪˈmɜːʃn skuːl/ trường học nơi giảng dạy bằng một ngôn ngữ khác hoàn toàn tiếng mẹ đẻ
14. massive (adj) /ˈmæsɪv/ to lớn
15. mother tongue  (n) /ˈmʌðə tʌŋ/ tiếng mẹ đẻ
16. master  (v) /ˈmɑːstə(r)/ chuyên gia về ..
17. multinational  (adj) /ˈmʌːtiˈnæʃnəl/ đa quốc gia
18. official  (adj) /əˈfɪʃl/ (thuộc về) hành chính; chính thức
19. openness  (n) /ˈəʊpənnəs/ độ mở
20. operate  (v) /ˈɒpəreɪt/ đóng vai trò
21. pick up (a language)  (v) /pɪk ʌp/ học một ngôn ngữ theo cách tự nhiên từ môi trường xung quanh
22. punctual  (adj) /ˈpʌŋktʃuəl/ đúng giờ
23. rusty (adj) /ˈrʌsti/ giảm đi do lâu không thực hành/sử dụng
24. simplicity (n) /sɪmˈplɪsəti/ sự đơn giản
25. variety  (n) /vəˈraɪəti/ thể loại
26. vowel  (n) /ˈvaʊəl/ nguyên âm

Một số tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world khác:

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English In The World chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu học tập tiếng Anh lớp 9 hệ 7 năm và hệ 10 năm hiệu quả khác như: Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnTừ vựng Tiếng Anh lớp 9 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. VnDoc.com mong rằng đây sẽ là bộ tài liệu ôn tập tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 9 năm học 2020 - 2021.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 969
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm