Từ vựng Unit 9 lớp 9 English in the world

Từ vựng tiếng Anh Unit 9 lớp 9 English In The World

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world chương trình mới dưới đây nằm trong tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 chương trình theo từng Unit mới nhất năm học 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời Thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 9 tham khảo thêm tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 9 theo từng đơn vị bài học hiệu quả. Chúc bạn đọc học tập hiệu quả.

* Xem thêm: Soạn tiếng Anh 9 Unit 9 English In The World ĐẦY ĐỦ

I. Vocabulary - Từ vựng tiếng Anh 9 Unit 9 English in the world

Từ mớiPhân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa
1. accent(n) /ˈæksent/giọng điệu
2. approximately(adv) /əˈprɒksɪmətli/xấp xỉ
3. bilingual(adj) /ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/người sử dụng được hai thứ tiếng; sử dụng được hai thứ tiếng
4. dialect(n) /ˈdaɪəlekt/tiếng địa phương
5. dominance(n) /ˈdɒmɪnəns/chiếm ưu thế
6. establishment(n) /ɪˈstæblɪʃmənt/việc thành lập, thiết lập
7. factor(n) /ˈfæktə(r)/yếu tố
8. get by in (a language)(v) /get baɪ ɪn/cố gắng sử dụng được một ngôn ngữ với với những gì mình có
9. global(adj) /ˈɡləʊbl/toàn cầu
10. flexibility(n) /ˌfl eksəˈbɪləti/tính linh hoạt
11. fluent(adj) /ˈfl uːənt/trôi chảy
12. imitate(v) /ˈɪmɪteɪt/bắt chước
13. immersion school(n) /ɪˈmɜːʃn skuːl/trường học nơi giảng dạy bằng một ngôn ngữ khác hoàn toàn tiếng mẹ đẻ
14. massive(adj) /ˈmæsɪv/to lớn
15. mother tongue(n) /ˈmʌðə tʌŋ/tiếng mẹ đẻ
16. master(v) /ˈmɑːstə(r)/chuyên gia về ..
17. multinational(adj) /ˈmʌːtiˈnæʃnəl/đa quốc gia
18. official(adj) /əˈfɪʃl/(thuộc về) hành chính; chính thức
19. openness(n) /ˈəʊpənnəs/độ mở
20. operate(v) /ˈɒpəreɪt/đóng vai trò
21. pick up (a language)(v) /pɪk ʌp/học một ngôn ngữ theo cách tự nhiên từ môi trường xung quanh
22. punctual(adj) /ˈpʌŋktʃuəl/đúng giờ
23. rusty(adj) /ˈrʌsti/giảm đi do lâu không thực hành/sử dụng
24. simplicity(n) /sɪmˈplɪsəti/sự đơn giản
25. variety(n) /vəˈraɪəti/thể loại
26. vowel(n) /ˈvaʊəl/nguyên âm

II. Bài tập vận dụng

Fill in the blank with a suitable word in the box.

command

international

governments

communication

globalization

multilingual

quality

dominant

resources

disadvantage

Did you realize that over a two billion people in the world now speak English? According to a recent report “...three billion people will be speaking or learning English within a decade.” English is the language of (1) _______________. It’s the language of (2)_______________business and politics. It is the primary language used for most computers and for the inner workings of the Internet.

English is the (3)_______________international language in communications, science, aviation, entertainment, radio and diplomacy. English is an important tool for operating on the world stage. The ability to speak and understand English is mandatory in certain fields, professions, and occupations. In fact, English is so widely spoken, it is referred to as, the “lingua franca” of the modern era.

With the global spread of English serious economic and political (4)_______________will probably come to those not having a reasonable command of the language. We see a future in which mono lingual English graduates face bleaker economic prospects as qualified (5)_______________graduates prove to have a competitive advantage in global companies and organizations. Given that English has acquired its world-wide reputation due in large part to globalized power relations, those companies and (6)_______________employing well-trained non-native speakers for their international business (7)_______________needs will obviously see the advantage of hiring non-native speakers of the English languages with multilingual talents. The future is in your hands and the future demands a firm (8)_______________of the English language.

If you don’t find what you’re looking for on this page just enter your term in the rectangular box above labeled - Search the Web: which is at the top right hand comer of each window. You may be surprised at the number of (9)_______________ responses you’ll receive, and I’ll bet before long you’ll find exactly what you’re looking for, all in the comfort and privacy of your own home.

So - sit back, put your feet up, and take all the time you want until you find the perfect (10)_______________ you’ll want to work with while learning the English language.

Xem đáp án

Did you realize that over a two billion people in the world now speak English? According to a recent report “...three billion people will be speaking or learning English within a decade.” English is the language of (1) ________globalization_______. It’s the language of (2)_________international______business and politics. It is the primary language used for most computers and for the inner workings of the Internet.

English is the (3)_______dominant________international language in communications, science, aviation, entertainment, radio and diplomacy. English is an important tool for operating on the world stage. The ability to speak and understand English is mandatory in certain fields, professions, and occupations. In fact, English is so widely spoken, it is referred to as, the “lingua franca” of the modern era.

With the global spread of English serious economic and political (4)_____disagvantages__________will probably come to those not having a reasonable command of the language. We see a future in which mono lingual English graduates face bleaker economic prospects as qualified (5)_______multilingual________graduates prove to have a competitive advantage in global companies and organizations. Given that English has acquired its world-wide reputation due in large part to globalized power relations, those companies and (6)_________governments______employing well-trained non-native speakers for their international business (7)_______communication________needs will obviously see the advantage of hiring non-native speakers of the English languages with multilingual talents. The future is in your hands and the future demands a firm (8)_______command________of the English language.

If you don’t find what you’re looking for on this page just enter your term in the rectangular box above labeled - Search the Web: which is at the top right hand comer of each window. You may be surprised at the number of (9)_______quality________ responses you’ll receive, and I’ll bet before long you’ll find exactly what you’re looking for, all in the comfort and privacy of your own home.

So - sit back, put your feet up, and take all the time you want until you find the perfect (10)_____resources__________ you’ll want to work with while learning the English language.

Choose the best answer.

1. This bird has several ..................... which distinguish it from the others.

A. characteristics

B. derivatives

C. expansion

2. When did you pick ..................... those English words?

A. from

B. up

C. by

3. She can just about ..................... by heart in Spanish.

A. take

B. learn

C. get

4. Learning how to look new words ..................... in the dictionary is really important.

A. up

B. at

C. from

5. You should try to avoid using too much business .....................

A. dialect

B. jargon

C. slang

6. They are looking for those employees with a high level of ..................... in English.

A. expansion

B. settlement

C. proficiency

Xem đáp án

1. A

2. B

3. B

4. A

5. B

6. C

Một số tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world khác:

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English In The World chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu học tập tiếng Anh lớp 9 hệ 7 năm và hệ 10 năm hiệu quả khác như:  Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnTừ vựng Tiếng Anh lớp 9 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. VnDoc.com mong rằng đây sẽ là bộ tài liệu ôn tập tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 9 năm học 2022 - 2023

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
4 13.195
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm