Từ vựng Unit 9 lớp 9 English in the world

Từ vựng tiếng Anh Unit 9 lớp 9 English In The World

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world chương trình mới dưới đây nằm trong tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 chương trình theo từng Unit mới nhất năm học 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời Thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 9 tham khảo thêm tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 9 theo từng đơn vị bài học hiệu quả. Chúc bạn đọc học tập hiệu quả.

* Xem thêm: Soạn tiếng Anh 9 Unit 9 English In The World ĐẦY ĐỦ

Vocabulary - Từ vựng tiếng Anh 9 Unit 9 English in the world

Từ mớiPhân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa
1. accent(n) /ˈæksent/giọng điệu
2. approximately(adv) /əˈprɒksɪmətli/xấp xỉ
3. bilingual(adj) /ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/người sử dụng được hai thứ tiếng; sử dụng được hai thứ tiếng
4. dialect(n) /ˈdaɪəlekt/tiếng địa phương
5. dominance(n) /ˈdɒmɪnəns/chiếm ưu thế
6. establishment(n) /ɪˈstæblɪʃmənt/việc thành lập, thiết lập
7. factor(n) /ˈfæktə(r)/yếu tố
8. get by in (a language)(v) /get baɪ ɪn/cố gắng sử dụng được một ngôn ngữ với với những gì mình có
9. global(adj) /ˈɡləʊbl/toàn cầu
10. flexibility(n) /ˌfl eksəˈbɪləti/tính linh hoạt
11. fluent(adj) /ˈfl uːənt/trôi chảy
12. imitate(v) /ˈɪmɪteɪt/bắt chước
13. immersion school(n) /ɪˈmɜːʃn skuːl/trường học nơi giảng dạy bằng một ngôn ngữ khác hoàn toàn tiếng mẹ đẻ
14. massive(adj) /ˈmæsɪv/to lớn
15. mother tongue(n) /ˈmʌðə tʌŋ/tiếng mẹ đẻ
16. master(v) /ˈmɑːstə(r)/chuyên gia về ..
17. multinational(adj) /ˈmʌːtiˈnæʃnəl/đa quốc gia
18. official(adj) /əˈfɪʃl/(thuộc về) hành chính; chính thức
19. openness(n) /ˈəʊpənnəs/độ mở
20. operate(v) /ˈɒpəreɪt/đóng vai trò
21. pick up (a language)(v) /pɪk ʌp/học một ngôn ngữ theo cách tự nhiên từ môi trường xung quanh
22. punctual(adj) /ˈpʌŋktʃuəl/đúng giờ
23. rusty(adj) /ˈrʌsti/giảm đi do lâu không thực hành/sử dụng
24. simplicity(n) /sɪmˈplɪsəti/sự đơn giản
25. variety(n) /vəˈraɪəti/thể loại
26. vowel(n) /ˈvaʊəl/nguyên âm

Một số tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world khác:

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English In The World chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu học tập tiếng Anh lớp 9 hệ 7 năm và hệ 10 năm hiệu quả khác như:  Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnTừ vựng Tiếng Anh lớp 9 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. VnDoc.com mong rằng đây sẽ là bộ tài liệu ôn tập tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 9 năm học 2020 - 2021.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 1.387
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm