Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 3 SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 3 Teen stress and pressure

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 3 SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm Unit 3: Teen stress and pressure (Áp lực và căng thẳng tuổi thiếu niên) các phần: Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 9 mới - thí điểm), Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 9 mới - thí điểm), Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới - thí điểm).

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 4 SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 4 COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 4 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 1 (Unit 1-2-3)

Unit 3 lớp 9: Skills 2 (phần 1 → 5 trang 33 SGK Tiếng Anh 9 mới - thí điểm)

1a. Listen to an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine.(Nghe bài phỏng vấn cô Sweetie, chuyên mục lời khuyên của tạp chí 4Teen.)

b. Choose the best answer. (Chọn câu trả lời đúng nhất)

1. Miss Sweetie likes her work as an advice columnist.

2. She is no longer in her adolescence.

3. She thinks giving advice to people is not easy.

4. It takes time for her to come up with a piece of advice.

5. She thinks to give good advice we need to empathise with people.

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

1. She feels like she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.

2. She said it's most important that we put ourselves in other people's shoes.

3. Because language should be used sensitively so: hat the person can get over the negative feelings.

3. Which of the following expressions are more likely to be used by Miss Sweetie when she gives advice? (Cụm nào sau đây có khả năng được cô Sweetie dùng khi đưa ra lời khuyên.)

1. No

2. Yes

3. No

4. No

5. Yes

4. Look at 2, A closer look 1 and give one piece of advice to each student. (Nhìn vào bài 2 phần A closer Look 1 và đưa ra lời khuyên cho mỗi học sinh.)

B. I know how you feel, but I don't think you should worry about this change. It's normal, and it shows that you're growing up.

C. If I were you, I wouldn't have too high expectations. I would do my best in the exam, but I don't think it's a good idea to feel so stressed.

D. Have you thought about telling this to your parents? They might think of a good solution to help you.

E. It might help to consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one.

F. It might be a good idea to talk about this to someone. Have you thought about turning to your teacher for help?

5. Write a short note to Miss Sweetie to her for advice about a problem at school or with your friends. Use the "Asking advice" box on SKILLS 1, page 32 to you. Sign the letter with a made-up name not your real name. (Viết một thông điệp ngắn gửi đến cô Sweetie để xin cô ấy lời khuyên vể một vấn đề ở trường hoặc với các bạn của em. Sử dụng khung "Xin lời khuyên" ở KỸ NĂNG 1 trang 32 để giúp em. Ký tên dưới bức thư bằng tên giả không phải tên thật của em.)

Dear Miss Sweetie,

I am in grade 9 at a school in city. I love my school, my teacher and my parents.

But this year, I have to learn too much. My parents want me to become an engineer so I must try my best to enter the best university. Beside that, I have to come to center to learn English. My weekend is also fully booked with music class, swimming class... I don't have time for myself. I don't know how to tell with my parents about this problem. Coud you give me some advice about this?

Unhappy

b. As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note. Write a short answer (2-3 sentences) to give advice about the problem. Use the "Giving advice" box above for help. (Cả lớp đặt các thông điệp trong 1 cột và làm nhiều thông điệp khác nhau. Viết một câu trả lời ngắn (2-3 câu) để cho lời khuyên về vấn đề. Sử dụng khung "Cho lời khuyên" trong khung ở trên đế tham khảo.)

Unit 3 lớp 9: Looking back (phần 1 → 5 trang 34 SGK Tiếng Anh 9 mới - thí điểm)

1. Put yourself in these teens' shoes. Choose the TWO best words to describe your feelings in the following situations. (Đặt vị trí của bạn vào vị trí của những người trẻ. Chọn 2 từ tốt nhất để miêu tả cảm xúc của bạn trong những tình huống sau.)

1. excited/ delighted.

2. frustrated/ upset.

3. tense/ stressed.

4. worried/ tense.

5. disappointed/ frustrated.

6. emotional/ depressed.

2. Use the following prompts to say something to the students in. (Sử dụng những lời khuyên sau để nói với học sinh ở bài 1.)

1. Congratulations! Well done! You did a really great job.

2. You must have been really disappointed./ If I were you, I would talk to my parents.

3. Stay calm. Everything will be all right./ It might be a good idea to have a break when you feel too stressed.

4. I understand how you feel./ It might help to consider talking about this to someone?/ Have you thought about calling a counselling services.

5. I understand how you feel./ It might help to consider focusing on the good points of the presentation rather than only the weak points.

6. You must have been really emotional./ I understand how you feel.

3. Give at least two examples for each of these sets of skills. (Đưa ra ít nhất 2 ví dụ cho mỗi kĩ năng sau.)

1. concentrate on doing something; organise your timetable.

2. control feelings; know how to get over negative feelings.

3. cooperate with others; communicate well.

4. know how to act in emergencies; know when to stop taking risks.

5. cook for oneself and others; manage a small budget.

4. Rewrite the following in reported speech. (Viết lại câu sau bằng lời nói gián tiếp.)

1. She said she was really stressed out, and that she had had three sleepless nights thinking about her exam.

2. He said he couldn't concentrate because it was too noisy in there.

3. She said she had been very upset at first but she was fine then.

4. He said he didn't think taking risks too often was a good idea.

5. She said he would take a cooking class before he went to college.

6. He said he really wished he could make informed decisions.

5. Rewrite the underlined phrases in the following text, using question words + fo-infinitives. (Viết lại những cụm được gạch chân trong đoạn văn dưới đây, sử dụng cấu trúc từ để hỏi + to V)

1. Today I'm going to tell you what to do in case of fire.

2. Be sure you know where to find the nearest exit or stairway.

3. You should know how to activate the fire alarm.

4. You should know what number to call to report the fire and ask for help.

Hướng dẫn dịch

Trong bài học kĩ năng sống của chúng ta vào tuần trước, lớp chúng ta đã có một chuyến thăm một cảnh sát phòng cháy và đây là những gì anh ấy bảo chúng ta: "Hôm nay tôi sẽ nói với các bạn những gì các bạn nên làm trong trường hợp hỏa hoạn. Nếu có một vụ cháy, hãy bình tĩnh. Hãy đảm bảo rằng bạn biết bạn có thể tìm được lối thoát hoặc cầu thang bộ gần nhất ở đâu. Không nên sử dụng thang máy. Trước khi rời khỏi, hãy đóng tất cả các cánh cửa phía sau bạn. Bạn nên biết làm thế nào để kích hoạt báo cháy và la lên "cháy". Bạn nên biết số điện thoại nào cần gọi để thông báo cho đội cứu hỏa và kêu cứu. Ở Việt Nam là 114. Số điện thoại này miễn phí và bạn có thể gọi bất cứ lúc nào từ số di động hoặc số bàn mà không cần bấm mã vùng.

6. Work in pairs. Look at the notes of the two callers from 4, SKILLS 1 and give them some advice. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào những chú thích 2 người gọi điện ở bài 4, phần Skills 1 và cho họ lời khuyên.)

Unit 3 lớp 9: Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới - thí điểm)

Teen support group

Work in groups. Prepare some ideas for a teen

Support group in your school:

study skills group

life skills group

social skills group

emotion control skills group

career planning group

Choose one idea and think about how to set up the support group, focussing on the following questions:

What is the name of the support group.

How is the group organised?

How does it help teens?

Present your group's ideas to the rest of class. Get their feedback.

Làm việc theo nhóm. Chuẩn bị các ý tưởng

Hỗ trợ nhóm ở trường:

Kĩ năng học nhóm

Kĩ năng sống

Kĩ năng xã hội

Kĩ năng kiểm soát cảm xúc

Kĩ năng lên kế hoạch nghề nghiệp

Chọn 1 ý tưởng và nghĩ xem làm thế nào để thiết lập nên nhóm hỗ trợ, tập trung vào các câu hỏi sau.

Tên nhóm hỗ trợ là gì?

Nhóm được tổ chức như thế nào?

Nó có giúp các bạn thanh thiếu niên không?

Thuyết trình kế hoạch với cả lớp và nhân những góp ý của các bạn

Đánh giá bài viết
5 4.348
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm