Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English In The World

Tiếng Anh Unit 9 lớp 9: English In The World

Bài tập tiếng Anh 9 Unit 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 9 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 9 mới Unit 9 với nội dung bám sát kiến thức Ngữ pháp tiếng Anh trọng âm Unit 9 lớp 9 giúp các em học sinh lớp 9 vận dụng lý thuyết ngữ pháp đã học hiệu quả.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 Unit 9 có đáp án gồm 15 câu trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh khác nhau giúp các em hoàn thiện kỹ năng làm bài dạng bài Chọn đáp án đúng (Choose the correct answer to complete the sentence) và Tìm lỗi sai (Find error) hiệu quả.

Bài 1. Choose the best answer.

Question 1: Did she gain ..................... to the university she chose?

A. status

B. admission

C. settlement

Question 2: This bird has several ..................... which distinguish it from the others.

A. characteristics

B. derivatives

C. expansion

Question 3: When did you pick ..................... those English words?

A. from

B. up

C. by

Question 4: She can just about ..................... by heart in Spanish.

A. take

B. learn

C. get

Question 5: Learning how to look new words .............. in the dictionary is really important.

A. up

B. at

C. from

Question 6: Mai and Hung were ill, so …went to school today.

A. neither them

B. either one of them

C. both of them

D. neither of them

Question 7: They are looking for those employees with a high level of ............. in English.

A. expansion

B. settlement

C. proficiency

Question 8: We tried to ..................... his novel into different languages.

A. translate

B. simplify

C. look up

Question 9: It can be difficult for some parents to understand the teenage .....................

A. dialect

B. intonation

C. slang

Question 10: He seems ..................... happy with his new life in New York.

A. reason

B. reasonable

C. reasonably

Bài 2. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.

Question 11: My sister enjoys (A) read (B) about wild animals (C) and natural (D) mysteries

Question 12: Mr. Thach (A) who sing (B) English songs (C) very well is (D) my teacher of English.

Question 13: My brother enjoys (A) to go (B) to (C) the park on Summer (D) evenings.

Question 14: Nam (A) wishes (B) he can speak (C) English fluently (D).

Question 15: When (A) he came (B), I watched (C) a football match on TV (D).

Đáp án

1 - B 2 - A 3 - B 4 - B 5 - A
6 - D 7 - C 8 - A 9 - C 10 - C
11 - B 12 - B 13 - B 14 - C 15 - B

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Grammar có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 513
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm