Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 9 Unit 10 Space Travel

Tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Space Travel

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 9 Unit 10 Space Travel do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ nằm trong chủ đề Space travel ở Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 9 Unit 10 Space Travel

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Complete the sentences with the past simple or past perfect form of the verbs in brackets

1. After the doctor (examine) ___________ the child he (have) ___________ a talk with the mother.

2. The teacher (give) ___________ back the exercise books after he (corect) ___________them.

3. Mary (finish) ___________ her homework when her father (come) ___________home from his ofice

4. The sun ( rise) ___________ when the farmer (start) ___________ work.

Xem đáp án

1. After the doctor (examine) ____had examined _______ the child he (have) ____had_______ a talk with the mother.

2. The teacher (give) ____gave_______ back the exercise books after he (corect) ______had corected_____them.

3. Mary (finish) _____finished______ her homework when her father (come) _____had come______home from his ofice

4. The sun ( rise) ___rose________ when the farmer (start) ______had started_____ work

Circle the correct answer

1. Where (are you coming/ do you come) from? Are you American?

2. You look tired- Yes, (I’ve played/ I’ve been playing) basket ball.

3. Look! That man over there (wears/ is wearing) the same sweater as you

4. I wasn’t very busy. I (didn’t have / wasn’t having) much to do

5. Everything is going well. We (didn’t have/ haven’t had) any problems so far.

Xem đáp án

1. Where do you come from? Are you American?

2. You look tired- Yes, I’ve been playing basket ball.

3. Look! That man over there is wearing the same sweater as you

4. I wasn’t very busy. I didn’t have much to do

1. Everything is going well. We haven’t had any problems so far

Complete the second sentence in each pair so that it has similar meaning to the first sentence.

1. The team plays on the left. The team has never won the championship.

The team _____________________________________________________

2. Neil Armstrong and Buzz Aldrin planted an American flag on the moon. They spoke to President Richard Nixon after that.

Before Neil Armstrong and Buzz Aldrin _____________________________

3. They sent me a postcard of the hotel. They stayed there on holiday

They _________________________________________________________

4. You have to correct the mistakes. You’ve made mistakes in the letter.

You __________________________________________________________

5. Is this the man? This man accused you of stealing his wallet.

Is this _______________________________________________________

Xem đáp án

1. The team who / that plays on the left has never won the championship.

2. Before Neil Armstrong and Buzz Aldrin spoke to President Richard Nixon, they had planted an American flag on the moon.

3. They sent me a postcard of the hotel where They stayed on holiday

4. You have to correct the mistakes which You’ve made in the letter

5. Is this the man WHOSE accused you of stealing his wallet?

Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ ngữ pháp phổ biến từ Unit 10, có đáp án giúp học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9 .

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 9 Unit 10 Space Travel. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như  Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 9 Unit 9 English in the world, Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating Habits.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 551
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm