Từ vựng - Ngữ pháp Unit 4 lớp 9: Learning A Foreign Language

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, VnDoc.com đã sưu tầm và tổng hợp các từ vựng tiếng Anh lớp 9 thành bộ sưu tập Từ vựng - Ngữ pháp Unit 4 Learning A Foreign Language Tiếng Anh 9. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững nghĩa của các từ mới trong chương trình tiếng Anh lớp 9.

* Xem thêm Hướng dẫn Soạn Unit 4 SGK tiếng Anh 9 tại:

Soạn Unit 4 lớp 9 Learning a foreign language

A. Từ vựng Unit 4 lớp 9 Learning A Foreign Language

Từ mới Phân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa
1. learn by hearthọc thuộc lòng
2. as + adj/ adv + as possiblecàng ... càng tốt
3. quite = very, completely(adv) /kwaɪt/rất
4. examiner(n) /ɪɡˈzæmɪnə(r)/giám khảo
5. examine(v) /ɪɡˈzæmɪn/tra hỏi, xem xét
6. examination(n) /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn/kỳ thi
7. go on(v)tiếp tục
8. aspect(n) /ˈæspekt/khía cạnh
9. in the end = finally, at lastcuối cùng
10. exactly(adv) /ɪɡˈzæktli/chính xác
11. passage(n) /ˈpæsɪdʒ/đoạn văn
12. attend(v) /əˈtend/theo học, tham dự
13. attendance(n) /əˈtendəns/sự tham dự
14. attendant(n) /əˈtendənt/người tham dự
15. course(n) /kɔːs/khóa học
16. written examination(n)kỳ thi viết
17. oral examination(n)kỳ thi nói
18. candidate(n) ˈkændɪdət/thí sinh, ứng cử viên
19. award(v, n) /əˈwɔːd/thưởng, phần thưởng
20. scholarship(n) /ˈskɒləʃɪp/học bổng
21. dormitory(n) /ˈdɔːmətri/ký túc xá
22. campus(n) /ˈkæmpəs/khuôn viên trường
23. reputation(n) /ˌrepjuˈteɪʃn/danh tiếng
24. experience(n, v) /ɪkˈspɪəriəns/kinh nghiệm, trải qua
25. culture(n) /ˈkʌltʃə(r)/văn hóa
26. cultural(a) /ˈkʌltʃərəl/thuộc về văn hóa
27. close togần
28. scenery(n) /ˈsiːnəri/phong cảnh, cảnh vật
29. national(a) /ˈnæʃnəl/thuộc về quốc gia
30. nation(n) /ˈneɪʃn/quốc gia, đất nước
31. national bank(n)ngân hàng nhà nước
32. improve(v) /ɪmˈpruːv/cải tiến
33. improvement(n) /ɪmˈpruːvmənt/sự cải tiến, sự cải thiện
34. intermediate(a) /ˌɪntəˈmiːdiət/trung cấp
35. well-qualified(a)có trình độ cao
36. tuition = fee(n) /tjuˈɪʃn/học phí
37. academy(n) /əˈkædəmi/học viện
38. advertisement  = ad(n) /ədˈvɜːtɪsmənt/bài quảng cáo
39. advertise(v) /ˈædvətaɪz/quảng cáo
40. edition(n) /ɪˈdɪʃn/lần xuất bản
41. look forward to + V-ingmong đợi

Bài tập vận dụng

Fill in each blank with the correct form of the word in capitals

1. Our school has a lot of ____________ teachers. (qualify)

2. Our must be ____________ when you open that door. (care)

3. We could see some strange ___________ on her face (express)

4. Your English is much better, but there’s still room for ____________. (improve)

5. You should write a letter of _________ to that institute. (inquire)

6. When you take an exam, you are an ____________. (examine)

7. English spelling presents special ____________ for foreign learners. (difficult)

8. The school is performing well, but we recognize the need for further ____________. (improve)

9. Let me introduce you a ____________ university. I think it’s really reliable. (repute)

10. Cigarette ____________ has been banned. (advertise)

11. Previous teaching experience is a necessary ____________ for this job. (qualify)

Đáp án

1. Our school has a lot of ____qualified________ teachers. (qualify)

2. Our must be _____careful_______ when you open that door. (care)

3. We could see some strange _____expressions______ on her face (express)

4. Your English is much better, but there’s still room for _____improvement_______. (improve)

5. You should write a letter of _____inquiry____ to that institute. (inquire)

6. When you take an exam, you are an _____examinee_______. (examine)

7. English spelling presents special ______difficulties______ for foreign learners. (difficult)

8. The school is performing well, but we recognize the need for further _____improvement_______. (improve)

9. Let me introduce you a _____reputable_______ university. I think it’s really reliable. (repute)

10. Cigarette ____advertising________ has been banned. (advertise)

11. Previous teaching experience is a necessary ____qualification________ for this job. (qualify)

Trên đây là toàn bộ từ mới Tiếng Anh có trong Unit 4 chương trình cũ Tiếng Anh lớp 9: Learning A Foreign Language. Nếu bạn đọc đang theo học Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới, mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 4 sách mới tại đây: Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Life In The Past.

B. Ngữ pháp Unit 4 lớp 9 Learning a foreign language

I/ Modal verbs with if - Động từ tình thái với mệnh đề If

Cấu trúc: if + present tense modal + verb

Các động từ đặc biệt như là must can should may might ought to have to could...cung cấp thêm thông tin về kết quả liên quan đến khả năng mức độ chắc chắn sự cho phép nhiệm vụ/nghĩa vụ hoặc sự cần thiết.

Ex: If you want to drive a car you must have a driving licence. (Nếu bạn muốn lái xe hơi bạn phải có bằng lái xe)

She may accept your offer if you ask her. (Cô ấy có thể sẽ chấp nhận nếu anh hỏi cô ấy)

II/ Reported speech - Câu gián tiếp

1. Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp:

- đổi chủ ngữ tân ngữ tính từ sở hữu trong câu trực tiếp sao cho phù hợp với ngữ cảnh

- thay đổi thì của động từ (lùi thì)

- biến đổi các đại từ chỉ thị trạng từ chỉ thời gian địa điểm.

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

tenses

S + am/ is/ are →

S + V →

S + will + V →

S + will be →

S + have P2 →

S + are/ is/ am + going to V→

S + was/ were Ving →

S + have/ has been Ving →

Must →

Have to →

Should.......................... →

Ought to →

Can →

May →

S + was/ were

S + Ved

S + would V

S + would be

S + had P2

S + was/ were + going to V

S + had been + Ving

S + had been Ving

Had to

Had to

Should

Ought to

Could

might

time

Yesterday

Five days ago

Last week

Now

Today

Tonight

Tomorrow

Next week

Ago

The day before yesterday

The day after tomorrow

The day before/the previous day

Five days before/ earlier

The week before/ the previous week

Then

That day

That night

The next day/ the following day

The next week/ the following week

Before

Two days before

In two day s time

place

Here

there

There

there

This

these

That

those

Personal pronouns

I

We

You

They

He/she

it

He/ she

They

You/ he/ she

They

He/she

it

Possessive pronouns

My

Our

Your

Their

His/ her

its

His/her

Their

His/her/their

Their

His/her

its

This/ these + N

The + N

This / that là đại từ chỉ thị

Ex: people say "We should solvethis"

It/ them/ they

People say they should solveit.

2. Một số hình thức câu gián tiếp cơ bản

a) Reporting statements (câu trần thuật)

"I m very happy." Annie said.

→ Annie said (that) she was very happy.

"We like oranges."

→ They said (that) they liked oranges.

Thường sử dụng các động từ tường thuật như: said said to told reported ....

b) Reporting commands and requests

Cấu trúc: S + V (asked/ told ...) + O + to (not to) + V ...

Ex: "Shut the door Tom" he said.

→ He told Tom to shut the door.

Cách chuyển đổi:

+ đổi động từ tường thuật sang: told (bảo) asked (yêu cầu ra lệnh) advised (khuyên) persuaded (thuyết phục) begged (van xin) ...tuỳ theo ngữ cảnh lời nói.

+ tìm tân ngữ đặt ngay sau động từ tường thuật trên

+ bỏ dấu hai chấm ngoặc kép

+ với câu mệnh lênh khẳng định chuyển động từ mệnh lệnh thành To V; với câu mệnh lệnh phủ định chuyển động từ mệnh lệnh thành Not to V

+ biến đổi thì của động từ đại từ nhân xưng đại từ sở hữu các từ chỉ thời gian sao cho phù hợp với ngữ cảnh

c) Reporting questions (câu hỏi)

1) Yes/ No questions (câu hỏi có câu trả lời là Có hoặc Không)

She + asked/ wanted to know/ wondered + (O) + if/ whether + mệnh đề

Ex: Mary said to Nam "Can you speak English?"

→ Mary asked Nam if/ whether he could speak English.

"Do you go to school?" he asked

→ He asked if I went to school.

2) Wh - questions (Câu hỏi có từ để hỏi)

S + V + (O) + who/ what ... + Mệnh đề

Ex: Betty said to Jane "What are you doing?"

→ Betty asked Jane what she was doing.

"When did your sister leave for Danang?" asked Tina.

→ Tina asked me when my sister had left for Danang.

3. Chú ý

- khi động từ tường thuật ở các thi hiện tại hoặc tương lai các thì cảu động từ trong câu trực tiếp không đổi các từ chỉ thời gian và nơi chốn vẫn giữ nguyên

She says "Tim won the scholarship last week."

→ She says Tim won the scholarship last week.

- khi lời nói trực tiếp diễn tả một chân lý sự kiện hiển nhiên định luật khoa học động từ của lời nói trực tiếp không đổi thì

He said "Ice melts in the sun."

→ He said (that) ice melts in the sun.

4. Bài tập vận dụng

Put the following sentences into reported speech

1. “If you want to learn English, I can help you” John said.

__________________________________________________

2. “Where are you studying?” Mr. Bruce asked.

__________________________________________________

3. “Please call me at 6 o’clock tomorrow morning,” said Mai

__________________________________________________

4. “Are you interested in this Language Center?” asked Lan

__________________________________________________

5. “We will spend our holiday in Da Lat next month,” said Mrs. Chi

__________________________________________________

Xem đáp án

1. John told me that if I wanted to learn English, he could help me.

2. Mr. Bruce asked me where I was studying.

3. Mai told me to call her at 6 o’clock the following/ next morning.

4. Lan asked me if/ whether I was interested in that Language Center.

5. Mrs. Chi said that they would spend their holiday in Da Lat the following/ next month.

Trên đây là Lý thuyết tiếng Anh Unit 4 lớp 9 Learning a foreign language.

Đánh giá bài viết
27 38.173
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm