Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 8 Tourism

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 8

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 8 Tourism do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 8 Tourism

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Spring water slowly flows through the cavern, _________ limestone.

A. forming

B. carving

C. eroding

D. featuring

2. With its __________ climate, the country attracts both winter and summer sports enthusiasts.

A. extreme

B. wet

C. harsh

D. varied

3. Ha Long Bay has twice been ______________ by UNESCO as a World Natural Heritage Site

A. experienced

B. recognized

C. discovered

D. developed

4. Secondary schools offer a wide ___________ of subjects.

A. field

B. scope

C. list

D. range

5.If you don't know the language, you may have to use ____________ language.

A. hand

B. gesture

C. head

D. signal

Xem đáp án

1. D

2. C

3. B

4. D

5. D

Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it.

1. I am terribly sorry, I thought you were a friend of Anna’s.

I took _________________________________

2. Although she was busy, she managed to find the time to proofread for me.

Busy __________________________________

3. I would prefer you do computer science.

I’d rather_______________________________

4. This is the best essay I have ever written.

Never _________________________________

5. I assumed that she would learn how to take shorthand after this course.

I took it _______________________________

Xem đáp án

1. I took you for a friend of Anna’s, I am sorry.

2. Busy as she was, she managed to find the time to proofread for me.

3. I’d rather you did computer science.

4. Never have I written such a good essay / a better essay than this.

5. I took it for granted that she would learn how to take shorthand after this course.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 8 Tourism. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating habits, Luyện nghe Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating habits.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 2.159
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm