Ngữ pháp Unit 5 lớp 9 Wonders of Viet Nam

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh Unit 5 lớp 9 Wonders of Viet Nam dưới đây nằm trong seri tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 9 mới theo từng Unit mới nhất năm học 2020 - 2021 trên VnDoc.com. Ngữ pháp tiếng Anh 9 Unit 5 bao gồm 2 chuyên đề ngữ pháp chính: cấu trúc câu bị động khách quan và cấu trúc Ving hoặc Should sau Suggest.

I. Câu bị động đặc biệt trong tiếng Anh - Impersonal Passive

– Các động từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, think, find, understand, discover, prove, observe, estimate…

– Đối với các động từ tường thuật, ta dùng cấu trúc:

O: Tân ngữ; O’: Tân ngữ bị động

Câu chủ động: S + V + THAT + S’ + V’ + …

⇒ Câu bị động: It + be + V3/-ed + THAT + S’ + V’

Ví dụ:

People say that your father drink lots of beer. (Người ta nói rằng cha của em uống rất nhiều bia)

⇒ It is said that your father drink lots of beer.

They claimed that you got the highest score in the entrance exam. (Người ta quả quyết rằng em đạt điểm số cao nhất ở cuộc thi đầu vào)

⇒ It was claimed that you got the highest score in the entrance exam.

II. Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh

Một trong những cách thành lập câu đề nghị trong tiếng anh là sử dụng động từ ‘suggest’. Tuy vậy, ‘suggest‘ lại có nhiều cách dùng và mỗi các dùng đều có đặc điểm, lưu ý riêng. Dưới đây là các cách áp dụng câu đề nghị tiếng anh với động từ ‘suggest‘.

1. Suggest + V-ing:

Được dùng chủ yếu trong những tình huống trang trọng, để nói chung chung, không ám chỉ một người cụ thể nào.

I suggest going out for dinner, but my mom doesn’t want to eat out. (Tôi đề nghị ra ngoài ăn tối, nhưng mẹ tôi không thích đi ăn tiệm)

2. Suggest + (that) + S + should + V(bare)

Để đưa ra 1 đề xuất, ý kiến, khuyên ai nên làm gì (chúng ta có thể bỏ ‘that’ nếu ngữ cảnh không trang trọng).

They suggest (that) she should perform one more song. (Họ đề nghị (rằng) cô ấy nên hát thêm một bài nữa)

3. Suggest + (that) + S + subjunctive Verb

Đề nghị (rằng) ai làm gì

He suggest (that) we cook something to eat. (Anh ấy đề nghị chúng tôi nên nấu gì đó để ăn)

III. Bài tập vận dụng

Exercise 1: Give the correct form of verb in brackets

1. The bookseller suggested his customer (buy) __________ the newly released book a famous author.

2. My teacher suggests that we (use) __________ paperback dictionary to look up new words instead of using online dictionary.

3. It is suggested that children (learn) __________ a foreign language at an early age.

4. The tour guide suggested that we (try) __________ the local specialties.

5. My classmates suggest (throw) __________ a party to celebrate the Teacher’s Day.

Xem đáp án

1. The bookseller suggested his customer (buy) __ should buy / buy ___ the newly released book a famous author.

2. My teacher suggests that we (use) __ should use / use ___ paperback dictionary to look up new words instead of using online dictionary.

3. It is suggested that children (learn) __ should learn / learn _ a foreign language at an early age.

4. The tour guide suggested that we (try) _ should try / try _ the local specialties.

5. My classmates suggest (throw) __throwing___ a party to celebrate the Teacher’s Day.

Exercise 2: Reorder these words to have correct sentneces

1. believed / people / will / is / on / Mars / future / the / widely / It / that / live / in.

_______________________________________________

2. in / It / Vietnam / is / that / should / believed / rickshaw / by / travelling / try / tourists.

_______________________________________________

3. that / that / there / many / cottages / It / many / was / rumored / picturesque / village / in.

_______________________________________________

4. it / yesterday / that / Jim / would / meeting / to / come / the / Was / expected?

_______________________________________________

Xem đáp án

1. It is widely believed that people will live on Mars in the future.

2. It is believed that tourists should try travelling by rickshaw in Vietnam.

3. It was rumored that there were many picturesque cottages in that village.

4. Was it expected that Jim would come to the meeting yesterday?

Rewrite the following sentences with the given words

1. People know that cars pollute the environment.

It …………………………………………………………………….

Cars …………………………………………………………………

2. People believe that the robber has worked in the bank.

It …………………………………………………………………….

The robber …………………………………………………………..

3. Many people believe that she is an honest person.

It …………………………………………………………………….

She..………………………………………………………………….

4. They think that the president will arrive soon.

It …………………………………………………………………….

The president ……………………………………………………….

5. It is reported that many passengers died in the crash

People ………………………………………………………………

Many passengers ……………………………………………………

Xem đáp án

1. It is known that cars pollute the environment.

Cars are known to pollute the environment.

2. It is believed that the robber has worked in the bank.

The robber is believed to have worked in the bank

3. It is believed that she is an honest person.

She is believed to be an honest person.

4. It’s thought that the president will arrive soon.

The president is thought to arrive soon.

5. People report that many passangers died in the crash

Many passengers are reported to have died in the crash

Change the following active sentences into passive

1. No one expected that I would fail the final exam.

___________________________________________

2. Do you think that they will have the chance to visit that place?

___________________________________________

3. They expected that this summer holiday would be swelteringly hot.

___________________________________________

4. They reported that a vast area of forest in my hometown was destroyed.

___________________________________________

5. Did they believe that the information was true?

___________________________________________

6. Did anyone hope that there would be a significant change in the standards of living?

___________________________________________

Xem đáp án

1. It wasn’t expected that I would fail the final exam.

2. Is it thought that they will have the chance to visit that place?

3. It was expected that this summer holiday would be swelteringly hot.

4. It was reported that a vast area of forest in my hometown was destroyed.

5. Was it believed that the information was true?

6. Was it hoped that there would be a significant change in the standards of living?

Trên đây là toàn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh Unit 5 Tiếng Anh 9 Wonders of Viet Nam sách mới.

Đánh giá bài viết
4 15.957
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Uyên Hoàng
  Uyên Hoàng

  Có video bài giảng kh ạ?

  Thích Phản hồi 10:51 20/07

  Tiếng Anh lớp 9

  Xem thêm