Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa số 3

Đề tiếng Anh ôn thi vào 10 Thanh Hóa có đáp án

Đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Thanh Hóa năm 2024 được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 9 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm hiệu quả.

PHẦN A: NGỮ ÂM (1.0 điểm)

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Viết A, B, C hoặc D vào bài làm.

1. A. part B. take C. date D. fame

2. A. bath B. gather C. think D. earth

3. A. meets B. hides C. learns D. plays

II. Chọn từ có vị trí trọng âm chính khác với các từ còn lại. Viết A, B, C hoặc D vào bài làm.

4. A. visit B. unload C. receive D. arrive

5. A. chemistry B. adventure C. protection D. department

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4.0 điểm)

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. Viết câu trả lời vào bài làm.

6. If it (rain) __________heavily, the flight will be delayed.

7. The electricity failed while she (cook) ____________dinner.

8. The first Oscar Awards event (organize) __________ in 1929.

9. I’m going to the post office (buy) __________some stamps.

10. I hope you (feel) _________better soon.

II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. Viết câu trả lời vào bài làm.

11. He never takes his parents’ ______________. (ADVISE)

12. The traffic policeman stopped him because he was driving _________. (CARE)

13. John is old enough to be _________ of his parents. (DEPEND)

14. This problem is too difficult for me to _________. (SOLUTION)

15. The advantage of this therapy is that it leaves healthy cells _________. (HARM)

III. Chọn phương án đúng để hoàn thành các câu sau. Viết A, B, C hoặc D vào bài làm.

16. My sister was born on _______fifth of January.

A. an B. a C. the D. Ø (no article)

17. They have been driving _______four hours.

A. since B. for C. ago D. before

18. You often return to your hometown, ______?

A. are you B. aren’t you C. don’t you D. do you

19. What is the ______thing you have ever done?

A. more difficult B. most difficult C. difficulty D. difficult than

20. She got the job ______ the fact that she had very little experience.

A. although B. because of C. despite D. because

21. Chat GPT is an artificial intelligence chatbot ___________was developed by Open AI in November 2022.

A. which B. who C. whom D. where

22. Peter is inviting Mickey to a get-together party.

Peter: “ Would you like to have a get- together party with us next weekend?”

Mickey: “ ___________ ”

A. No, I won’t B. No, I wouldn’t

C. Yes, let’s D. Yes, I’d love to

23. The company is moving its headquarters to a new_______with better links to the airport.

A. position B. situation C. location D. status

24. The teacher_________ my essay and suggested some improvements.

A. looked for B. watched out C. looked over D. checked in

25. Mrs Smith ________her children the task of cleaning out the attic.

A. set B. took C. got D. had

Trên đây là Đề tiếng Anh thi vào 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2024. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 có đáp án trên đây sẽ giúp các em làm quen cấu trúc đề thi hiệu quả.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 527
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm