Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Vietnam

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 5

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Vietnam

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Complete the second sentences with the same meaning

1. “Let’s go to the cinema tonight.” he suggested.

He suggested ___________________________________

2. "Never borrow money from friends," my father said.

My father suggested that __________________________

3. The ancient Champa dynasties built many elaborate temples and shrines. (believe)

______________________________________________

4. It is expected that the weather will be good tomorrow. (expected)

______________________________________________

5. A lot of people believe that the Prime Minister and his wife have separated.(believed)

______________________________________________

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Talking about Tay Phuong Pagoda means talking about a treasure of ____________, an invaluable cultural and historical heritage.

A. sculpture

B. objects

C. items

D.stone

2. Ha Noi's four sacred temples, the___________of Ha Noi. were built to defend the four directions (East, West, South, North) of the ancient Thang Long capital city.

A.energy

B.spirits

C.communication

D.feelings

3. It ___________ that the Perfume Pagoda is located in the interior of a cave to the top of the Huong Tich mountains.

A.says

B.is said

C.is spoken

D.is told

4. It _____________ that the Perfume Pagoda is located in the interior of a cave to the top of the Huong Tich mountains.

A. says

B. is said

C.is spoken

D.is told

5. The most important thing is that we _________ foreign tourists come back to Viet Nam again.

A. cause

B. should cause

C. will make

D. should make

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Vietnam

Complete the second sentences with the same meaning

1. He suggested going to the cinema that night

2. My father suggested that I should never/ shouldn’t borrow money from my friends

3. It is believed that the ancient Champa dynasties built many elaborate temoles and shrines

4. The weather is expected to be good tomorrow.

5. The Prime Minister and his wife are believed to have separated.

Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. B

3. B

4. A

5. D

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Vietnam. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 3 Teen Stress and Pressure, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 536
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm