Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 9

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 9

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Find the word which has a different sound in the underlined part

1. A. campus

B. practice

C. language

D. favorite

2. A. speak

B. need

C. heart

D. read

3. A. school

B. scholarship

C. chemistry

D. children

Choose the word which has a different stress pattern from the others

1. A. simplicity

B. American

C. obedient

D. flexible

2. A. provide

B. bilingual

C. immersion

D. rusty

Choose the correct answer A, B, C or D

6. Are you someone who can read and write well in English but cannot speak _________?

A. fluency

B. a fluency

C. fluent

D. fluently

7. Try to __________ the meaning of words rather than going straight for your dictionary.

A. decide

B. except

C. judge

D. guess

8. The children _________ attend that English school receive good education.

A. which

B. whose

C. who

D. whom

9. They could understand our conversation if they _______ some English.

A. will know

B. know

C. knew

D. would know

10. It’s an important part of your cultural identity to keep your _______ in speaking English.

A. accent

B. skill

C. vocabulary

D. language

Rewrite the following sentence using a relative clause

11. Nam Dinh is a city. I was born and grew up there.

____________________________________________

12. The man made me sad the most. I love him with all my heart.

____________________________________________

13. The gentleman was very young. He was introduced as the most successful businessman.

____________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 9

Find the word which has a different sound in the underlined part

1. D

2. C

3. D

Choose the word which has a different stress pattern from the others

4. D

5. D

Choose the correct answer A, B, C or D

6. D

7. D

8. C

9. C

10. A

Rewrite the following sentence using a relative clause

11. Nam Dinh is the city where I was born and grew up.

12. The man whom I love with all my heart made me sad the most

13. The gentleman who was introduced as the most successful businessman was very young

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 9. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 8 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 824
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm