Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit, Hướng dẫn viết đoạn văn tiếng Anh về Một cơ sở vật chất mà 20 năm trước không có do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Luyện viết Writing- Skills 2 tiếng Anh 9 Unit 4 SGK Life in the past bao gồm nhiều đoạn văn mẫu tiếng Anh khác nhau giúp các em lên dàn ý đoạn văn bằng tiếng Anh hiệu quả.

Dàn ý cách viết đoạn văn tiếng Anh về cách học ngày xưa của học sinh

Bài tập 4 SGK tiếng Anh lớp 9 mới Unit 4 Life in the past Skills 2 Writing

4. Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description of how students in the past studied without that facility.

In your writing, you should include:

- what facility it is

- what it is used for

- how students did the job in the past when they didn't have it

- how you feel about the change

Chọn một cơ sở vật chất không được sử dụng cách đây 20 năm rồi viết 1 đoạn văn về chủ đề học sinh ngày xưa làm thế nào để học mà không có cơ sở vật chất đó.

Trong bài viết nên có:

- Đó là cái gì?

- Nó được sử dụng vào việc gì?

- Học sinh phải làm gì nếu không có nó?

- Bạn cảm thấy thế nào về sự thay đổi đó?

Topic how students in the past studied - Bài viết số 1

Projector had not been used in the classroom for study before 20 years ago. This facility makes the lessons more interesting, especially in natural science subjects including Physics, geography , chemistry,…, the scientific events are illustrated through videos, pictures, and sounds. Students are usually amazed at how things happen on the screen, and they understand clearly about the lessons. This huge screen helps children to focus more on the lessons and not feel boring as the traditional teaching method. Before this device is used, teachers meet difficult explaining and conveying the natural events to students. They must utilize pictures or draw on the board by chalks, which took time but not effective. In my opinion, using projector is a great change, saves time in teaching and keep children engaged. It also provides more information in an effective and detailed way. Besides, this change will be continued thanks to the development of technology and Internet.

Hướng dẫn dịch

Máy chiếu không được sử dụng trong lớp học để học tập trước 20 năm trước. Thiết bị này làm cho các bài học thú vị hơn, đặc biệt là trong các môn khoa học tự nhiên bao gồm Vật lý, Địa lý, Hóa học, ..., các hiện tượng khoa học được minh họa qua video, hình ảnh và âm thanh. Học sinh thường kinh ngạc trước những điều xảy ra trên màn hình, và chúng hiểu rõ về các bài học. Màn hình rộng này giúp trẻ tập trung nhiều hơn vào bài học và không cảm thấy nhàm chán như phương pháp giảng dạy truyền thống. Trước khi thiết bị này được sử dụng, giáo viên gặp khó khăn trong việc giải thích và truyền đạt các sự kiện tự nhiên cho học sinh. Họ phải sử dụng hình ảnh hoặc vẽ lên bảng bằng phấn, tốn thời gian nhưng không hiệu quả. Theo tôi, sử dụng máy chiếu là một sự thay đổi lớn, tiết kiệm được thời gian trong giảng dạy và giữ trẻ em tham gia. Nó cũng cung cấp thêm thông tin một cách có hiệu quả và chi tiết. Bên cạnh đó, sự thay đổi này sẽ được tiếp tục nhờ sự phát triển của công nghệ và Internet.

Viết 1 đoạn văn tiếng Anh chủ đề học sinh ngày xưa làm thế nào để học mà không có cơ sở vật chất đó - Bài viết số 2

It is most likely that students twenty years ago were not able to enjoy the Internet in their studies. That's why it took them a lot of time, energy, and even money, to do a project that we can now easily complete in one or two days.

For example, when being asked to write an assignment about past habits, the students had to go to the library, look for books on the topic, read the books, and hand-write any information that they thought was useful for their assignment. They would also have to meet with some old people and talk to them about the past. At home, they had to hand-write their assignment, possibly with a lot of erasing and rewriting of the first draft. After finishing the draft, they had to write a clean copy on another piece of paper for submission.

Hướng dẫn dịch

Hầu hết học sinh hơn 20 năm trước không thể sử dụng Internet trong việc học của họ. Đó là lý do tại sao mất rất nhiều thời gian, năng lượng, và thậm chí cả tiền bạc, để làm một dự án mà chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành trong một hoặc hai ngày.

Ví dụ, khi được yêu cầu viết một bài tập về các thói quen trong quá khứ, học sinh phải vào thư viện, tìm sách về chủ đề, đọc sách và viết tay bất kỳ thông tin nào mà họ cho là hữu ích cho việc được giao của họ, họ cũng sẽ phải gặp một số người già và nói chuyện với họ về quá khứ. Ở nhà, họ phải viết tay, có thể với rất nhiều tẩy xoá và viết lại bản dự thảo đầu tiên. Sau khi hoàn thành dự thảo, họ đã phải viết một bản sao sạch sẽ trên một mảnh giấy để nộp.

Write a description of how students in the past studied - Bài viết số 3

Nowadays, students are too familiar with a laptop, an essential facility in education. Both teachers and students use it for finding information, doing and checking assignments and doing the presentation. But can you imagine 20 years ago, a laptop is just a fantasy dream with the young? They never thought that their assignments could be done without writing and if there was something that they didn't understand, they had to find it in books but with the limited source. I feel thankful for being lucky enough to be born in modern life.

Hướng dẫn dịch

Ngày nay, học sinh đã quá quen thuộc với chiếc máy tính xách tay, một phương tiện thiết yếu trong giáo dục. Cả giáo viên và học sinh đều sử dụng nó để tìm kiếm thông tin, làm và kiểm tra bài tập và trình bày. Nhưng bạn có thể tưởng tượng 20 năm trước, một chiếc máy tính xách tay chỉ là một giấc mơ viển vông với giới trẻ? Họ không bao giờ nghĩ rằng bài tập của họ có thể hoàn thành mà không cần viết và nếu có điều gì không hiểu, họ phải tìm trong sách nhưng với nguồn tài liệu hạn chế. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã may mắn được sinh ra trong cuộc sống hiện đại.

Trên đây là Write a description of how students in the past studied without that facility. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 5.621
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm