Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 6

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 6: THEN AND NOW hướng dẫn soạn bài và trả lời các câu hỏi tiếng anh lớp 9 Unit 6. Tài liệu này sẽ giúp thầy cô và các em giảm thời gian soạn bài và chuẩn bị bài, có nhiều thời gian ôn tập để kết quả học tập tốt hơn.

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 8: TOURISM

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Saving energy

Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Saving energy có đáp án

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 7: RECIPES AND EATING HABITS

GETTING STARTED

Bắt đầu (Tr.60 SGK)

Trường của chúng ta ở quá khứ

1. Listen and read - Nghe và đọc.

 • Duong: Can you believe it's the school's 60th anniversary?
 • Phuc: I know! I really like the photo exhibition. It's fascinating to see how the school used to look.
 • Duong: Right! The photos explain a lot about our school in the past.
 • Tom: Look - these two pictures were taken in 1970.
 • Phuc: Wow, that long ago? The school looks more like thatched houses with paddy fields all around. You can see there were only a few classrooms and the walls were made of mud and straw and, look - trenches!
 • Duong: I think that was during the war so it was necessary to have the trenches right there.
 • Tom: Ha... the students in this picture are wearing rubber sandals and straw hats.
 • Nhi: Hey, and these pictures were taken in 1985. Look at the broken tiled roof and wooden window frames... and some of them are missing.
 • Duong: Yes, I can't imagine how those student could study in such poor conditions!
 • Phuc: Right! Things have improved considerab y now. We have everything... comfortab-e classrooms, learning facilities like compute - rooms...
 • Nhi: Yeah, we also have nice uniforms and prope* shoes. We're much luckier these days... But, I'm not sure our grades are better...

Dịch:

Dương: Bạn có thể tin rằng đã là kỉ niệm 60 năm thành lập trường rồi không?

Phúc: Mình biết! Mình thật sự rất thích tấm ảnh triển lãm. Thật là thú vị để nhìn thấy ngôi trường đã từng trông như thế nào.

Dương: Phải rồi! Những bức ảnh giải thích nhiều về trường của chúng ta ở quá khứ.

Tom: Nhìn nè - 2 tấm ảnh này được chụp vào năm 1970.

Phúc: Ô, thật là lâu quá nhỉ? Ngôi trường trông như những ngôi nhà tranh với đồng lúa xung quanh. Bạn có thể thấy chỉ có vài lớp học và tường được làm từ bùn và rơm và, nhìn này các rãnh!

Dương: Mình nghĩ đó là suốt thời kì chiến tranh vì vậy cần thiết để có các rãnh ở ngay đó.

Tom: Ha... các học sinh trong ảnh này mang dép cao su và đội nón rơm.

Nhi: Này, những bức ảnh này được chụp vào năm 1985. Nhìn mái ngói vỡ và khung cửa sổ bằng gỗ nè... và chúng đã bị mất 1 ít.

Dương: Vâng. Mình không thể tưởng tượng được làm thế nào mà những học sinh đó có thể học trong điều kiện nghèo nàn như vậy.

Phúc: Phải rồi! Mọi thứ đã được cải thiện đáng kể ngày nay. Chúng ta có mọi thứ... các phòng học thoải mái, phương tiện học tập như phòng máy tính...

Nhi: Yeah, chúng ta cũng có đồng phục đẹp và giày riêng biệt. Ngày nay chúng ta may mắn hơn rất nhiều... nhưng mình không chắc là trình độ của chúng ta cao hơn...

a. Đặt 1 từ/ cụm từ trong khung dưới mỗi bức tranh.

thatched house facilities tiled roof

trench rubber sandals photo exhibition

Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm Unit 6: THEN AND NOW

1. trench: hào giao thông 2. tiled roof: mái ngói

3. facilities: phương tiện 4. photo exhibition: triển lãm tranh

5. rubber sandals: dép cao su 6. thatched house: nhà tranh

b. Tìm 1 từ trong đoạn hội thoại có nghĩa:

1. anniversary: lễ kỉ niệm 1 năm quan trọng

2. fascinating: rất thú vị 3. missing: không có ở đó

4. conditions: diều kiện 5. improved: cải thiện

c. Đọc các nhận định bên dưới và quyết định xem các thông tin là đúng (T) hay sai (F) hoặc không được cung cấp (NG).

1. Ngôi trường được tìm thấy vào đầu thế kỉ 20. (F)

—> It was founded in the 1960s.

Nó được tìm thấy vào những năm 1960.

2. Ngôi trường lúc ban sơ được bao bọc bởi những cánh đồng. (T)

3. Trong suốt những năm 1970, các học sinh được ăn mặc đẹp. (F)

—> They wore rubber sandals and straw hats.

Họ mang dép cao su và đội nón rơm.

4. Học sinh những năm 1980 học tốt hơn ở năm 1970. (NG)

5. Ngôi trường ngày nay đã được trang bị tốt hơn nhiều. (T)

d. Đọc đoạn hội thoại lần nữa và trả lời các câu hỏi.

1. Cuộc nói chuyện diễn ra khi nào?

The conversation takes place on the school's 60 anniversary.

Cuộc nói chuyện diễn ra vào lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường.

2. Tại sao Phúc nói rằng triển lãm tranh thì rất thú vị?

Because it explains a lot about how the school was in the past.

Bởi vì nó giải thích nhiều về ngôi trường như thế nào ở quá khứ.

3. Điều gì khác thường ở trường vào năm 1970?

There were trenches outside the classrooms.

Có các rãnh ở bên ngoài lớp học.

4. Ngôi trường thế nào vào năm 1985?

The roof was made of tiles and some tiles was broken. The window frames was made of wood and some of them were missing.

Mái được lợp ngói và một vài miếng ngói đã vỡ. Khung cửa sổ được làm bằng gỗ và một số chúng bị mất.

5. Các học sinh học được gì từ buổi triển lãm tranh?

They can learn that they are lucky to have such great learning facilities nowadays.

Họ có thể học được rằng họ may mắn để có các phương tiện học tập tuyệt như vậy ngày nay.

GHI NHỚ!

Khi chúng ta muốn diễn tả những thay đổi, chúng ta có thể sử dụng tính từ để bổ nghĩa cho danh từ và trạng từ để bổ nghĩa cho động từ.

Ex: There have been considerable changes in ihe last decade.

Có những thay đổi đáng kể từ thập kỉ trước.

Our environment has been gradually polluted.

Môi trường của chúng ta dần dần ô nhiễm.

2. Complete each sentence with a word from the REMEMBER! box which has the same meaning as the words in brackets.

Hoàn thành mỗi câu với 1 từ từ phần GHI NHỚ có cùng nghĩa với các từ trong ngoặc đơn.

1. slight

Có sự khác nhau không đáng kể ở chính sách quốc gia khi so sánh với 2 năm trước.

2. dramatically

Hệ thống giao thông ở Hà Nội đã được nâng cấp 1 cách ấn tượng qua 10 năm qua.

3. significantly

Cuộc sống của người Việt Nam đã cải thiện đáng kể.

4. considerable

Có sự thay đối đáng kể trong cách con người làm việc.

5. gradual

Có sự tăng dần trong thu nhập của người dân trong 10 năm qua..

 • 1. There have been ___slight____ differences in the country's policies as compared to two years ago. (minor)
 • 2. The traffic system in Ha Noi has been ___dramatically ___ upgraded over the last ten years, (suddenly and to a great degree)
 • 3. Vietnamese people's lives have been___ significantly ___ improved. (enough to make a difference)
 • 4. There have been ___considerable___ changes in the way people work, (quite large)
 • 5. There has been a ___gradual___ increase in peoples income over the last ten years. (little by

3. Interview your teacher about the features of your school when she/he started teaching here. Then use the information provided to talk about the changes to your school.

Phỏng vấn giáo viên của em về các đặc điểm của trường em khi thầy ấy/ cô ấy bắt đầu dạy ở đây. Sau đó sử dụng thông tin được cung cấp để nói về các thay đổi đối với trường em.

A CLOSER LOOK 1

XEM KỸ LẠI 1 (Tr.62 SGK)

Từ vựng

1. Đặt 1 từ/ cụm từ dưới mỗi bức tranh.

1. tram: tàu điện

2. flyover: cầu vượt

3. elevated walkway: lối đi dành cho người đi bộ

4. sky train: tàu điện trên cao

5. underpass: đường hầm cho người đi bộ qua đường

6. tunnel: đường hầm

2. Điền vào chỗ trống với mỗi từ ở mục 1, đưa về số nhiều nếu cần.

1. tunnel

Đường hầm Hải Vân dài 6,28km.

2. elevated walkways

Nhờ vào các lối đi dành cho người đi bộ, các bộ hành có thể an toàn hơn nhiều.

3. flyover

Cầu vượt là 1 cây cầu mang 1 con đường trên 1 con đường khác.

4. sky train

Đường ray chạy phía trên đầu gọi là tàu điện trên cao.

5. underpass

Một con đường hoặc 1 lối đi chạy dưới 1 con đường khác hoặc đường ray thì gọi là đường hầm.

6. tram

Âm thanh lenh keng của tàu điện ở Hà Nội vào những năm 1970 đã đi sâu vào tiềm thức của người dân.

3. Nối 1 từ/ cụm từ trong cột bên trái với định nghĩa ở cột bên phải.

1 - f: gia đình mở rộng - hơn 2 thế hệ sống cùng nhau như 1 gia đình

2 - b: chịu đựng - có khả năng chấp nhận những gì mà người khác nói hoặc làm thậm chí nếu bạn không đồng ý với điều đó

3 - e: hợp tác - làm việc cùng nhau với người khác hướng về 1 mục đích chung

4 - d: thông cảm - tử tế với ai đó người bị tổn thương hoặc buồn; thể hiện rằng bạn thấu hiểu và quan tâm đến vấn đề của họ

5 - c: ngoan ngoãn - sẵn sàng làm những gì bạn được bảo làm

6 - a: gia đình hạt nhân - ba mẹ và các con sống cùng nhau trong 1 gia đình

4. Điền vào mỗi chỗ trống với 1 từ/ cụm từ ở mục 3.

1. extended family

Ông bà của chúng ta từng sống trong 1 gia đình mở rộng.

2. sympathetic

Mẹ tôi là 1 người phụ nữ đáng mến. Bà ấy luôn quan tâm đến việc chúng tôi cảm thấy thế nào.

3. obedient

Tụi con trai sẵn sàng làm những gì bạn muốn chúng làm. Chúng thật sự rất ngoan.

4. tolerant

Cô ấy vị tha với bọn trẻ thậm chí khi chúng cư xử sai.

5. nuclear family

Ngày nay gia đình hạt nhân trở nên phố biến ở các thành phố.

6. cooperative

Để học sinh làm việc trong nhóm, cô ấy hy vọng chúng có thể học để hợp tác với nhau.

Phát âm

Nhấn vào tất cả các từ trong câu

Điển hình, 1 câu có 1 từ hoặc âm tiết cần nhấn mạnh hơn phần còn lại của âm tiết nhấn trong các từ nội dung. Tuy nhiên, ở 1 số câu thường thể hiện sự thôi thúc hoặc ngạc nhiên, tất cả các từ đều quan trọng. Vì vậy, chúng ta đặt dấu nhấn vào âm tiết của mỗi từ. Các câu với tất cả các từ được nhấn có thể có mẫu bên dưới:

OO Watch out! (Coi chừng) OoO Hurry up! (Nhanh lên)

OOo Say sorry! (Nói xin lỗi) OOO Don't come back! (Đừng quay lại)

5. Viết mỗi câu trong khung cạnh mẫu của nó. Sau đó lắng nghe, kiểm tra và lặp lại.

1. OO - I know!; That long?; Don't cry! 2. OoO - Go away!

3. OOo - Keep going! 4. OOO - Don't turn left!

6. Em sẽ nói gì trong mỗi tình huống này? Làm 1 câu cho mỗi bức tranh. Viết 1 mẫu nhấn dưới bức tranh. Sau đó thực hành đọc lớn tất cả các câu.

Đánh giá bài viết
7 2.084
Sắp xếp theo
  Tiếng Anh phổ thông Xem thêm