Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Writing a description of how children in the past studied without technology

Writing a description of how children in the past studied without technology do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 học tập hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Writing a description of how children in the past studied without technology

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description of how children in the past studied without technology

I. Dàn ý chi tiết

Đây là những gợi ý về cách viết miêu tả ngắn về loại phương tiện học tập hiện có nhưng mà trong quá khứ học sinh học mà không cần loại phương tiện này

- What facility it is (Phương tiện ấy là gì?)

=> Projector (máy chiếu), USB, computer (máy tính),…

- What it is used for (Nó được dùng để làm gì?)

- How students did the job in the past when they didn’t have it (Học sinh thời đó học như thế nào khi không có những thiết bị này?)

- How you feel about the change (Bạn cảm thấy như thế nào về sự thay đổi nay?)

II. Bài viết tham khảo

Bài viết số 1: Máy chiếu

Students didn’t have a chance of studying with projectors twenty years ago. Nowadays, these devices have been widely used for displaying presentations in classrooms. In the past, most teacher relied solely on books and blackboards, however the method made students feel boring and hardly focus on the lessons. Moreover, some pictures, drawings or objects used for illustration were not big enough for all students to see clearly, which led them to crowd into a place to see these pictures. Apparently, modern projectors connected to computers allow teachers to deliver lessons effectively through vivid presentations and get students more involved in the learning process. To sum up, projectors is one of the most effective studying devices for both teachers and students.

Hướng dẫn dịch:

Hai mươi năm trước, học sinh không có cơ hội học tập bằng máy chiếu. Ngày nay, thiết bị này được sử dụng phổ biến cho việc trình chiếu bài giảng trên lớp học. Trong quá khứ, hầu hết giáo viên chỉ dạy duy nhất trên sách giáo khoa và bảng đen, tuy nhiên phương pháp này khiến học sinh cảm thấy chán và mất tập trung trong các tiết học. Hơn nữa, một vài tranh ảnh hay đồ vật được sử dụng để minh họa không đủ to để học sinh nhìn rõ, điều này khiến họ phải tập trung đông lại một chỗ để xem. Hiện nay, máy chiếu hiện đại được kết nối với máy tính cho phép giáo viên truyền tải bài học một cách hiệu quả thông qua các bản trình chiếu sinh động và khiến học sinh thích thú trong quá trình học, Tóm lại, máy chiếu là một trong những công cụ học tập hiệu quả nhất cho giáo viên lẫn học sinh.

Bài viết số 2: USB

Student twenty years ago never knew about the amazing benefits of USB. That’s why people collected and bought lots of books, pictures or magazines, which made them waste lots of money and not enough space to contain these items in their houses. Furthermore, when the items were lost, they had to do or buy it again. Nowadays, USB is invented to solve the problem. USB can store thousands of materials without worrying about being lost. Even users can restore materials in short time. When learning, USB brings many advantages. Learners can find materials that they restore without going to library. Finally, USB is an important device in studies.

Hướng dẫn dich:

Học sinh hai mươi năm trước không bao giờ biết đến những lợi ích thú vị của USB. Đó là lý do tại sao họ đã sưu tầm và mua rất nhiều sách, tranh ảnh và tạp chí, điều này khiến cho họ tốn rất nhiều tiền bạc và không đủ diện tích ở nhà để chứa những đồ vật này. Hơn nữa, nếu như những đồ vật này bị mất thì họ chỉ có cách làm lại hoặc mua lại chúng. Nhưng ngày nay, USB đã được phát minh và giải quyết những vấn đề này. USB giúp người dùng lưu trữ hàng trăm tài liệu mà không lo bị mất hay thất lạc. Thậm chí người sử dụng có thể phục hồi tài liệu trong thời gian ngắn. Khi học tập, USB mang lợi sự tiện lợi cho người học, họ có thể tìm nhiều tài liệu mà họ đã lưu trữ cùng 1 lúc mà không cần tốn thời gian đến thư viện. Cuối cùng, USB là thiết bị quan trọng trong học tập

Bài viết số 3: Internet

One of useful learning facilities that was not available twenty years ago is possibly Internet. In the past, to prepare an assignment, students have to spend much time on reading and sorting information in the school library. Furthermore, they had to meet face-to-face their teacher to communicate related information. However, Internet was invented to reduce these disadvantages. Learners can surf the Internet and find information in few seconds. Moreover, they can communicate with their teacher through face time in the Internet, which leads to save time and enhance their studying quality. Internet is considered as one of the important inventions in the human beings.

Hướng dẫn dịch:

Một trong những thiết bị học tập hữu ích mà không có sẵn cách đây hai mươi năm có thể là Internet. Trong quá khứ, để chuẩn bị cho một bài luận văn, học sinh phải tốn nhiều thời gian để lên thư viện đọc tài liệu và chắt lọc thông tin. Sau đó, họ phải gặp trực tiếp giáo viên để trao đổi về những điều liên quan đến bài luận. Tuy nhiên, Internet ra đời đã giúp giải quyết những sự bất tiện này. Người học có thể lướt web và tìm kiếm thông tin chỉ trong vài giây. Hơn thế nữa, họ có thể trao đổi với người hướng dẫn thông qua Internet. Điều này giúp cho tiết kiệm thời gian và người học có thể nâng cao chất lượng học tập một cách tốt hơn. Internet được coi là phát minh vĩ đại nhất của loài người.

Viết 1 đoạn văn tiếng Anh chủ đề học sinh ngày xưa làm thế nào để học mà không có cơ sở vật chất đó số 4

Projector had not been used in the classroom for study before 20 years ago. This facility makes the lessons more interesting, especially in natural science subjects including Physics, geography, chemistry,…, the scientific events are illustrated through videos, pictures, and sounds. Students are usually amazed at how things happen on the screen, and they understand clearly about the lessons. This huge screen helps children to focus more on the lessons and not feel boring as the traditional teaching method. Before this device is used, teachers meet difficult explaining and conveying the natural events to students. They must utilize pictures or draw on the board by chalks, which took time but not effective. In my opinion, using projector is a great change, saves time in teaching and keep children engaged. It also provides more information in an effective and detailed way. Besides, this change will be continued thanks to the development of technology and Internet.

Bài dịch

Máy chiếu không được sử dụng trong lớp học để học tập trước 20 năm trước. Thiết bị này làm cho các bài học thú vị hơn, đặc biệt là trong các môn khoa học tự nhiên bao gồm Vật lý, Địa lý, Hóa học, ..., các hiện tượng khoa học được minh họa qua video, hình ảnh và âm thanh. Học sinh thường kinh ngạc trước những điều xảy ra trên màn hình, và chúng hiểu rõ về các bài học. Màn hình rộng này giúp trẻ tập trung nhiều hơn vào bài học và không cảm thấy nhàm chán như phương pháp giảng dạy truyền thống. Trước khi thiết bị này được sử dụng, giáo viên gặp khó khăn trong việc giải thích và truyền đạt các sự kiện tự nhiên cho học sinh. Họ phải sử dụng hình ảnh hoặc vẽ lên bảng bằng phấn, tốn thời gian nhưng không hiệu quả. Theo tôi, sử dụng máy chiếu là một sự thay đổi lớn, tiết kiệm được thời gian trong giảng dạy và giữ trẻ em tham gia. Nó cũng cung cấp thêm thông tin một cách có hiệu quả và chi tiết. Bên cạnh đó, sự thay đổi này sẽ được tiếp tục nhờ sự phát triển của công nghệ và Internet.

Topic how students in the past studied số 5

It is most likely that students twenty years ago were not able to enjoy the Internet in their studies. That's why it took them a lot of time, energy, and even money, to do a project that we can now easily complete in one or two days. For example, when being asked to write an assignment about past habits, the students had to go to the library, look for books on the topic, read the books, and hand-write any information that they thought was useful for their assignment.They would also have to meet with some old people and talk to them about the past. At home, they had to hand-write their assignment, possibly with a lot of erasing and rewriting of the first draft. After finishing the draft, they had to write a clean copy on another piece of paper for submission.

Bài dịch

Hầu hết học sinh hơn 20 năm trước không thể sử dụng Internet trong việc học của họ. Đó là lý do tại sao mất rất nhiều thời gian, năng lượng, và thậm chí cả tiền bạc, để làm một dự án mà chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành trong một hoặc hai ngày. Ví dụ, khi được yêu cầu viết một bài tập về các thói quen trong quá khứ, học sinh phải vào thư viện, tìm sách về chủ đề, đọc sách và viết tay bất kỳ thông tin nào mà họ cho là hữu ích cho việc được giao của họ, họ cũng sẽ phải gặp một số người già và nói chuyện với họ về quá khứ. Ở nhà, họ phải viết tay, có thể với rất nhiều tẩy xoá và viết lại bản dự thảo đầu tiên. Sau khi hoàn thành dự thảo, họ đã phải viết một bản sao sạch sẽ trên một mảnh giấy để nộp.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Writing a description of how children in the past studied without technology.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm